5. Verkoopkosten

De verkoopkosten bestaan uit:

2023

2022

Personeelsbeloningen en overige personeelsgerelateerde kosten

-522.451

-471.259

Afschrijvingskosten

-294.602

-294.382

Marketingkosten

-78.246

-87.080

Overige verkoopkosten

-139.371

-119.926

-1.034.670

-972.647

De verkoopkosten zijn mede toegenomen door hogere personeelsbeloningen en overige personeelsgerelateerde kosten en door hogere overige verkoopkosten. De personeelsbeloningen zijn voornamelijk toegenomen door loonsverhogingen met name door de stijgende cao-lonen. De overige verkoopkosten zien met name toe op huisvestingskosten van winkels en restaurants, waaronder energie-, schoonmaak- en onderhoudskosten, die toegenomen zijn door inflatiegerelateerde kostenstijgingen. Deze toename van de overige verkoopkosten worden deels gecompenseerd door lagere marketingkosten.

Grondslagen voor resultaatbepaling

De verkoopkosten bestaan uit de kosten die direct en indirect verband houden met de verkoop van goederen en diensten, inclusief horeca. Hierin zijn onder andere begrepen de kosten die verband houden met de exploitatie van de eigen filialen en de kosten die door het hoofdkantoor worden gemaakt ter ondersteuning van de verkoopactiviteiten inclusief marketingkosten ten behoeve van de filialen en de franchisenemers. Eveneens zijn de afschrijvingskosten voor materiële vaste activa en gebruiksrechten huurcontracten van verkooplocaties opgenomen.