4. Overige bedrijfsopbrengsten

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit:

2023

2022

Opbrengsten verhuur onroerend goed

132.462

121.998

Geleverde diensten aan franchisenemers

15.597

13.752

Overige

7.090

14.385

155.149

150.135

De stijging in overige bedrijfsopbrengsten houdt verband met de opbrengsten uit verhuur van onroerend goed die zijn gestegen ten opzicht van 2022 als gevolg van huurverhogingen. Verder zijn de onder overige inbegrepen opbrengsten gedaald voor leveringen van winkel- en horecaexploitaties aan franchisenemers en voor verkoop van oud papier.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met de levering van goederen of diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten. Deze opbrengsten worden toegerekend aan de verslagperiode in overeenstemming met de inhoud van de onderliggende overeenkomsten.

Onder opbrengsten verhuur onroerend goed zijn opbrengsten verantwoord uit onderhuurcontracten die zich classificeren als operationele huur. Het uitgangspunt van Jumbo is om geen onroerend goed voor verkooplocaties in eigendom te hebben. De opbrengsten verhuur onroerend goed hebben daarom enkel betrekking op opbrengsten uit onderhuurcontracten met, voornamelijk, ondernemers waarbij Jumbo als verhuurder fungeert.

Onder geleverde diensten aan franchisenemers zijn de vergoedingen opgenomen die aan de franchisenemers en andere afnemers zijn berekend voor geleverde diensten.

Onder overige zijn mede inbegrepen de opbrengsten voor aan franchisenemers verkochte winkel- en horecaexploitaties en opbrengsten in verband met verkoop van activa.