2. Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaan uit: 

2023

2022

Deelnemingen

1.567.158

1.533.412

Reële waarde afgeleide financiële instrumenten

-

6.634

1.567.158

1.540.046

Een overzicht van de deelnemingen is opgenomen in de algemene toelichting op de geconsolideerde jaarrekening. De reële waarde afgeleide financiële instrumenten worden toegelicht onder noot 20 van de geconsolideerde jaarrekening.

Het verloop van de deelnemingen is als volgt:

2023

2022

Stand begin boekjaar

1.533.412

1.290.532

Herstructurering

-1.507

-

Rechtstreekse vermogensmutaties deelnemingen

1.083

171.141

Resultaat deelnemingen

34.170

71.739

Stand einde boekjaar

1.567.158

1.533.412

De herstructurering en daarmee samenhangende rechtstreekste vermogensmutaties hebben betrekking op de verwerking van de overdracht van de aandelen van J&C Aquisition Holding B.V. Op 26 januari 2023 heeft Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. de aandelen van J&C Acquisition Holding B.V. geleverd aan Jumbo Food B.V. In 2022 betreffen de rechtstreekse vermogensmutaties met name de agiostortingen in Jumbo Food B.V. ten behoeve van Jumbo e-fulfilment B.V. en Jumbo België B.V.

Waarderingsgrondslagen

Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, maar niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de waarderingsgrondslagen van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. zoals toegepast in de geconsolideerde jaarrekening. 

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de vennootschap geheel of ten dele garant staat voor schulden van de desbetreffende deelneming, respectievelijk de feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening gevormd. Bij het bepalen van de omvang van deze voorziening wordt rekening gehouden met reeds op vorderingen op de deelneming in mindering gebrachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Het resultaat deelnemingen is het bedraag waarmee de boekwaarde van de deelnemingen sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelnemingen behaalde resultaat voor zover dit aan Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. wordt toegerekend.