21. Pensioenen en overige uitgestelde beloningen

De verplichtingen uit hoofde van pensioenen en overige uitgestelde beloningen bestaan uit:

2023

2022

Pensioenverplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen

4.453

4.054

Overige verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen

11.537

14.786

15.990

18.840

Pensioenverplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen

Het verloop van de pensioenverplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen over 2023 is als volgt:

 1. Toegezegd-pensioenverplichtingen

 2. Reële waarde fondsbeleggingen

 3. Netto pensioenvorderingen en -verplichtingen (saldo 1 en 2)

 4. Ten laste van de winst- en verliesrekening

 5. Rechtstreeks verwerkt in het groepsvermogen

2023

1

2

3

4

5

Stand begin boekjaar

37.796

-33.742

4.054

Mutaties gedurende het boekjaar

Aan dienstjaar toegekende pensioenrechten

518

-

518

518

-

Rentelasten (baten)

1.371

-1.232

139

139

-

Bijdragen door de werkgever

-

-821

-821

-

-

Rendement op fondsbeleggingen

-

-2.833

-2.833

-

-2.833

Ervaringsaanpassingen

45

-

45

-

45

Aanpassingen in financiële veronderstellingen

3.358

-

3.358

-

3.358

Betaalde pensioenuitkeringen

-1.347

1.347

-

-

-

Waardeoverdracht pensioenregeling

-173

173

-

-

-

Overige mutaties

-7

-

-7

-7

-

3.765

-3.366

399

650

570

Stand einde boekjaar

41.561

-37.108

4.453

Het verloop van de pensioenverplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingenen over 2022 is als volgt:

2022

1

2

3

4

5

Stand begin boekjaar

58.012

-51.179

6.833

Mutaties gedurende het boekjaar

Aan dienstjaar toegekende pensioenrechten

303

-

303

303

-

Rentelasten (baten)

661

-585

76

76

-

Bijdragen door de werkgever

-

-298

-298

-

-

Rendement op fondsbeleggingen

-

16.940

16.940

-

16.940

Ervaringsaanpassingen

-644

-

-644

-

-644

Aanpassingen in financiële veronderstellingen

-19.700

-

-19.700

-

-19.700

Aanpassingen in demografische veronderstellingen

549

-

549

-

549

Betaalde pensioenuitkeringen

-1.276

1.276

-

-

-

Waardeoverdracht pensioenregeling

-100

100

-

-

-

Overige mutaties

-9

4

-5

-5

-

-20.216

17.437

-2.779

374

-2.855

Stand einde boekjaar

37.796

-33.742

4.054

Jumbo heeft haar toegezegd-pensioenregeling ondergebracht bij pensioenverzekeraars. Dit betreffen met name middelloonregelingen met voorwaardelijke indexatie, waar bij enkele verzekerde regelingen de indexatie gekoppeld is aan de indexatie van een bedrijfstakpensioenfonds. De verplichting voor de werkgever bij actieve regelingen bestaat uit de jaarpremie, eventuele indexaties, administratiekosten en koopsommen voor individuele uitgaande waardeoverdrachten. Bij inactieve regelingen bestaan de verplichtingen voor de werkgever uit koopsommen voor uitgaande waardeoverdrachten en eventuele indexaties. De financieringsregelingen zijn vastgelegd in verzekeringscontracten tussen Jumbo en de pensioenverzekeraars. Deze regelingen vallen onder de Pensioenwet. Indien deze contracten aflopen, bestaat het risico dat het afsluiten van nieuwe contracten leidt tot hogere pensioenkosten.

In 2023 zijn er € 877 (2022: € 351) bruto premiebijdragen door de werkgever betaald.

De fondsbeleggingen betreffen 100% verzekerde contracten. De waarde van de fondsbeleggingen is gebaseerd op de garantiewaarden van deze contracten. De pensioenverzekeraar is verantwoordelijk voor de fondsbeleggingen. De fondsbeleggingen worden niet uitgesplitst naar pensioencontract. De pensioenverzekeraars stellen periodiek een analyse op voor de afstemming van de fondsbeleggingen en pensioenverplichtingen op korte en lange termijn. De pensioenverzekeraars passen op basis van de uitkomsten van genoemde analyses, indien noodzakelijk, de aard en samenstelling van de beleggingen aan op de verwachte looptijden van de pensioenverplichtingen. De looptijd van de verplichtingen met betrekking tot de toegezegde-bijdrageregelingen varieert tussen de tien en dertig jaar.

