23. Handelscrediteuren en overige schulden

De handelscrediteuren en overige schulden bestaan uit:

2023

2022

Handelscrediteuren

1.219.355

1.263.744

Personeelsgerelateerde verplichtingen

120.196

86.578

Belastingen en sociale premies

120.451

99.833

Zegelverplichtingen

42.890

51.641

Uitgestelde omzet

28.115

20.563

Overlopende passiva

110.553

112.863

1.641.560

1.635.222

Onder de handelscrediteuren is een vordering inzake nog te ontvangen inkoopbonussen en promotionele bijdragen opgenomen. Deze vordering bedraagt ultimo boekjaar 2023 € 113.712 (2022: € 110.986). Ultimo 2023 is onder de handelscrediteuren een schuld aan verbonden partijen opgenomen van € 913 (2022: € 349).

Jumbo biedt haar leveranciers de mogelijkheid om gebruik te maken van Supply Chain Finance. Hierdoor is het voor leveranciers mogelijk om, onder aftrek van een marktconforme rentevergoeding, eerder betaald te krijgen door de banken waarmee Jumbo de faciliteit heeft afgesloten. Jumbo blijft zelf op het met de leverancier contractueel afgesproken betaalmoment betalen en hierdoor heeft de faciliteit een positief effect op het werkkapitaal.

De gemiddelde betaaltermijn van handelscrediteuren is gedurende 2023 wederom gedaald naar 24 dagen ten opzichte van 25 dagen gedurende 2022. Hiermee komt Jumbo tegemoet aan de maatschappelijke wens om handelscrediteuren sneller te betalen. De daadwerkelijk gerealiseerde betaaltermijnen is als volgt:

2023

2022

Handelscrediteuren (incl. btw)

1.219.355

1.263.744

Btw-bedrag in handelscrediteuren

-162.133

-168.539

Faciliteiten Supply Chain Finance en Dynamic Discounting en overige

-527.486

-573.478

Handelscrediteuren (genormaliseerd)

529.736

521.727

Kostprijs omzet

6.592.835

6.174.592

Inkoop niet-handelsgoederen en -diensten en overige

1.485.733

1.484.239

Totale inkopen (genormaliseerd)

8.078.568

7.658.831

Betaaltermijn handelscrediteuren

24 dagen

25 dagen

De betaaltermijn is bepaald middels het delen van de genormaliseerde handelscrediteuren door de genormaliseerde totale inkopen en de uitkomst daarvan te vermenigvuldigen met het aantal dagen in een jaar. Voor een juiste berekening worden de handelscrediteuren gecorrigeerd voor btw en daarnaast worden uitstaande bedragen inzake de faciliteiten Supply Chain Finance en Dynamic Discounting buiten beschouwing gelaten, aangezien deze bedragen direct beschikbaar zijn voor de leveranciers. Daarmee heeft Jumbo een genormaliseerd saldo handelscrediteuren. Om de totale inkopen te bepalen, dienen zowel de inkoopwaarde van de voorraden als de inkoop van niet-handelsgoederen en diensten meegenomen te worden. Daarnaast worden indien nodig correcties doorgevoerd op de inkopen in geval van overnames gedurende het boekjaar om de juiste totale inkoopwaarden te bepalen die gerelateerd zijn aan de betreffende handelscrediteuren.

De stijging in de personeelsgerelateerde verplichtingen houdt verband met loonsverhogingen, voornamelijk voortkomend uit stijgende cao-lonen. Tevens is onder deze verplichting een schuld voor pensioenen opgenomen van € 14.238 (2022: € 10.171). 

Ten aanzien van zegelverplichtingen is in 2023 voor een totaalbedrag van € 68.068 (2022: € 69.070) aan koopzegels uitgegeven, te weten 680.680 (2022: 690.703) koopzegels. De mutatie van de zegelverplichtingen in 2023 bedraagt een afname van € 8.751. Jumbo is dit jaar overgestapt op digitale koopzegels. De fysieke zegels kunnen tot april 2028 worden verzilverd.

De verplichting voor uitgestelde omzet bestaat uit de verplichtingen inzake spaaracties en bezorgabonnementen. De verplichting inzake spaaracties wordt, gerealiseerd wanneer consumenten spaarpunten aanwenden voor korting of gratis producten.

De overlopende passiva bestaat met name uit te betalen rente, vastgoed-gerelateerde posten, overige schulden en overlopende passiva. Deze kortlopende schulden zijn niet-rentedragend.

Schattingen en oordelen

De Supply Chain Finance overeenkomst is een betaalservice voor de leveranciers van Jumbo. Vanuit Jumbo bezien leidt deze overeenkomst niet tot wijzigingen in de betaalmomenten, betaaltermijnen, vervaldata, omvang van de te betalen bedragen en andere voorwaarden. Jumbo heeft verplichtingen uit hoofde van de ontvangst van goederen en/of diensten aan de betreffende leverancier, waarbij de betalingen verlopen via het platform van de deelnemende banken. Deze verplichtingen worden daarom geclassificeerd als schulden aan handelscrediteuren. 

Waarderingsgrondslagen

Handelscrediteuren en overige schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Deze kortlopende schulden worden vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode. Dit is meestal gelijk aan de nominale waarde. Onder de overige schulden zijn overheidsheffingen opgenomen. De overheidsheffingen worden verantwoord in de periode waarin de overheidsheffing is ontstaan.