4. Liquide middelen

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking.