22. Voorzieningen

De voorzieningen hebben volledig betrekking op de reorganisatievoorziening. 

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

2023

2022

Stand begin boekjaar

1.851

2.418

Dotaties

2.053

1.605

Vrijvallen

-469

-136

Onttrekkingen

-1.903

-2.036

-319

-567

Stand einde boekjaar

1.532

1.851

Langlopend

1.256

1.616

Kortlopend

276

235

Stand einde boekjaar

1.532

1.851

Waarderingsgrondslagen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen uit hoofde van gebeurtenissen op of voor balansdatum waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. Voorzieningen worden gewaardeerd door de verwachte toekomstige kasstromen contant te maken op basis van een disconteringsvoet die een afspiegeling is van de actuele marktinschattingen van de tijdswaarde van geld en van de specifieke risico’s met betrekking tot de verplichting. Oprenting van de voorzieningen wordt als een financieringsresultaat verantwoord.