Belangrijkste risicogebieden

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste strategische, operationele en financiële risico’s, alsmede de risico’s op het gebied van wet- en regelgeving. Op alle terreinen zijn voorzieningen en maatregelen getroffen, die de mogelijk nadelige effecten van deze risico’s beperken.

Strategische risico’s

Risico

Omschrijving en/of mogelijke gevolgen

Maatregelen

Concurrentie

De (online) concurrentie uit binnen- en buitenland en andere sectoren neemt toe en kan mogelijk een impact hebben op omzet en marktaandeel

 • Identificeren van marktkansen en ontwikkelingen

 • NPS score is onderdeel van de doelstellingen en wordt periodiek besproken in de vergaderingen van RvB en Directie

 • Investeren in diverse onderscheidende (online) formats

Reputatie

Mogelijke incidenten of wijzigingen in de publieke opinie kunnen ernstige gevolgen hebben voor onze reputatie of marktpositie

 • Cultuur en gedrag: Jumbo DNA

 • De 'Code Geel' Gedragscode van Jumbo /uniforme interne richtlijnen

 • Score reputatieonderzoek

MVO

Jumbo voldoet niet aan de veranderende wensen van stakeholders op het gebied van duurzaamheid

 • Score reputatieonderzoek, score JIM

Digitalisering en technologie

Bedrijfsmodellen en processen kunnen mogelijk worden ingehaald door geavanceerde technologische ontwikkelingen

 • Versnellen van en investeren in digitale strategie en technologie

 • Focus op verbeterde digitale klantervaring

Innovatie en veranderende klantbehoeften

Het tempo van innovaties ligt hoog en kan mogelijk leiden tot een beperkt vermogen om te vernieuwen en/of tijdig te reageren op veranderende behoeften van de klant

 • Identificeren van klantbehoeften en trends

 • Focus op en investering in innovatie en trends, vooral op het gebied van Assortiment, Technologie en Service

Operationele risico’s

Risico

Omschrijving en/of mogelijke gevolgen

Maatregelen

Verstoring toeleveringsketen

De kans op (natuur)rampen, pandemieën en door de mens veroorzaakte risico’s blijft bestaan en kan tot een nadelig effect op de continuïteit van bedrijfsprocessen leiden

 • Beperken van impact door onvoorziene verstoringen

 • Continuïteitsplan Distributiecentra

Krapte op de arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid

Dit kan mogelijk tot voelbare tekorten leiden in met name distributie en transport

 • Focus en aandacht voor werkomgeving, leeftijdsopbouw van de medewerkers en arbeidsvoorwaarden

 • Investeren in geautomatiseerde distributie

Productveiligheid en kwaliteit

Het niet kunnen waarborgen van de productveiligheid of een wijziging in de kwaliteitsperceptie kan ernstige gevolgen hebben voor onze reputatie en marktpositie

 • Uitvoeren van externe toetsing door IFS (International Food Standard) in winkels en distributiecentra

 • Kwaliteitsvoorwaarden en controles/audits op hygiëne

 • Training en opleiding, en monitoring op KPI's in het recall process

 • Leveranciersmanagement Jumbo Huismerk d.m.v. smaak- en kwaliteitstesten en root cause analyse bij consumentenrecalls

Veiligheid klanten en medewerkers

Door onveilige winkels blijven klanten weg en zijn (potentiële) medewerkers niet meer bereid om voor Jumbo te werken

 • Investeren in preventie (zichtbare en onzichtbare beveiliging)

 • Inzetten op detectieve maatregelen van winkels, distributiecentra, EFC's, restaurants en hoofdkantoor

 • Meetbaar maken van veiligheidsbeleving van klanten en medewerkers

 • Samenwerking met instanties zoals Detailhandel Nederland, CBL, Retail Security Groep en aansluiting bij het FAD (Landelijkse waarschuwingsregister Fraude Aanpak Detailhandel)

Informatiebeveiliging

Informatiestromen zijn mogelijk onvoldoende beveiligd waardoor verlies van data kan optreden met schade voor betrokkenen en daarmee de reputatie van Jumbo

 • Investeren in preventieve en detectieve maatregelen (techniek, processen en bewustwording)

 • Focus en aandacht op (mogelijke) hacks, datalekken en kritische veiligheidsincidenten

 • Opleiden en trainen van medewerkers m.b.t. cyberrisicopreventie

Financiële risico’s

Risico

Omschrijving en/of mogelijke gevolgen

Maatregelen

Kredietrisico

Afnemers zijn mogelijk niet in staat om te voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld op de verstrekte financieringen en zekerheden

 • Periodieke monitoring op de incasseerbaarheid van de uitstaande vorderingen bij afnemers

 • Verlangen van zekerheden als hypothecaire inschrijvingen van onroerende zaken, bankgaranties, verpanding van activa, etc. bij het verstrekken van financieringen

Renterisico

Er wordt mogelijk risico gelopen op de marktrente-ontwikkelingen

 • Monitoren van renterisico

 • Afdekken van renterisico door derivaten

Liquiditeitsrisico

Er wordt mogelijk niet voldaan aan actuele en toekomstige (potentiële) verplichtingen

 • Periodieke monitoring of wordt voldaan aan de gecommitteerde kredietfaciliteit

Fraude en loss prevention

Mogelijke fraude en/of diefstal van geld en goederen in winkels, restaurants, EFC’s, distributiecentra en hoofdkantoor

 • Periodieke beoordeling van de geld-goederenbeweging

 • Dagelijkse analyse van kassatransacties

 • Samenwerking met instanties als Detailhandel Nederland, CBL, Retail Security Groep en aansluiting bij het FAD (Landelijkse waarschuwingsregister Fraude Aanpak Detailhandel

 • Investeren in beveiligen van producten

Risico’s op het gebied van wet en regelgeving en compliance

Risico

Omschrijving en/of mogelijke gevolgen

Maatregelen

Voldoen aan veranderende en toenemende wet- en regelgeving

Het niet of niet tijdig voldoen aan wet- en regelgeving kan leiden tot een negatieve (materiële en financiële) impact op de rechspositie en reputatie van Jumbo

 • De 'Code Geel' Gedragscode van Jumbo /uniforme interne richtlijnen

 • Monitoren en trainen op het gebied van wet- en regelgeving

Voldoen aan wetgeving omtrent verslaggeving

De interne en externe (financiële) verslaggeving voldoet niet aan wetgeving

 • Ervoor zorgen dat de verantwoording naar externe belanghebbenden, bijvoorbeeld in de vorm van bankenrapportages en de geconsolideerde jaarrekening, voldoet aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van verslaggeving (BW2 Titel 9 en IFRS)

Geschillen- en Meldregeling (in de opstartfase van Speak Up)

Een gezonde ethics & compliance cultuur, zodat incidenten en structurele issues met een mogelijke negatieve impact op de reputatie van Jumbo vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd en geadresseerd

 • Monitoring Speak Up meldingen en opvolging daarvan