De voornaamste actuariële veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de berekening van de pensioenverplichtingen zijn hieronder in bandbreedtes weergegeven.

2023

2022

Disconteringsvoet

3,1%-3.2%

3,6% - 3,8%

Verwachte toekomstige reële loonsverhogingen algemeen

3,2%

3,3%

Verwachte toekomstige reële loonsverhogingen individueel

1,0%

1,0%

Verwachte toekomstige inflatie

2,2%

2,3%

Verwachte pensioenstijging actieve deelnemers

0,0%

0,0%

Verwachte pensioenstijging inactieve deelnemers

0,0% - 2,2%

0,0% - 2,3%

Voor 2023 is de Prognosetafel AG 2022 gebruikt (2022: Prognosetafel AG 2022).

De onderstaande gevoeligheidsanalyse is gebaseerd op de meest aannemelijke wijzigingen in de actuariële veronderstellingen die voor zouden kunnen komen aan het einde van de verslagperiode, terwijl de andere actuariële veronderstellingen constant blijven. Het effect op de contante waarde van de toegezegd-pensioenverplichtingen is hieronder weergegeven. Een daling van de disconteringsvoet en een stijging van de indexatie zullen resulteren in een stijging van de pensioenverplichting. Een stijging van de disconteringsvoet en een daling van de indexatie zullen resulteren in een daling van de pensioenverplichting.

2023

2022

Daling disconteringsvoet met 0,5%

3.379

3.082

Stijging disconteringsvoet met 0,5%

-2.999

-2.677

Daling indexatie met 0,5%

-1.619

-1.201

Stijging indexatie met 0,5%

3.537

3.253

Bijdrage aan toegezegde-bijdrage pensioenregelingen

De toegezegde-bijdrageregelingen bestaan voor het grootste deel uit regelingen bij bedrijfstakpensioenfondsen. Jumbo is aangesloten bij meerdere bedrijfstakpensioenfondsen. Bij de bedrijfstakpensioenfondsen zijn meerdere ondernemingen wettelijk verplicht aangesloten. Alle aangesloten ondernemingen betalen een kostendekkende premie aan de bedrijfstakpensioenfondsen. Ultimo 2023 was het overgrote deel van de medewerkers als deelnemer aangesloten bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf en de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Foodservice. De actuele dekkingsgraden van deze fondsen bedragen per balansdatum 2023 respectievelijk 104,2% en 117,2 % (2022: respectievelijk 99,8% en 117,2%). Beide bedrijfstakpensioenfondsen hebben een herstelplan waarbij de premie een sturingsmiddel is. De komende jaren worden naast de reguliere kostendekkende premies, geen additionele premies verwacht.

Jumbo verwacht in 2024 een bijdrage te verrichten in de vorm van premies ten bedrage van € 63.119 (2023: € 49.830) aan de toegezegde-bijdrage pensioenregelingen.

Overige verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen

Het verloop van de overige verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen is als volgt:

 1. Voorziening voor jubileumuitkeringen

 2. Voorziening voor arbeidsongeschiktheid

 3. Voorziening voor de regeling vervroegde uittreding

1

2

3

Totaal 2023

Totaal 2022

Stand begin boekjaar

13.762

320

704

14.786

16.851

Mutaties gedurende het boekjaar

Dotaties

-

1.425

786

2.211

3.283

Vrijvallen

-2.942

-

-44

-2.986

-

Onttrekkingen

-675

-1.170

-630

-2.475

-1.376

Mutaties contante waarde

-

-

-

-

-3.972

Stand einde boekjaar

10.145

575

816

11.536

14.786

Langlopend

9.321

3

301

9.626

13.338

Kortlopend

824

572

515

1.911

1.448

Stand einde boekjaar

10.145

575

816

11.536

14.786

Schattingen en oordelen
Pensioenen

Om de actuariële berekeningen voor de toegezegd-pensioenregelingen te maken, dient Jumbo gebruik te maken van aannames voor disconteringsvoeten, toekomstige pensioenverhogingen en levensverwachtingen zoals beschreven in deze toelichting. De actuariële berekeningen worden gemaakt door een externe actuaris op basis van input uit waarneembare marktgegevens. Deze waarneembare marktgegevens omvatten:

 • rendementen op bedrijfsobligaties en rentecurves om de gebruikte disconteringsvoeten te bepalen;

 • sterftetabellen om de levensverwachting te bepalen; en

 • inflatiecijfers om toekomstige aannames voor salaris- en pensioengroei te bepalen.


