24. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke vorderingen

Jumbo heeft voorwaardelijke vorderingen op voormalige en bestaande ondernemers inzake naverrekeningsregelingen van onder meer koopsommen en investeringsbijdragen. De voorwaardelijke vorderingen worden contractueel overeengekomen waarbij afgesproken is dat, indien er in de toekomst in enig jaar sprake is van overwinst en/of stakingswinst, de ondernemer een deel van deze voorwaardelijke vordering aan Jumbo voldoet. 

De omvang van de toekomstige economische voordelen, die samenhangen met bovenvermelde vorderingen, zijn deels niet betrouwbaar te bepalen. Alleen voor het betrouwbaar in te schatten gedeelte is in de balans een vordering voor de naverrekeningsregelingen opgenomen.

Onder de overige vorderingen en overlopende activa is over 2023 en voorgaande verslagjaren een bedrag van € 2.072 (2022: € 3.843) opgenomen. Voor de jaren 2024 en verder kan Jumbo met onvoldoende zekerheid inschatten hoeveel de vordering bedraagt.

Daarnaast heeft Jumbo voorwaardelijke vorderingen op Jan Linders Supermarkten uit hoofde van de verkoop van twee locaties. De overdracht van deze locaties staat gepland voor 2024.

Inkoopcontracten

Jumbo is inkoopcontracten aangegaan met partijen buiten de reguliere inkopen voor de levering van goederen en diensten.

De verplichtingen gerelateerd aan deze inkoopcontracten met een omvang van € 1.000 of meer vervallen als volgt:

2023

2022

Termijnen vervallend binnen 1 jaar

57.339

90.638

Termijnen vervallend tussen 1 en 5 jaar

30.449

59.531

Termijnen vervallend na 5 jaar

1.239

670

89.027

150.839

De afname in inkoopverplichtingen ten opzichte van 2022 heeft met name betrekking op de afname van de investeringsverplichting ten behoeve van elektronische schap labels en een afname in sponsorverplichtingen. Daarnaast heeft Jumbo ultimo boekjaar 2023 diverse inkoopcontracten afgesloten voor de levering van goederen en diensten die in redelijke verhouding staan tot de normale bedrijfsomvang. 

Koop- en terugkoopverklaringen en andere garanties

Ten behoeve van de financiering van ondernemers hebben ondernemers inventarisgoederen aan derden financiers verpand. Jumbo geeft met betrekking tot deze inventarisgoederen aan deze derden financiers terugkoopverklaringen af. Tegenover deze verplichtingen staan de terug te verkrijgen inventarisgoederen, zodat de kredietrisico’s worden gemitigeerd.

Ten behoeve van eerder genoemde derden financiers zijn door Jumbo bovendien garanties verstrekt en rechtstreekse borgstellingen afgegeven in verband met door ondernemers opgenomen financieringen. Bij afgegeven borgstellingen aan derden financiers zijn de inventarisgoederen van de betreffende ondernemers direct verpand aan Jumbo.

Ultimo 2023 zijn door Jumbo koop- en terugkoopverklaringen en andere garanties afgegeven tot een bedrag van € 9.808 (2022: € 11.702).

Huurverplichtingen

Jumbo heeft huurovereenkomsten afgesloten met betrekking tot in gebruik zijnde distributiecentra, intern transport, vervoersmiddelen en overige activa. Daarnaast worden door Jumbo onroerende zaken gehuurd en deels onderverhuurd aan, voornamelijk, ondernemers. Daarbij neemt Jumbo de volledige eigenaarslasten voor haar rekening. De condities waaronder huurovereenkomsten worden afgesloten, zijn voornamelijk gebaseerd op bedrijfseconomische overwegingen en marktomstandigheden op het moment van het sluiten van huurovereenkomsten. 

De huurverplichtingen zijn opgenomen in noot 19. Zie voor de gerelateerde gebruiksrechten huurcontracten noot 12. Huurcontracten met een looptijd korter dan 1 jaar of een onderliggende actief met een lage waarde van minder dan € 5 zijn hierbij uitgezonderd. De huurverplichtingen die hieruit voortvloeien zijn onderstaand opgenomen alsmede de verplichtingen die aangegaan zijn in 2023, waarvan effectuering plaatsvindt in 2024 of later. 

De minimale huurverplichtingen van huurovereenkomsten, niet verantwoord onder IFRS 16, vervallen als volgt:

2023

2022

Huurverplichtingen

Termijnen vervallend binnen 1 jaar

32.194

35.771

Termijnen vervallend tussen 1 en 5 jaar

149.435

133.269

Termijnen vervallend na 5 jaar

157.927

171.231

339.556

340.271

Van deze verplichting heeft € 206.819 (2022: € 213.149) betrekking op verbonden partijen. Dit betreffen verplichtingen die zijn aangegaan voor de bouw van een gemechaniseerd landelijk distributiecentrum voor versproducten in Nieuwegein. 

De minimale vorderingen uit hoofde van onderverhuur van onroerende zaken, aangehouden onder operationele huurovereenkomsten, vervallen als volgt:

2023

2022

Huurvorderingen (onroerend goed)

Termijnen vervallend binnen 1 jaar

136.202

122.044

Termijnen vervallend tussen 1 en 5 jaar

415.987

377.880

Termijnen vervallend na 5 jaar

163.975

165.389

716.164

665.313

Van deze vordering heeft € 266 (2022: € 385) betrekking op verbonden partijen.

In 2023 zijn huuropbrengsten van € 132.462 (2022: € 121.998) voor operationele huurovereenkomsten inzake onroerend goed ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht.

Onderzoek Openbaar Ministerie

Het onderzoek van het Openbaar Ministerie, waar onze medeaandeelhouder en voormalig algemeen directeur Frits van Eerd onderdeel van is, is nog niet afgerond. Het onderzoek richt zich niet op Jumbo zelf. Naar aanleiding van de verdenkingen van het Openbaar Ministerie heeft de Raad van Commissarissen in 2022 aan A&O en KPMG opdracht gegeven een onafhankelijk onderzoek uit te voeren. Hieruit zijn binnen Jumbo geen strafbare feiten geconstateerd. Het is daarom niet aannemelijk dat Jumbo alsnog betrokken wordt in het onderzoek, maar de uitkomst daarvan is niet met zekerheid te voorspellen.

Overige verplichtingen

Jumbo heeft toezeggingen gedaan aan ondernemers over te verstrekken financiële vergoedingen en bijdragen en is hiervoor verplichtingen met derden aangegaan. Het totaal van deze verplichtingen bedraagt ultimo 2023 € 444.332 (2022: € 372.736). De toezeggingen aan ondernemers betreffen voornamelijk (des)investeringsbijdragen, gewenningsbijdragen, openingsbijdragen, sluitingskosten, exploitatiebijdragen en goodwillgaranties. De overige verplichtingen bestaan daarnaast uit een contractuele verplichting van Jumbo met een derde partij aangaande het verstrekken van een achtergestelde lening. Deze verplichting bedraagt ultimo 2023 € 3.000. Dit bedrag kan uiterlijk tot medio 2026 worden opgenomen. Lopende juridische geschillen zijn niet in de balans opgenomen indien de uitgaande kasstromen niet betrouwbaar ingeschat kunnen worden.

Overige vorderingen

In 2023 zijn er overige niet uit de balans blijkende vorderingen van € 600 (2022: € 0). Deze vorderingen hebben betrekking op nog niet afgewikkelde vorderingen uit hoofde van licenties.