Toelichting kerngegevens

Consumentenomzet

De consumentenomzet betreft de omzet (inclusief btw) die is gerealiseerd door kassaverkopen via de eigen Jumbo winkels (inclusief online), de eigen La Place restaurants en de aangesloten franchisenemers. De omzet van het deel Jumbo is in 2020 gegroeid met € 1,253 miljard tot € 9,685 miljard; dat is een stijging van 15%. De autonome groei in boekjaar 2020 in de bestaande Jumbo winkels bedroeg 11%, vergelijkbaar met de gemiddelde marktgroei. Het boekjaar 2020 telde 53 weken, wat heeft gezorgd voor 2% additionele autonome omzetgroei, zowel in de markt als bij Jumbo. De totale omzetstijging wordt enerzijds veroorzaakt door de coronamaatregelen die in maart 2020 van kracht werden en anderzijds door de opening van nieuwe locaties in combinatie met sterke autonome groei. Hiermee realiseerde Jumbo met 687 Jumbo winkels een marktaandeel van ruim 21,5%. De omzet van La Place is in 2020 zwaar geraakt door de coronamaatregelen. Als gevolg van de (gedeeltelijke) sluiting van de restaurants in 2020 daalde deze met € 115 miljoen tot € 50 miljoen.

Jaarrekeningomzet

De jaarrekeningomzet is de omzet (exclusief btw) die is gerealiseerd door Jumbo en La Place. Dit betreft de totale omzet die is gerealiseerd uit verkopen via de eigen winkels (inclusief online), restaurants en via de distributiecentra aan derden (met name franchisenemers). In 2020 nam de jaarrekeningomzet ten opzichte van het boekjaar 2019 met € 863 miljoen toe; dat is een groei van 13%.

Resultaat

Genormaliseerde en gerapporteerde EBITDA

Het genormaliseerde bedrijfsresultaat voor afschrijvingen betreft de EBITDA gecorrigeerd voor eenmalige posten en bedraagt € 753 miljoen over boekjaar 2020. In 2020 werden de eenmalige posten veroorzaakt door de definitieve sluiting van 23 La Place restaurants, de geplande uitbesteding van de exploitatie aan Vermaat Groep van 44 La Place restaurants en de reorganisatie op het hoofdkantoor van Jumbo. De totale omvang van de eenmalige posten lag in lijn met het voorgaande jaar. De gerapporteerde EBITDA bedroeg € 736 miljoen over boekjaar 2020.

Op basis van IFRS16, de IFRS standaard die sinds 2019 wordt toegepast, worden leasecontracten door middel van gebruiksrechten en leaseverplichtingen op de balans opgenomen. Het gevolg hiervan voor het resultaat is dat de huurkosten vanaf 2019 in mindering worden gebracht op de leaseverplichtingen en niet meer als huurlasten worden verantwoord. Dit heeft een significant effect op de EBITDA: exclusief de toepassing van IFRS16 was de genormaliseerde EBITDA over boekjaar 2020 € 483 miljoen en de gerapporteerde EBITDA € 448 miljoen.

Bedrijfsresultaat (EBIT)

De stijging van het bedrijfsresultaat in 2020 ten opzichte van 2019 met € 49 miljoen tot € 237 miljoen is het resultaat van een combinatie van een sterk verbeterd resultaat van Jumbo en een negatief resultaat van La Place, beide gedreven door de effecten van de coronapandemie en tevens versterkt door incidentele transacties gerelateerd aan Jumbo vastgoedlocaties en La Place restaurants. De afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen stegen gedurende 2020 met € 79 miljoen ten opzichte van 2019 tot een niveau van € 499 miljoen. Daarvan zag € 266 miljoen toe op de gebruiksrechten leasecontracten. De toename valt te verklaren door een groeiend investeringsniveau in online en de winkels, het gemechaniseerde distributiecentrum in Nieuwegein en bijzondere waardeverminderingen in relatie tot de gesloten vestigingen van La Place.

Resultaat voor belastingen (EBT)

Het resultaat voor belastingen in 2020 is ten opzichte van 2019 met € 56 miljoen gestegen. Dit is toe te schrijven aan het saldo van de effecten die bij de voorgaande posten reeds zijn toegelicht en de financiële baten en lasten van € 34 miljoen, waarvan € 26 miljoen het gevolg is van het contant maken van de leaseverplichting. Ten opzichte van 2019 daalden de financiële baten en lasten met € 6 miljoen.

Resultaat na belastingen

In de belastinglast over 2020 van € 67 miljoen is een eenmalig nadelig effect opgenomen van € 25 miljoen. De voorziening latente belastingverplichtingen is herijkt als gevolg van de tariefswijzigingen in het Belastingplan 2021 ten opzichte van de eerder gecommuniceerde toekomstige tariefswijzigingen, zoals opgenomen in het Belastingplan 2020 en waar ultimo 2019 rekening mee was gehouden in de bepaling van de fiscale positie. Indien het resultaat na belastingen van 2019 en 2020 gecorrigeerd zou worden voor de eenmalige effecten als gevolg van de tariefswijziging van de vennootschapsbelasting, dan zou dit met € 41 miljoen zijn toegenomen ten opzichte van 2019 tot een bedrag van € 162 miljoen.

