3. Personeelsbeloningen

De personeelsbeloningen bestaan uit:

2023

2022

Salarissen

-621.871

-561.801

Sociale lasten

-109.270

-101.307

Pensioenlasten uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen

-512

-297

Pensioenlasten uit hoofde van toegezegde-bijdrageregelingen

-50.213

-45.818

Overige personeelsbeloningen

-13.485

-14.931

-795.351

-724.154

De personeelsbeloningen zijn in de winst- en verliesrekening verantwoord onder de jaarrekeningenposten kostprijs omzet, verkoopkosten en algemene beheerkosten. De uitsplitsing is als volgt:

2023

2022

Kostprijs omzet

-170.495

-158.630

Verkoopkosten

-522.451

-471.259

Algemene beheerkosten

-102.405

-94.265

-795.351

-724.154

In 2023 waren gemiddeld 16.017 fulltime equivalenten (2022: 15.756) in dienst van Jumbo, waarvan 696 (2022: 613) buiten Nederland.

De stijging in de personeelsbeloningen houdt verband met loonsverhogingen, voornamelijk voortkomend uit stijgende cao-lonen.