Overige verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen

De opgenomen verplichting voor jubileumuitkeringen is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Bij de berekening wordt rekening gehouden met de kans dat medewerkers als gevolg van voortijdige uitdiensttreding niet in aanmerking komen voor een jubileumuitkering. De verplichting wordt gewaardeerd door de verwachte toekomstige kasstromen contant te maken op basis van een disconteringsvoet die een afspiegeling is van de actuele marktinschattingen van de tijdswaarde van geld en van de specifieke risico’s met betrekking tot de verplichting. Oprenting van de verplichting wordt als een financieringsresultaat verantwoord.

Waarderingsgrondslagen

Jumbo heeft diverse pensioenregelingen. De pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten bedrijfstakpensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Bij de pensioenverplichtingen wordt onderscheid gemaakt tussen toegezegde-bijdrage pensioenregelingen en toegezegd-pensioenregelingen.

Toegezegde-bijdrage pensioenregelingen

Een toegezegde-bijdrage pensioenregeling is een pensioenregeling in het kader waarvan Jumbo vaste bijdragen betaalt aan een afzonderlijke entiteit en geen juridische of feitelijke verplichting heeft als het pensioenfonds onvoldoende activa heeft om alle uitkeringen aan personeel te betalen in verband met diensttijd van personeel in de actuele en voorgaande periodes. Zodra de bijdragen zijn voldaan, heeft Jumbo geen verdere betalingsverplichtingen. De pensioenbijdragen worden in de winst- en verliesrekening als kosten van personeelsbeloningen verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.

Vooruitbetaalde pensioenbijdragen worden opgenomen als actief voor zover dit leidt tot een terugbetaling in contanten of een verrekening met toekomstige bijdragen. Bijdragen aan een toegezegde-bijdrageregeling die meer dan 12 maanden na afloop van de periode waarin de werknemers de gerelateerde prestaties verrichten betaalbaar zijn, worden verdisconteerd tot hun contante waarde.

Toegezegd-pensioenregelingen

Toegezegd-pensioenregelingen zijn alle pensioenregelingen die geen toegezegde-bijdrageregeling zijn. De verplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen is het saldo van de contante waarde van de toegezegd-pensioenverplichtingen op de balansdatum, verminderd met de reële waarde van de daarvoor aangehouden fondsbeleggingen. De verplichting van Jumbo uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen wordt voor iedere regeling jaarlijks afzonderlijk berekend op basis van de projected unit credit-methode. De contante waarde van de toegezegd-pensioenverplichting wordt bepaald door de geschatte toekomstige uitstroom van geldmiddelen op basis van rentetarieven van hoogwaardige bedrijfsobligaties met vergelijkbare looptijden.

Als de berekening resulteert in een positief saldo voor Jumbo, wordt de opname van het actief beperkt tot een bedrag dat maximaal gelijk is aan eventuele niet opgenomen pensioenkosten van verstreken diensttijd en de contante waarde van economische voordelen in de vorm van eventuele toekomstige terugstortingen of lagere toekomstige pensioenpremies. Bij de berekening van de contante waarde van economische voordelen wordt rekening gehouden met minimale financieringsverplichtingen die van toepassing zijn op de afzonderlijke regelingen van Jumbo. Een economisch voordeel is voor Jumbo beschikbaar als dit realiseerbaar is tijdens de looptijd van de regeling of bij de afwikkeling van de verplichtingen van de regeling. Actuariële winsten en verliezen voortvloeiend uit aanpassingen aan de feitelijke ontwikkelingen of actuariële aannames worden verwerkt in het geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat. Indien de pensioenaanspraken uit hoofde van een regeling worden gewijzigd of als een regeling wordt ingeperkt, wordt de daaruit voortvloeiende wijziging in aanspraken met betrekking tot verstreken diensttijd of de winst of het verlies op die inperking direct verwerkt in de winst- en verliesrekening. Jumbo verantwoordt winsten of verliezen met betrekking tot de afwikkeling van een toegezegd-pensioenregeling op het moment dat formele besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Overige verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen

Overige verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen zijn beloningen die deel uitmaken van het beloningspakket. Onder deze verplichting zijn de uitgestelde beloningen (jubileumuitkeringen, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en uitkeringen voor vervroegde uittreding) opgenomen.