Vergaderingen Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen kwam in het verslagjaar zesmaal in vergadering bijeen. Deze bijeenkomsten zijn op basis van een vooraf vastgesteld vergaderschema of vinden plaats als daar een bijzondere aanleiding voor is. De Raad van Commissarissen vergadert doorgaans in volledige bezetting. Van een frequente afwezigheid van een of meerdere leden is geen sprake geweest. De Raad van Commissarissen kwam in het verslagjaar ook afzonderlijk van de Raad van Bestuur bijeen.

In het verslagjaar 2021 stonden de volgende onderwerpen op de agenda: de gevolgen van de coronapandemie, de ontwikkeling van de foodretailmarkt in het algemeen, de totstandkoming en implementatie van het nieuwe Meerjarenplan en nader geconcretiseerd in het Jaarplan 2022, initiatieven ten behoeve van de Jumbo formule en differentiatie, de marketingcampagnes, de periodieke bespreking van de resultaten, de financiering van de onderneming, de resultaten van het medewerkerstevredenheidonderzoek, risicobeheersings- en controlesystemen, integrated reporting, het besturingsmodel van Jumbo en overige onderwerpen met betrekking tot de toezichthoudende functie van de Raad van Commissarissen. 

In dit verslagjaar was in het bijzonder aandacht voor de commerciële samenwerking met HEMA, de opening van nieuwe Jumbo winkels in België, duurzaamheid, verdere mechanisatie van het logistieke netwerk, de Jumbo organisatie, diversiteit en inclusie, de uitgangspunten van de Jumbo formule en de strategische plannen met betrekking tot La Place. Ook is het Jaarplan 2022 goedgekeurd, inclusief de begroting voor 2022.

Audit Committee

In 2021 zijn onder meer de volgende onderwerpen in het Audit Committee besproken: de financiële resultaten van Jumbo en La Place, de jaarrekening, financiering en fiscaliteit, strategische projecten, compliance, supply chain management, het Jaarplan, het auditcharter, de managementletter en het accountantsverslag van de externe accountant, en de kwartaalrapportages Internal Audit. 

Commercial Committee

In 2021 zijn onder meer de volgende onderwerpen in het Commercial Committee besproken: merkpositionering en marketingbeleid, de NPS en klantonderzoeken, formatdifferentiatie, assortimentsbeleid, marktpenetratie, omzetontwikkeling en prijsbeleid. In het bijzonder is stilgestaan bij de versterking van de 7 Zekerheden en waar nodig de aanpassing van deze voor Jumbo universele uitgangspunten aan de huidige tijdsgeest.

Governance Committee

In 2021 zijn onder meer de volgende onderwerpen in het Governance Committee besproken: huidige bezetting en functioneren van de bestuurlijke organen (Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur en Directie), successieplanning van key functionarissen, relatie tussen het familiestatuut en de onderneming, langetermijnwaardecreatie en de voorgenomen aanpassingen van de topstructuur van Jumbo in 2022.

Algemene Vergadering, jaarrekening, resultaatbestemming en decharge

De jaarrekening 2021 is voorzien van een accountantsverklaring van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

De Raad van Commissarissen adviseert de Algemene Vergadering de jaarrekening 2021 vast te stellen en in overeenstemming met het voorstel van de Raad van Bestuur het resultaat over 2021 toe te voegen aan de overige reserves. Ook adviseert de Raad van Commissarissen de Algemene Vergadering decharge te verlenen aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid, alsmede decharge te verlenen aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.

De Raad van Commissarissen hecht eraan haar waardering te uiten voor de grote inspanningen die de Raad van Bestuur en alle medewerkers in het verslagjaar hebben geleverd, alsook voor de in dit jaar bereikte resultaten.

Veghel, 22 februari 2022

Raad van Commissarissen
Koninklijke Jumbo Food Groep B.V.

Karel van Eerd
Antony Burgmans
Piet Coelewij
Jacqueline Hoogerbrugge
Wilco Jiskoot