Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2018

Volgens indirecte methode, in € 1.000

Noot

2018

2017

Kasstroom uit operationele activiteiten

   
    

Bedrijfsresultaat

 

181.195

204.110

    

Aanpassingen voor:

   

Afschrijvingen en amortisatie (im)materiële vaste activa

1, 2

155.377

135.873

(Terugname) bijzondere waardeverminderingen

1, 2

8.306

10.257

Resultaat op desinvesteringen activa

 

-9.401

-13.642

Mutatie langlopende vorderingen, langlopende schulden en voorzieningen

 

-3.961

-540

  

331.516

336.058

Mutaties in werkkapitaal:

   

Mutatie voorraden

 

-2.823

-5.330

Mutatie handelsdebiteuren en overige vorderingen

 

-55.624

11.974

Mutatie handelscrediteuren en overige schulden

 

176.646

71.341

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

449.715

414.043

    

Betaalde vennootschapsbelasting

 

-50.182

-37.690

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

 

399.533

376.353

    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

   

Investeringen in (im)materiële vaste activa

1, 2

-220.978

-156.813

Desinvesteringen van (im)materiële vaste activa

1, 2

4.371

2.245

Investeringen in voor verkoop aangehouden activa

 

-13.851

-36.622

Desinvesteringen van voor verkoop aangehouden activa

 

50.570

55.572

Verwervingen van belangen

1, 2

-283.832

-27.100

Vervreemdingen van belangen

1, 2

1.454

1.553

Verstrekte langlopende vorderingen

3

-14.173

-22.975

Aflossingen langlopende vorderingen

3

9.788

25.914

Ontvangen rente

 

2.837

2.243

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-463.814

-155.983

    

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

   

Opnamen langlopende leningen

9

175.000

-

Aflossingen langlopende leningen

9

-75.000

-150.000

Betalingen uit hoofde van financiële leaseverplichtingen

 

-858

-776

Betaalde rente

 

-5.899

-6.530

Uitgekeerd dividend

8

-44.000

-40.000

Participatieregeling Jumbo

 

-23.798

-20.175

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

25.445

-217.481

    

Totale netto kasstroom

 

-38.836

2.888

Beginsaldo geldmiddelen

 

96.409

93.520

Eindsaldo geldmiddelen

7

57.573

96.409