25. Financiële instrumenten

Algemeen

Ten aanzien van het indekken van financiële risico’s maakt Jumbo in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van verschillende financiële instrumenten. Financiële instrumenten van Jumbo omvatten liquide middelen, leningen u/g, handelsdebiteuren en overige vorderingen, rentedragende leningen en overige langlopende verplichtingen, rekening-courantkredieten, handelscrediteuren en overige schulden en afgeleide financiële instrumenten. De liquide middelen, rentedragende leningen en rekening-courantkredieten worden aangehouden of afgesloten bij gerenommeerde banken en financiële instellingen met een hoge kredietwaardigheid. Jumbo verstrekt uitsluitend leningen u/g indien dit noodzakelijk en verantwoord is op basis van goed ondernemerschap. Uitgangspunten bij leningen aan ondernemers zijn onder andere formele vastlegging van de leningsovereenkomst, een solide exploitatieplanning met een verwacht positief resultaat en een structurele monitoring van de ontwikkeling van de exploitatie en financiering gedurende de looptijd van de lening. Ten aanzien van de overige financiële instrumenten geldt dat Jumbo ernaar streeft financiële transacties aan te gaan met financieel solide tegenpartijen. Jumbo gaat transacties aan in afgeleide financiële instrumenten teneinde de aan financiële instrumenten gerelateerde risico’s af te dekken. Afgeleide financiële instrumenten worden niet voor handelsdoeleinden aangehouden.

Jumbo maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die Jumbo blootstelt aan liquiditeits-, krediet- en marktrisico’s. Jumbo schat in dat deze risico’s een geringe impact hebben op de bedrijfsuitoefening. Ondanks de stijgende (basis)rentes wordt Jumbo ten opzichte van vorig jaar niet significant meer door deze risico’s beïnvloed in haar bedrijfsuitoefening. Jumbo voert geen gewijzigd beleid ten aanzien van de beheersing van deze risico’s ten opzichte van vorig jaar.  

De bedragen die in deze toelichting zijn opgenomen, hebben enkel betrekking op de financiële instrumenten van de desbetreffende jaarrekeningpost.

Beheersing van het bedrijfskapitaal

Jumbo voert een financieringsbeleid waarin de continuïteit van de onderneming voorop staat en waarbij rekening wordt gehouden met de beheersing van het bedrijfskapitaal (het vermogen dat wordt aangehouden om operationele activiteiten te ontplooien). Jumbo houdt hiertoe rekening met het investeringsniveau, voor nu en in de toekomst, en stuurt hier op bij indien dit nodig is om de continuïteit van de operationele activiteiten te waarborgen.

Sinds begin 2022 is de betalingstermijn tussen ondernemingen onderling beperkt tot een maximum van 60 kalenderdagen. Jumbo houdt hier rekening mee in de planning van de financieringsbehoeften.

Jumbo maakt gebruik van verschillende vormen van financiering waaronder langere termijn bankfinanciering, een Schuldschein en werkkapitaal faciliteiten. 

Met betrekking tot de financieringen dient Jumbo te voldoen aan door de kredietverstrekkers gestelde vereisten. Het belangrijkste convenant, afgesproken in de lange termijn bankfinanciering, ziet toe op de leverage ratio exclusief IFRS 16 impact, waarbij een ratio van 3,00x wordt aangehouden. Per 31 december 2023 is de leverage ratio 1,34x (1 januari 2023: 1,23x). Daarmee voldoet Jumbo ruim aan de gestelde vereisten

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico is het risico dat Jumbo op enig moment niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Jumbo houdt voldoende liquide middelen aan en heeft de beschikbaarheid over adequate kredietfaciliteiten teneinde het liquiditeitsrisico te minimaliseren, onder zowel normale als meer uitdagende omstandigheden. Om het liquiditeitsrisico te minimaliseren worden de kasstromen nauwgezet gevolgd en gepland. Het liquiditeitsrisico is beperkt aangezien er voldoende ruimte binnen de bestaande kredietfaciliteiten aanwezig is. 

Kredietfaciliteiten

De huidige financieringsovereenkomst met een hoofdsom van € 700 miljoen is ingegaan op 15 december 2020 en heeft een looptijd van vijf jaar, met een optie tot verlenging van twee jaar. Deze optie is dit jaar gelicht. De financieringsovereenkomst is afgesloten met het bankensyndicaat bestaande uit ABN AMRO, Rabobank, ING, Deutsche Bank en BNP Paribas.

Voor deze kredietfaciliteiten is met de banken een convenant overeengekomen dat als volgt kan worden samengevat: de (gecorrigeerde) nettoschuld in verhouding tot de EBITDA (cumulatieve EBITDA op een 12-maands voortschrijdende basis) dient maximaal 3,0x te bedragen (leverage ratio). De banken corrigeren de nettoschuld en EBITDA voor de effecten van de implementatie van IFRS 16.

