1. Saldo van de overige baten en lasten na belastingen

Het saldo van de overige baten en lasten na belastingen bestaat uit:

2023

2022

Overige resultaten na belasting

-12.452

7.941

-12.452

7.941

Overige resultaten na belasting hebben met name betrekking op financiële lasten. De toename van de financiële lasten ten opzichte van voorgaand boekjaar is het gevolg van gewijzigde (financiële) marktomstandigheden, waardoor marktrentes zijn gestegen en de reële waarde van de afgeleide financiële instrumenten is gedaald.