Toelichting kerngegevens

Consumentenomzet

De consumentenomzet betreft de omzet (inclusief btw) die is gerealiseerd door verkopen via de eigen winkels, de eigen La Place restaurants, de aangesloten franchisenemers en de aan Jumbo toebehorende EMTÉ winkels. De Jumbo omzet groeide in 2019 met € 1,027 miljard tot € 8,432 miljard, oftewel een stijging van 14%. Hiervan wordt 6,5% verklaard door de sterke autonome groei in de bestaande Jumbo winkels, welke ruim boven de gemiddelde marktgroei van 4,0% ligt, en het overige deel door de ombouw gedurende 2019 van de resterende 56 aan Jumbo toebehorende EMTÉ winkels naar Jumbo winkels. Hiermee realiseerde Jumbo een marktaandeel van ruim 21% met 672 Jumbo winkels. De omzet van de nog niet omgebouwde aan Jumbo toebehorende EMTÉ winkels gedurende 2019 bedroeg € 85 miljoen. De omzet van La Place groeide in 2019 met € 15 miljoen tot € 165 miljoen, een groei van 10%, met 105 restaurants. Met deze resultaten legt Jumbo wederom een stevig fundament voor verdere groei.

Jaarrekeningomzet

De jaarrekeningomzet is de omzet (exclusief btw) die is gerealiseerd door Jumbo, aan Jumbo toebehorende EMTÉ winkels en La Place. Dit betreft de totale omzet die is gerealiseerd door verkopen via de eigen winkels en restaurants en via de distributiecentra aan derden (met name franchisenemers). In 2019 nam de jaarrekeningomzet ten opzichte van het boekjaar 2018 met € 543 miljoen toe, een groei van 9%.

Resultaat

Implementatie IFRS16

Met ingang van boekjaar 2019 is de toepassing van de nieuwe richtlijn IFRS16 inzake leasecontracten verplicht. Deze richtlijn heeft een zeer grote impact op het balanstotaal en de resultatenrekening van Jumbo.

Als gevolg van IFRS16 dienen leasecontracten anders verantwoord te worden in de jaarrekening, waardoor de gebruiksrechten en de leaseverplichtingen op de balans opgenomen worden. Het gevolg hiervan is dat de huurkosten vanaf 2019 in mindering gebracht worden op de leaseverplichtingen en niet meer als huurlasten in de resultatenrekening verantwoord worden. Dit heeft een zeer groot positief effect van € 237 miljoen op de EBITDA. De geactiveerde gebruiksrechten worden afgeschreven gedurende de economische levensduur van het onderliggende actief. Deze afschrijvingskosten van € 231 miljoen worden afhankelijk van de aard verantwoord onder de kostprijs omzet, verkoopkosten en algemene beheerkosten. Daarnaast worden de leaseverplichtingen contant gemaakt en dat heeft een financieringslast van € 31 miljoen tot gevolg, welke verantwoord wordt onder de financiële baten en lasten.

Genormaliseerde en gerapporteerde EBITDA

Het genormaliseerde bedrijfsresultaat voor afschrijvingen betreft de EBITDA gecorrigeerd voor eenmalige posten. In 2019 betreffen deze eenmalige posten de overname en integratie van EMTÉ en Agrimarkt. De totale omvang van de eenmalige posten ligt in lijn met voorgaand jaar. De toename van de genormaliseerde EBITDA in 2019 ten opzichte van 2018 met € 261 miljoen is voor € 237 miljoen gerelateerd aan de implementatie van IFRS16. De overige toename van € 24 miljoen komt uit de omzetgroei en verbetering van de bedrijfsvoering.