Op 26 april 2021 heeft Jumbo door middel van een Schuldschein financiering aangetrokken met een hoofdsom van € 200 miljoen. Deze financiering bestaat uit drie onderliggende leningen, zijnde twee leningen met een looptijd van vijf jaar van € 150 miljoen en één van zeven jaar van € 50 miljoen. Voor een lening van vijf jaar en de lening van zeven jaar is er een vaste rente afgesproken over de gehele looptijd. De overige vijfjarige lening is een lening met een variabele rente die gebaseerd is op het Euribor-tarief vermeerderd met een opslag. Deze financiering is afgesloten met buitenlandse banken en verzekeraars.

Tenslotte heeft Jumbo op 6 december 2021 een niet-gecommitteerde werkkapitaal faciliteit afgesloten welke in 2022 € 75 miljoen bedroeg. Deze is in 2023 afgelost en omgezet naar een rekening-courantfaciliteit. Van de rekening-courantfaciliteit staat € 8.020 niet ter vrije beschikking door de afgegeven bankgaranties.

De kredietfaciliteiten ultimo 2023 zijn als volgt:

Kredietfaciliteit

Aangewend

Revolving Facility

550.000

325.000

Ancillary

150.000

-

Schuldschein

200.000

200.000

Werkkapitaal faciliteit

75.000

-

Bruto saldo per einde boekjaar

975.000

525.000

Voor het verkrijgen van de kredietfaciliteiten heeft Jumbo de hoofdelijke aansprakelijkheid van de volgende tot Jumbo behorende dochtermaatschappijen tot zekerheid verstrekt: Jumbo Distributiecentrum B.V., Jumbo Supermarkten B.V., Jumbo Food B.V. en Jumbo Supermarkten Vastgoed B.V.

Financiële instrumenten

De rente over een deel van de financiering is variabel en gebaseerd op de Euribor vermeerderd met een opslag. De herfinanciering bevat een floor op 0%, waardoor de te betalen rente niet lager kan zijn dan de opslag.

Een deel van dit renterisico is afgedekt door middel van rentederivaten. De rentederivaten bestaan ultimo 2023 uit Interest Rate Swaps, die het Euribor ieder kwartaal omzetten naar een vaste rente en die eindigen per december 2026. De nominale waarde van de per 31 december 2023 aanwezige Interest Rate Swaps is € 250.000. Op balansdatum wordt hiermee € 250.000 (2022: € 300.000) van de aangewende kredietfaciliteit afgedekt. De rentederivaten hebben ultimo 2023 een marktwaarde van € -1.787 (2022: € 6.634).  

Contractuele looptijden van de financiële verplichtingen

Hieronder volgen de contractuele looptijden van de financiële verplichtingen inclusief verplichte aflossingen en rentebetalingen van Jumbo op balansdatum. De rentelasten zijn ingeschat rekening houdend met een gemiddeld Euribor-tarief van 2,60% en een schuldafbouw conform de meerjarenplanning.

Boekwaarde

Contractuele kasstromen

Minder dan 1 jaar

1-5 jaar

Meer dan 5 jaar

2023

Bankleningen

324.083

362.012

6.849

355.163

-

Schuldschein

199.600

211.723

1.380

210.343

-

Huurverplichtingen

1.688.064

1.921.948

331.966

1.049.531

540.451

Zegelverplichtingen

42.890

42.890

42.890

-

-

Crediteuren en overige schulden

1.472.271

1.472.271

1.472.271

-

-

3.726.908

4.010.844

1.855.356

1.615.037

540.451

2022

Bankleningen

324.123

355.954

81.479

274.475

-

Schuldschein

199.451

214.517

4.010

160.315

50.192

Huurverplichtingen

2.471.629

2.654.085

267.920

1.120.676

1.265.489

Zegelverplichtingen

51.641

51.641

51.641

-

-

Crediteuren en overige schulden

1.467.612

1.467.612

1.467.612

-

-

4.514.456

4.743.809

1.872.662

1.555.466

1.315.681

Kredietrisico

Kredietrisico is het risico van financieel verlies voor Jumbo indien een afnemer of tegenpartij van een financieel instrument de aangegane contractuele verplichtingen niet nakomt.

De kredietrisico’s bij Jumbo bestaan uit kredietrisico’s op verstrekte financiering aan afnemers, verstrekte zekerheden aan financiële instellingen ten behoeve van de financieringsarrangementen aan afnemers en handelsvorderingen.

