8. Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten bestaan uit:

2023

2022

Financiële baten

Reële waardemutatie afgeleide financiële instrumenten

-

6.204

Overige renteopbrengsten en soortgelijke opbrengsten

1.143

5.198

1.143

11.402

Financiële lasten

Gecalculeerde rente op huurverplichtingen

-37.296

-28.350

Rente leningen kredietinstellingen

-15.588

-4.830

Reële waardemutatie afgeleide financiële instrumenten

-8.422

-

Overige rentelasten en soortgelijke kosten

-5.091

-3.507

-66.397

-36.687

-65.254

-25.285

De toename van de financiële lasten ten opzichte van voorgaand boekjaar is het gevolg van gestegen marktrentes, de toename van de gecalculeerde rente op huurverplichtingen en de waardemutatie van de afgeleide financiële instrumenten. De rente leningen kredietinstellingen bevat tevens een bedrag van € 6.171 voor ontvangen rente van kredietinstellingen uit hoofde van rentederivaten. 

De overige renteopbrengsten en soortgelijke opbrengsten bevatte in 2022 een incidentele bate van € 3.972 als gevolg van een toename van de disconteringsvoet zoals toegepast bij de overige verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen (noot 21). Per jaareinde 2023 ligt de toegepast disconteringsvoet in lijn met voorgaand boekjaar en is de impact op de financiële baten en lasten nihil. 

Grondslagen voor resultaatbepaling

De financiële baten omvatten onder andere de rentebaten op geïnvesteerde gelden, renteopbrengsten op financiële onderhuurcontracten en reële waardestijgingen van afgeleide financiële instrumenten voor zover deze in het resultaat worden verantwoord. De financiële lasten omvatten onder andere de rentelasten op opgenomen gelden, rente inzake huurverplichtingen uit hoofde van gebruiksrechten huurcontracten en reële waardedalingen van afgeleide financiële instrumenten voor zover deze in het resultaat worden verantwoord. Onder de financiële baten en lasten wordt tevens het resultaat verantwoord van contante waarde mutaties met betrekking tot financiële vaste activa, voorzieningen en overige verplichtingen. Financiële baten en lasten worden opgenomen in de winst- en verliesrekening op basis van de effectieve rentemethode.