6. Algemene beheerkosten

De algemene beheerkosten bestaan uit:

2023

2022

Personeelsbeloningen en overige personeelsgerelateerde kosten

-102.405

-94.265

Afschrijvingskosten

-26.531

-27.594

Onderhoudskosten

-48.741

-41.926

Huurkosten onroerend goed

-4.275

-8.097

Overige algemene beheerkosten

-92.087

-87.696

-274.039

-259.578

De algemene beheerkosten zien met name toe op de kosten van het hoofdkantoor, waaronder personeelskosten, kosten ICT en overige algemene kosten. 

De toename in de algemene beheerkosten houdt mede verband met een toename in de personeelsbeloningen en hieraan gerelateerde kosten (zie noot 3) en inflatiegerelateerde kostenstijgingen. 

De honoraria van de externe accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. ('PwC') die ten laste van de winst- en verliesrekening zijn gebracht, kunnen als volgt worden samengevat:

2023

2022

Controle van de jaarrekening

-650

-855

Andere controleopdrachten

-63

-16

Andere niet-controle diensten

-65

-

-778

-871

De accountantskosten worden toegerekend aan het boekjaar ongeacht wanneer de uitvoering van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden. In 2023 bedragen de kosten die zijn gemaakt voor dienstverlening door het overige PwC-netwerk € 195 (2022: € 95). De toename wordt veroorzaakt door een uitbreiding in controleplichtige entiteiten in België. Er is geen sprake van overige fiscale adviesdiensten door het overige PwC-netwerk.

De kosten voor de controle van de jaarrekening 2022 bevat een eenmalige vergoeding inzake aanvullende controlewerkzaamheden met betrekking tot het onderzoek van het Openbaar Ministerie (zie noot 24). 

Grondslagen voor resultaatbepaling

Onder de algemene beheerkosten zijn de kosten inbegrepen die worden gemaakt in het kader van de beheersing van de activiteiten van Jumbo. Eveneens zijn de afschrijvingskosten voor materiële vaste activa en gebruiksrechten huurcontracten opgenomen voor zover de activa geen betrekking hebben op distributiecentra of verkooplocaties.