Voor de verstrekte financieringen en verstrekte zekerheden aan financiële instellingen ten behoeve van de financieringsarrangementen aan afnemers verlangt Jumbo van de betreffende afnemers zekerheden retour, waaronder hypothecaire inschrijvingen onroerende zaken, bankgaranties alsmede verpanding van activa, vorderingen en levensverzekeringrechten.

Het maximale kredietrisico bestaat uit de boekwaarden van de financiële activa op balansdatum en is als volgt:

2023

2022

Financiële vaste activa

70.466

76.686

Handelsdebiteuren

335.439

372.724

Overige vorderingen en overlopende activa

9.996

9.089

Liquide middelen

36.561

33.372

452.462

598.809

Voor het bepalen van de voorziening voor financiële activa wordt het 'verwachte kredietverliezen' model toegepast. In het model worden drie stadia onderscheiden. Deze stadia hebben betrekking op beoordeling van de kredietkwaliteit van de tegenpartij. De voorziening op financiële activa en handelsdebiteuren is grotendeels bepaald en berekend op basis van stadium drie waarbij reeds daadwerkelijke betalingsachterstanden zijn ontstaan. Jumbo heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid van het toepassen van de 'simplified approach' inzake het bepalen van de voorziening met betrekking tot de handelsdebiteuren.

De ouderdomsopbouw van de handelsdebiteuren op balansdatum is als volgt:

2023

2022

Niet vervallen

256.711

319.172

Overschrijding 0 - 30 dagen

32.349

15.017

Overschrijding 31 - 60 dagen

29.191

14.321

Overschrijding 61 - 90 dagen

7.431

11.959

Overschrijding meer dan 90 dagen

18.547

19.299

344.229

379.768

Voorziening voor oninbaarheid

-8.790

-7.044

Boekwaarde debiteuren

335.439

372.724

De reële waardeaanpassingen als gevolg van mogelijke oninbaarheid van de handelsdebiteuren vinden op individuele basis plaats. Met betrekking tot de vorderingen die niet zijn vervallen en niet zijn afgewaardeerd, bestaan er per balansdatum geen indicaties dat deze niet zullen worden voldaan.

De mutaties in de voorziening voor oninbaarheid met betrekking tot handelsdebiteuren gedurende het jaar zijn als volgt:

2023

2022

Stand begin boekjaar

-7.044

-3.834

Dotaties

-3.584

-3.335

Vrijvallen

1.838

125

Stand einde boekjaar

-8.790

-7.044

Per balansdatum is er geen sprake van concentratie van kredietrisico’s bij bepaalde partijen. Daarnaast wordt het maximale kredietrisico gemitigeerd door de verkregen zekerheden ten aanzien van de activa. Deze worden toegelicht onder noot 24 onder koop- en terugkoopverklaringen en andere garanties.

Marktrisico

Marktrisico betreft het risico dat de inkomsten van Jumbo of de waarde van financiële instrumenten nadelig worden beïnvloed door veranderingen in rentetarieven.

Renterisico

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij een deel van de door Jumbo aangegane leningen is sprake van een variabele rente. Jumbo heeft rentederivaten afgesloten ter beperking van de renterisico’s. Ook heeft Jumbo leningen afgesloten met een vast rentepercentage over de gehele looptijd van de lening.

Per ultimo boekjaar 2023 bezit Jumbo Interest Rate Swaps met looptijden tot en met 2026. De reële waarde van de rentederivaten is het geschatte bedrag dat Jumbo zou moeten betalen om het contract per balansdatum te beëindigen, waarbij rekening wordt gehouden met de actuele rente en de actuele kredietwaardigheid van de contractpartijen waarbij de rentederivaten zijn afgesloten. Jumbo past, in lijn met voorgaand jaar, voor de afgesloten rentederivaten geen hedge-accounting toe.

De reële waardemutaties op de Interest Rate Swaps zijn verwerkt onder de afgeleide financiële instrumenten in de balans en in de financiële baten en lasten in de winst- en verliesrekening. Ultimo 2023 is 63,8% van de variabele rentedragende schulden afgedekt door middel van de rentederivaten (2022: 76,5%). Het gemiddelde rentepercentage over de variabele rentedragende schulden bedroeg 2,13% in 2023 (2022: 0,98%).

Het tegenpartijrisico wordt zeer laag ingeschat, aangezien de rentederivaten zijn afgesloten bij vooraanstaande financiële instellingen.

De beheersing van het renterisico heeft ten doel het effect van korte termijn renteschommelingen op de groepsresultaten te beperken. Op de lange termijn echter zullen blijvende wijzigingen in rentepercentages van invloed zijn op het resultaat.