Bedrijfsresultaat (EBIT)

De stijging van het bedrijfsresultaat in 2019 ten opzichte van 2018 met € 7 miljoen tot € 188 miljoen is voornamelijk veroorzaakt door de implementatie van IFRS16 voor een bedrag van € 6 miljoen. De overige € 1 miljoen toename is het gevolg van de omzetgroei en verbetering van de bedrijfsvoering en wordt deels teniet gedaan door de hogere afschrijvingen. De afschrijvingskosten stijgen gedurende 2019 met € 255 miljoen ten opzichte van 2018 tot een niveau van € 419 miljoen. € 231 miljoen daarvan wordt verklaard door de implementatie van IFRS16. De overige toename van € 24 miljoen wordt verklaard door een groeiend investeringsniveau in online, de winkels en restaurants, het gemechaniseerde distributiecentrum in Nieuwegein en overnames.

Resultaat voor belastingen (EBT)

Het resultaat voor belastingen in 2019 is ten opzichte van 2018 gedaald met € 21 miljoen. Dit is volledig toe te schrijven aan de effecten inzake de implementatie van IFRS16 leidend tot € 25 miljoen aan extra lasten voor belasting. Dat is het saldo van de effecten die bij de voorgaande posten reeds zijn toegelicht en de financiële baten en lasten van € 31 miljoen, als gevolg van het contant maken van de leaseverplichting. Zonder het effect van IFRS16 zouden de reguliere financiële lasten € 3 miljoen zijn gedaald als gevolg van een verdere daling van de rentelasten op de langlopende verplichtingen. Op basis van de grondslagen zoals deze voorgaand boekjaar golden, zou het resultaat voor belasting met € 4 miljoen toegenomen zijn ten opzichte van voorgaand jaar tot een bedrag van € 173 miljoen.

Resultaat na belastingen

In de belastinglast over 2019 van € 34 miljoen is een eenmalig nadelig effect opgenomen van € 6 miljoen. De voorziening latente belastingverplichtingen is herijkt als gevolg van de tariefswijzigingen in het Belastingplan 2020 ten opzichte van de eerder gecommuniceerde toekomstige tariefswijzigingen zoals opgenomen in de Wet Bedrijfsleven 2019 waar ultimo 2018 rekening mee was gehouden in de bepaling van de fiscale positie. Indien het resultaat na belastingen van 2018 en 2019 gecorrigeerd zouden worden voor de eenmalige effecten als gevolg van de tariefswijziging van de vennootschapsbelasting en 2019 tevens voor de implementatie van IFRS16, dan zou het resultaat na belastingen met € 13 miljoen zijn toegenomen ten opzichte van 2018 tot een bedrag van € 140 miljoen.

Vermogen

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is verder toegenomen tot € 601 miljoen als gevolg van de resultaten 2019, minus uitgekeerd dividend in 2019 en aanpassing in de zegelverplichtingen. De solvabiliteit, berekend als eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen, bedraagt ultimo 2019 gecorrigeerd voor het ‘IFRS16-effect’ 23% (2018: 22%). De solvabiliteit niet gecorrigeerd voor het ‘IFRS16-effect’ bedraagt ultimo 2019 11%.

Netto schuld

De netto schuld (exclusief de IFRS16 impact) is gedurende 2019 door de overname van Agrimarkt gestegen tot een niveau van € 346 miljoen vergeleken met € 309 miljoen voorgaand jaar. Dit resulteert in een ongeveer gelijkblijvende leverage ratio van 0,86 ultimo boekjaar ten opzichte van 0,82 ultimo 2018. Echter als gevolg van de implementatie van IFRS16 bedraagt de netto schuld ultimo 2019 € 2.916 miljoen. Daarmee zou de leverage ratio toenemen tot 4,57. Dit heeft overigens geen effect op de financiering en financierbaarheid, aangezien de kredietinstellingen in de convenanten reeds corrigeren voor dergelijke effecten.

De liquiditeit, als percentage van de vlottende activa ten opzichte van de kortlopende verplichtingen, bedraagt ultimo 2019 33% (2018: 37%) en is daarmee vergelijkbaar met voorgaand jaar. In combinatie met een positieve operationele kasstroom gedurende 2019 van € 602 miljoen (2018: € 400 miljoen) is dit ruim voldoende.

