27. Financiële baten en lasten

De post financiële baten en lasten kan als volgt worden gespecificeerd:

 

2020

2019

Financiële baten

  

Rentebaten leasecontracten

5.185

124

Overige renteopbrengsten en soortgelijke opbrengsten

2.076

2.427

 

7.261

2.551

Financiële lasten

  

Rentelasten leaseverplichtingen

-31.170

-30.701

Rente leningen kredietinstellingen

-2.786

-4.300

Waardemutatie pensioenen

-96

-168

Afschrijving participatiefee banken

-614

-436

Overige rentelasten en soortgelijke kosten

-6.330

-6.937

 

-40.996

-42.542

Stand einde boekjaar

-33.735

-39.991

Onder de rentebaten leasecontracten is een bedrag verantwoord van € 5.164 uit hoofde van beëindigde leasecontracten die gewaardeerd zijn onder IFRS16. Dit bedrag is gerelateerd aan het disconteringsbedrag dat opgenomen is in de waardering van leaseverplichtingen en dat bij beëindiging van huurcontracten ten gunste van de winst- en verliesrekening wordt verantwoord. De rentebaten leasecontracten die veroorzaakt worden door de vastgoedtransactie met Supermarkt Vastgoed Fonds bedraagt € 3.253.