26. Bijzondere waardeverminderingen

De bijzondere waardeverminderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

  1. Bijzondere waardeverminderingen

  2. Terugname bijzondere waardeverminderingen

  

2020

 

2019

  

1

2

Totaal

 

1

2

Totaal

Goodwill en immateriële vaste activa met onbepaalde levensduur

 

-6.072

-

-6.072

 

-

-

-

Overige immateriële vaste activa

 

-320

7.126

6.806

 

-3.310

11.503

8.193

Materiële vaste activa

 

-22.671

1.384

-21.287

 

-7.887

2.956

-4.931

Gebruiksrechten leasecontracten

 

-21.041

5.047

-15.994

 

-6.079

2.478

-3.601

Voor verkoop aangehouden activa

 

-4.087

-

-4.087

 

-200

-

-200

  

-54.191

13.557

-40.634

 

-17.476

16.937

-539

De bijzondere waardeverminderingen hebben betrekking op de immateriële vaste activa, de materiële vaste activa, gebruiksrechten leasecontracten en voor verkoop aangehouden activa. Een actief is aan een bijzondere waardevermindering onderhevig indien de boekwaarde hoger is dan de realiseerbare waarde. Jumbo heeft per balansdatum beoordeeld of er indicaties bestaan voor mogelijke bijzondere waardeverminderingen voor de immateriële en materiële vaste activa en voor gebruiksrechten leasecontracten. Een indicatie heeft betrekking op veranderingen in marktomstandigheden, afzetgebieden en ontwikkelingen van een vestigingspunt. Indien er sprake is van een indicatie wordt een impairmenttest uitgevoerd op het niveau van het individueel actief of op het niveau van een kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Voor goodwill verkregen door overnames van Super de Boer, C1000, EMTÉ, Agrimarkt en Udea geldt dat de kasstroomgenererende eenheid is bepaald op het niveau van Jumbo Supermarkten; voor goodwill verkregen door overname van AC restaurants en voor de merknaam gerelateerd aan de verkrijging van La Place heeft Jumbo de kasstroomgenererende eenheid bepaald op het niveau van La Place. 

Onder merknamen is ook het exclusiviteitsrecht met betrekking tot de samenwerkingsovereenkomst met HEMA geactiveerd, hiervoor geldt dat de kasstroomgenererende eenheid is bepaald op het niveau van Jumbo Supermarkten. Voor de overige immateriële vaste activa, materiële vaste activa en gebruiksrechten leasecontracten die niet op individueel niveau beoordeeld kunnen worden, heeft Jumbo het gerelateerde vestigingspunt als kasstroomgenererende eenheid gedefinieerd.

Bij de bepaling van de omvang van een bijzondere waardevermindering worden ook de ontwikkelingen in het marktgebied behorende bij een vestigingspunt betrokken. De geschatte toekomstige kasstromen, die gebruikt worden bij de berekening van de bedrijfswaarde, worden verdisconteerd op basis van de gewogen gemiddelde kostenvoet van het kapitaal van 4,0% (2019: 4,5%) na belastingen, wat overeenkomt met 7,6% (2019: 7,3%) voor belastingen. Het groeipercentage en toegekende operationele kosten die worden gehanteerd in de toekomstige kasstromen, zijn gerelateerd aan het strategisch plan van Jumbo en de toekomstige verwachtingen van de betreffende vestigingspunten. De te hanteren kasstroomhorizon is gelijk aan de resterende economische levensduur. Jumbo gaat ervan uit dat een vestigingspunt tot 20 jaar bijdraagt aan de exploitatie van de Jumbo-formule, tenzij bekend is dat het vestigingspunt in de nabije toekomst wordt verkocht of gaat sluiten. Bij de berekening van eventuele bijzondere waardeverminderingen wordt ten aanzien van de kasstromen rekening gehouden met vervangingsinvesteringen, werkkapitaalontwikkelingen en eventuele restwaarde van materiële vaste activa.

De waarderingsmodellen zijn consistent toegepast, met die uitzondering dat in 2020 rekening is gehouden met de impact van Covid-19 waarbij rekening is gehouden bij het bepalen van de bedrijfswaarde met genormaliseerde geschatte kasstromen. Ook leiden redelijke, mogelijke aanpassingen in de uitgangspunten van de berekende realiseerbare waarde per jaareinde, zoals een toename van de disconteringsvoet in de eindwaardeberekening met 0,5%, een afname van de groeivoet met 0,5% of een daling van berekende omzet multiple van 1 niet tot materiële andere bijzondere waardeverminderingen dan hierna vermeld. Bovendien is geconcludeerd dat er voldoende ruimte in de berekeningen zit, daarom is geen gedetailleerde gevoeligheidsanalyse opgenomen.

De bijzondere waardeverminderingen gedurende het boekjaar kunnen als volgt worden toegelicht:

Goodwill en immateriële vaste activa met onbepaalde levensduur

De bijzondere waardevermindering heeft betrekking op de goodwill verkregen door de overname van AC restaurants in 2017 en is het gevolg van de definitieve sluiting van een deel van deze locaties in 2020 en de verwachte uitbesteding van de exploitatie van de overige gerelateerde locaties in 2021.  

De realiseerbare waarden, zijnde de bedrijfswaarden, van de kasstroomgenerende eenheden die gedefinieerd zijn voor de overige posten onder goodwill en merknamen, zoals hierboven vermeld, zijn aanzienlijk hoger dan de boekwaarden van de goodwill en merknamen. De boekwaarde van de goodwill verkregen bij eerdere overnames die is toegerekend aan de kasstroomgenererende eenheid Jumbo bedraagt € 754.285. De boekwaarde van merknaam La Place bedraagt € 32.059 en is toegerekend aan de kasstroomgenererende eenheid La Place. Zie ook noot 1.

Overige immateriële vaste activa

De terugnames van bijzondere waardeverminderingen hebben betrekking op vestigingspunten. Zie ook noot 1.

Materiële vaste activa

De impairmentberekeningen voor de materiële vaste activa hebben geleid tot bijzondere waardeverminderingen van € 284 (2019: € 7.887) en terugnames van bijzondere waardeverminderingen van € -1.384 (2019: € -2.956), die betrekking hadden op bouwkundige voorzieningen, inventarissen en andere vaste bedrijfsmiddelen. 

Daarnaast heeft de definitieve sluiting van 23 La Place restaurants in 2020 en de geplande uitbesteding van de exploitatie van 44 La Place restaurants door Vermaat Groep geleid tot een bijzondere waardevermindering van € 20.423. Deze bijzondere waardevermindering heeft betrekking op bouwkundige voorzieningen en inventarissen. 

Verder heeft de sluiting van een distributiecentrum geleid tot een bijzondere waardevermindering van € 1.963.

Voorgaande toelichtingen zijn onderdeel van het verloop materiële vaste activa, zie noot 2.

Gebruiksrechten leasecontracten

De bijzondere waardeverminderingen van gebruiksrechten leasecontracten hebben onder andere betrekking op de permanente sluiting van 23 La Place restaurants in 2020, de geplande uitbesteding van de exploitatie van 44 La Place restaurants door Vermaat Groep en de sluiting van een distributiecentrum. De terugname van bijzondere waardeverminderingen met betrekking tot de gebruiksrechten leasecontracten ziet met name toe op de vastgoedtransactie met Supermarkt Vastgoed Fonds (€ 4.471). Zie ook noot 3. 

Voor verkoop aangehouden activa

De bijzondere waardeverminderingen van voor verkoop aangehouden activa ziet met name toe op de vastgoedtransactie met Supermarkt Vastgoed Fonds (€ -3.353).