3. Gebruiksrechten leasecontracten

Het verloop van de gebruiksrechten leasecontracten over 2020 is als volgt:

  1. Bedrijfsgebouwen en -terreinen

  2. Vervoersmiddelen

  3. Overige bedrijfsmiddelen

 

1

2

3

Totaal 2020

Stand begin boekjaar

    

Aanschafwaarde

2.731.525

29.785

3.684

2.764.994

Cumulatieve afschrijvingen

-242.516

-7.853

-517

-250.886

Boekwaarde begin boekjaar

2.489.009

21.932

3.167

2.514.108

     

Mutaties gedurende het boekjaar

    

Investeringen

430.188

11.278

5.377

446.843

Verwervingen via bedrijfscombinaties

10.501

-

-

10.501

Beëindigingen

-204.941

-

-

-204.941

Overboekingen van en naar financiële leasecontracten

1.794

-

-

1.794

Afschrijvingen

-239.828

-9.089

-618

-249.535

Herwaarderingen

68.496

-

-

68.496

Bijzondere waardeverminderingen

-21.041

-

-

-21.041

Terugname bijzondere waardeverminderingen

5.047

-

-

5.047

Uitgesteld resultaat uit sale en leaseback contracten

-3.334

-

-

-3.334

 

46.882

2.189

4.759

53.830

     

Stand einde boekjaar

    

Aanschafwaarde

3.034.229

41.063

9.061

3.084.353

Cumulatieve afschrijvingen

-498.338

-16.942

-1.135

-516.415

Boekwaarde einde boekjaar

2.535.891

24.121

7.926

2.567.938

Het verloop van de gebruiksrechten leasecontracten over 2019 is als volgt:

 

1

2

3

Totaal 2019

Stand begin boekjaar

    

Aanschafwaarde

2.556.535

21.356

3.015

2.580.906

Cumulatieve afschrijvingen

-19.135

-

-

-19.135

Boekwaarde begin boekjaar

2.537.400

21.356

3.015

2.561.771

     

Mutaties gedurende het boekjaar

    

Investeringen

86.220

8.512

669

95.401

Beëindigingen

-3.620

-

-

-3.620

Afschrijvingen

-218.695

-7.853

-517

-227.065

Herwaarderingen

92.390

-83

-

92.307

Bijzondere waardeverminderingen

-7.164

-

-

-7.164

Terugname bijzondere waardeverminderingen

2.478

-

-

2.478

 

-48.391

576

152

-47.663

     

Stand einde boekjaar

    

Aanschafwaarde

2.731.525

29.785

3.684

2.764.994

Cumulatieve afschrijvingen

-242.516

-7.853

-517

-250.886

Boekwaarde einde boekjaar

2.489.009

21.932

3.167

2.514.108

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Onder bedrijfsgebouwen en -terreinen zijn de leasecontracten voor locaties van Jumbo, La Place en overige locaties, inclusief eventuele bijbehorende (parkeer)terreinen verantwoord.

De mutaties gedurende het boekjaar 2020 met betrekking tot investeringen in leasecontracten en beëindigingen van leasecontracten omvatten ook de mutaties die gerelateerd zijn aan de vastgoedtransactie met Supermarkt Vastgoed Fonds, zie hiervoor de toelichting onder significante transacties. Hierbij heeft Jumbo 70 panden, die voorheen gehuurd werden, aangekocht en vervolgens 67 panden direct weer doorverkocht, die daarna grotendeels weer zijn gehuurd.

Als onderdeel van de gebruiksrechten leasecontracten zijn ook leasecontracten verantwoord die toezien op bedrijfsgebouwen en -terreinen die niet volledig worden gebruik voor de reguliere bedrijfsuitoefening van Jumbo. In die gevallen is sprake van verhuur aan derden. De boekwaarde gebruiksrechten die betrekking hebben op deze huurovereenkomsten met derden bedraagt € 36.067 (2019: € 73.580), waarvan € 239 (2019: € 769) met verbonden partijen. 

Vervoersmiddelen

Onder vervoersmiddelen zijn de leasecontracten voor personenauto's, home delivery bussen en opleggers verantwoord.

Overige bedrijfsmiddelen

Onder overige bedrijfsmiddelen zijn de leasecontracten voor papierpersen en zonnepanelen verantwoord.

Voor een nadere toelichting op de bijzondere waardeverminderingen en de terugname daarvan wordt verwezen naar noot 26.  Voor een toelichting op de gerelateerde leaseverplichtingen wordt verwezen naar noot 12 en voor niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen naar noot 19.