Medewerkers

Het aantal medewerkers betreft de stand ultimo boekjaar. Dit betreft de medewerkers die aan het einde van het boekjaar in dienst waren van respectievelijk Jumbo, aan Jumbo toebehorende deel van EMTÉ en La Place. In deze aantallen zijn niet de medewerkers opgenomen die in dienst zijn bij de franchisenemers. Bij La Place is sprake van een daling in het aantal medewerkers van 188 ten opzichte van voorgaand jaar, ondanks de toename in het aantal restaurants. Deze daling is het gevolg van de aangekondigde sluitingen van Hudson's Bay locaties in 2020.

Vestigingen

Het aantal Jumbo winkels is toegenomen tot 672 ultimo boekjaar, bestaande uit 306 eigen filialen (incl. 3 nieuwe Belgische winkels) en 366 franchise winkels. De toename van 54 winkels ten opzichte van eind voorgaand jaar is een resultante van de opening van 59 nieuwe winkels, waaronder de ombouw van 56 EMTÉ winkels, en sluiting van 5 winkels. Het aantal La Place restaurants is gegroeid tot 105 restaurants ultimo boekjaar, bestaande uit 82 eigen restaurants en 23 franchise restaurants. De toename van 4 restaurants ten opzichte van eind voorgaand jaar is een resultante van de opening van 6 nieuwe restaurants en de sluiting van 2 restaurants. In de vermelde aantallen zijn zowel de eigen als de franchisewinkels en -restaurants opgenomen.

Investeringen in (im)materiële vaste activa

in € 1.000

2019

2018

Immateriële vaste activa

  

Goodwill

6.225

103.201

Merknamen

-

240

Vestigingspunten

30.435

163.837

Zelfontwikkelde software

73.640

49.583

Overig

3.037

3.114

 

113.337

319.975

   

Materiële vaste activa

  

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

-

1.980

Bouwkundige voorzieningen

78.274

57.633

Inventarissen en installaties

70.829

78.959

Andere vaste bedrijfsmiddelen

3.040

5.512

Activa in uitvoering

55.314

14.925

 

207.457

159.009

   

Totaal investeringen

320.794

478.984

Immateriële vaste activa

De toename van de goodwill betreft met name de verwerving van Agrimarkt in 2019 middels een aandelentransactie (in 2018: verwerving van Emté).

De investeringen in vestigingspunten hebben ook met name betrekking op deze verwerving. Verder zien de investeringen in vestigingspunten toe op de verkrijging van nieuwe individuele winkellocaties van Jumbo. De winkellocaties zijn afzonderlijk verkregen van ondernemers, andere supermarktbedrijven of (project-)ontwikkelaars. Deze overnames kunnen als activa-passiva transacties worden gekwalificeerd. Overgenomen zijn de locatie (met huurcontract) en eventuele materiële vaste activa en medewerkers.

Gedurende 2019 hebben geen investeringen plaatsgevonden in merknamen (2018: overname van EMTÉ).

De investeringen in zelfontwikkelde software hebben met name betrekking op investeringen in ICT software, licenties en Online.

De overige investeringen in immateriële vaste activa bestaan uit sleutelgelden die zijn betaald als vooruitbetaling op toekomstig te verkrijgen nieuwe vestigingspunten, alsmede bindingspremies en desinvesteringsbijdragen aan ondernemers.

Materiële vaste activa

De investeringen in de materiële vaste activa houden verband met de ombouw van EMTÉ winkels, ombouw van Agrimarkt winkels, alsmede met de opening van nieuwe winkels en de verbouwing van bestaande Jumbo winkels en La Place vestigingen. Daarnaast zijn reguliere vervangingsinvesteringen gedaan in bestaande filialen, de distributiecentra, het hoofdkantoor, hardware en intern transportmaterieel.

De investeringen in activa in uitvoering hebben betrekking op de bouw van het gemechaniseerd distributiecentrum in Nieuwegein.