Op balansdatum is het renteprofiel van de rentedragende financiële instrumenten van Jumbo, rekening houdend met de aan deze instrumenten gekoppelde effectieve afdekkingsinstrumenten, als volgt:

2023

2022

Instrumenten met een vaste rente

Financiële activa

33.412

29.578

Financiële verplichtingen

175.614

184.270

Instrumenten met een variable rente

Financiële activa

36.561

33.372

Financiële verplichtingen

390.958

390.945

De financiële activa hebben betrekking op rentedragende leningen u/g en liquide middelen, de financiële verplichtingen hebben betrekking op opgenomen bankleningen en zegelverplichtingen.

Gevoeligheidsanalyse kasstroom voor instrumenten met een variabele rente

Schommelingen van de variabele rente worden grotendeels afgedekt middels de rentederivaten. Desondanks zal een stijging van het Euribor-tarief zich in enige mate doorvertalen in hogere rentelasten.

Bij een, voor zover mogelijk, daling van 100 basispunten in de rentestanden (Euribor) over 2023 zou het groepsresultaat voor belastingen stijgen met € 1.476. Bij een stijging van 100 basispunten in de rentestanden (Euribor) over 2023 zou het groepsresultaat voor belasting met € 1.476 dalen. Dit is het gevolg van de stijgende rentelasten van de financiering, die grotendeels gecompenseerd worden door de ontvangsten uit de rentederivaten. Aangenomen wordt dat alle andere variabelen constant blijven. De impact van (contante) waarde mutaties van de financiële instrumenten en overige balansposities maken geen onderdeel uit van deze gevoeligheidsanalyse.

In de balans opgenomen financiële instrumenten en reële waarde

De bepaling van de reële waarde van (afgeleide) financiële instrumenten is toegelicht in onderstaande waarderingsgrondslagen, waarbij het niveau van de hiërarchie van de reële waarde is vermeld. Er hebben geen overdrachten plaatsgevonden van financiële instrumenten tussen de verschillende hiërarchieën.

Op balansdatum is de reële waarde en bijbehorende hiërarchie van de financiële instrumenten als volgt:

2023

2022

Boekwaarde

Reële waarde

Hiërarchie

Boekwaarde

Reële waarde

Hiërarchie

Financiële vaste activa

70.466

76.686

3

123.615

123.615

3

Handelsdebiteuren

335.439

335.439

3

372.274

372.274

3

Liquide middelen

36.561

36.561

1

33.372

33.372

1

Overlopende activa

9.996

9.996

3

9.089

9.089

3

(a) Financiële activa tegen geamortiseerde kostprijs

452.462

458.682

538.350

538.350

(b) Financiële activa tegen reële waarde in de winst- en verliesrekening

-

-

-

-

Bankleningen langlopend

324.083

324.083

2

249.123

249.123

2

Schuldschein

199.600

211.939

2

199.451

199.451

2

Leaseverplichting langlopend

1.431.218

*

2.234.035

*

Bankleningen kortlopend

-

-

2

75.000

75.000

2

Leaseverplichting kortlopend

256.846

*

237.594

*

Handelscrediteuren

1.219.355

1.223.876

1

1.263.744

1.263.744

1

Personeelsgerelateerde verplichtingen

106.374

101.854

3

82.466

82.466

3

Belastingen en sociale premies

120.451

120.451

1

99.833

99.833

1

Zegelverplichtingen

42.890

42.890

2

51.641

51.641

2

Overlopende passiva

26.089

26.089

3

21.569

21.569

3

(c) Financiële verplichtingen tegen geamortiseerde kostprijs

3.726.906

2.051.183

4.514.456

2.042.827

(d) Financiële verplichtingen tegen reële waarde in de winst- en verliesrekening

-

-

-

-

Afgeleide financiële instumenten

1.787

1.787

2

6.634

6.634

2

(e) Afgeleide financiële instrumenten

1.787

1.787

6.634

6.634

Totaal financiële instrumenten

4.181.155

2.511.651

5.059.440

2.587.811

  • * Geen reële waarde toelichting vereist.

De boekwaarde van de leningen en vorderingen benadert de reële waarde, omdat de eventuele oninbaarheid tot uitdrukking wordt gebracht in de waarde ultimo boekjaar.

Uitgezonderd de Schuldschein benadert de reële waarde van de rentedragende langlopende verplichtingen de geamortiseerde kostprijs, gegeven gedurende de looptijd overeengekomen variabele rente op basis van 3-maands-Euribor. De reële waarde van de Schuldschein is op basis van de huidige marktomstandigheden hoger dan de boekwaarde. Voor de overige financiële verplichtingen benadert de boekwaarde de reële waarde. De verplichtingen zijn opgenomen tegen reële waarde, zijnde de waarde waartegen naar verwachting wordt afgewikkeld.