Vermogen

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is verder toegenomen tot € 689 miljoen als gevolg van de resultaten 2020, minus uitgekeerd dividend in 2020. De solvabiliteit, berekend als eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen, bedroeg ultimo 2020 13% (2019: 11%). Gecorrigeerd voor het ‘IFRS16-effect’ bedroeg de solvabiliteit ultimo 2020 25% (2019: 23%).

Netto schuld

De netto schuld (exclusief de IFRS16 impact) is gedurende 2020 door aflossingen op bankschulden gedaald tot een niveau van € 276 miljoen vergeleken met € 346 miljoen in het voorgaande jaar. Dit resulteert in een verlaging van de leverage ratio tot 0,57 ultimo boekjaar ten opzichte van 0,86 ultimo 2019. Inclusief IFRS16 bedroeg de netto schuld ultimo 2020 € 2.888 miljoen ten opzichte van € 2.916 miljoen in het voorgaande jaar. Daarmee is de leverage ratio inclusief IFRS16 gedaald tot 3,83 ten opzichte van 4,57 ultimo 2019. Dit heeft overigens geen effect op de financiering en financierbaarheid, aangezien de kredietinstellingen in de convenanten corrigeren voor IFRS16 effecten.

Medewerkers

Het aantal medewerkers betreft de stand ultimo boekjaar. Het gaat hier om medewerkers die aan het einde van het boekjaar in dienst waren van respectievelijk Jumbo en La Place. In deze aantallen zijn niet de medewerkers opgenomen die in dienst zijn bij de franchisenemers. Het aantal medewerkers bij La Place liep met 1.434 terug ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze daling is het gevolg van de definitief gesloten vestigingen in 2020, maar ook van de tijdelijke sluiting van vestigingen door de coronamaatregelen. Medewerkers van La Place zijn in veel gevallen ingezet in de Jumbo supermarkten, waardoor de daling van het aantal medewerkers in de tijdelijk gesloten vestigingen zoveel mogelijk beperkt is gebleven.

Vestigingen

Het aantal Jumbo winkels is toegenomen tot 687 ultimo boekjaar, bestaande uit 322 eigen filialen (incl. 8 Belgische winkels) en 365 franchisewinkels. De toename van 15 winkels ten opzichte van eind voorgaand jaar is een resultante van de opening van 10 nieuwe winkels in Nederland, waaronder 6 voormalige HEMA en Marqt winkels, en 5 nieuwe winkels in België.

Het aantal La Place restaurants is gedaald tot 71 restaurants ultimo boekjaar, bestaande uit 53 eigen restaurants en 18 franchiserestaurants. De daling van 34 restaurants ten opzichte van eind voorgaand jaar is een resultante van de opening van 1 nieuw restaurant, de sluiting van 12 restaurants uit voormalig Hudson's Bay locaties en de defintieve sluiting van 23 restaurants. In de vermelde aantallen zijn zowel de eigen als de franchiserestaurants opgenomen. Door de coronamaatregelen waren alle 71 vestigingen ultimo 2020 tijdelijk gesloten.

Investeringen in (im)materiële vaste activa

  
   

in € 1.000

2020

2019

Immateriële vaste activa

  

Goodwill

3.880

6.225

Vestigingspunten

59.794

30.435

(Zelfontwikkelde) software

84.799

73.640

Overig

19.325

3.037

 

167.798

113.337

   

Materiële vaste activa

  

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

1.803

-

Bouwkundige voorzieningen

73.870

78.274

Inventarissen en installaties

72.594

70.829

Andere vaste bedrijfsmiddelen

4.331

3.040

Activa in uitvoering

7.800

55.314

 

160.398

207.457

   

Totaal investeringen

328.196

320.794

Immateriële vaste activa

De goodwill investering betreft met name de verwerving van 4 Udea locaties in 2020 (in 2019: verwerving van Agrimarkt).

De investeringen in vestigingspunten zien toe op de verkrijging van nieuwe individuele winkellocaties van Jumbo. De winkellocaties die in 2020 zijn verkregen zijn met name overgenomen van HEMA, Udea en ondernemers in België. Het gaat hier om de locatie (met huurcontract) en eventuele materiële vaste activa en medewerkers.

De investeringen in (zelfontwikkelde) software hebben met name betrekking op investeringen in ICT software, licenties en Online.

De overige investeringen in immateriële vaste activa worden voornamelijk veroorzaakt door de samenwerkingsovereenkomst die Jumbo en HEMA eind 2019 hebben gesloten. Op basis van deze samenwerkingsovereenkomst houdt Jumbo vanaf 2020 het exclusieve recht om als foodretailer HEMA producten aan het assortiment in de winkels toe te voegen. Daarnaast bestaan de overige investeringen in immateriële vaste activa uit investeringen die zijn gedaan ten behoeve van de ontwikkeling van het nieuwe ‘All day good food fast’ La Place concept.

Materiële vaste activa

De investeringen in de materiële vaste activa houden met name verband met de ombouw van HEMA en Udea winkels, alsmede met de opening van nieuwe winkels en de verbouwing van bestaande Jumbo winkels en La Place vestigingen. Daarnaast zijn reguliere vervangingsinvesteringen gedaan in bestaande filialen, de distributiecentra, het hoofdkantoor, hardware en intern transportmaterieel. De investeringen in activa in uitvoering hebben betrekking op de bouw van nieuwe vestigingen in Nederland en België en van het gemechaniseerd distributiecentrum in Nieuwegein.