Structuur corporate governance

 

Beschrijving

Overlegstructuur

Aandeelhouders

De aandelen van Jumbo zijn volledig in handen van de familie Van Eerd en gelijkelijk verdeeld over Karel van Eerd en zijn kinderen Colette, Frits en Monique. In het familiestatuut zijn de onderlinge verhoudingen en afspraken vastgelegd. Deze zijn gericht op continuering van Jumbo als familiebedrijf. Het familiestatuut is sinds 2012 van kracht.

De Algemene aandeelhoudersvergadering vindt eenmaal per jaar plaats en familieberaad viermaal per jaar.

Raad van Commissarissen

Karel van Eerd is President-Commissaris. De andere commissarissen zijn Antony Burgmans, Piet Coelewij, Jacqueline Hoogerbrugge en Wilco Jiskoot, die tevens contactpersoon is van de Ondernemersvereniging Jumbo. Alle commissarissen beschikken over ruime bestuurlijke ervaring. Bovendien is in de Raad van Commissarissen veel kennis aanwezig over foodretail, consumentenmarketing, supply chain management, e-commerce, digitalisering, financiering, fusies en overnames, en corporate governance.

De Raad van Commissarissen kwam in het verslagjaar zesmaal in vergadering bijeen.
Deze bijeenkomsten zijn op basis van een vooraf vastgesteld vergaderschema of vinden plaats als daar een speciale aanleiding voor is.
 De Raad van Commissarissen vergadert doorgaans in volledige bezetting. Van een frequente afwezigheid van een of meerdere leden is geen sprake geweest. De Raad van Commissarissen kwam in het verslagjaar ook afzonderlijk van de Raad van Bestuur bijeen.

Audit Committee

Het Audit Commitee wordt gevormd door Wilco Jiskoot (voorzitter) en Jacqueline Hoogerbrugge.

Het Audit Committee kwam in het verslagjaar viermaal in vergadering bijeen. Het Audit Committee ondersteunt de Raad van Commissarissen op de gebieden financiële verslaggeving, verslaglegging, jaarrekening, financiering, fiscaliteit en het systeem van interne beheersing en risicomanagement.

Commercial Committee

Het Commercial Committee wordt gevormd door Karel van Eerd (voorzitter), Antony Burgmans en Piet Coelewij.

Het Commercial Committee kwam in het verslagjaar driemaal in vergadering bijeen. Het Commercial Committee ondersteunt de Raad van Commissarissen op het gebied van de commerciële strategie en de daartoe behorende deelgebieden.

Governance Commitee

Het Governance Committee wordt gevormd door Karel van Eerd (voorzitter), Antony Burgmans en Wilco Jiskoot.

Het Governance Committee kwam in het verslagjaar tweemaal in vergadering bijeen. Het Governance Committee ondersteunt de Raad van Commissarissen en de Aandeelhouders bij vraagstukken op het gebied van good governance, de relatie tussen aandeelhouders en de onderneming, alsmede opvolgingskwesties in de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit Frits van Eerd (CEO), Ton van Veen (CFO), Colette Cloosterman-van Eerd (CCO) en Cees van Vliet (COO).

De Raad van Bestuur komt minimaal eenmaal per week bijeen en neemt besluiten over zowel de langetermijnstrategie als de dagelijkse uitvoering daarvan.

Secretaris van de vennootschap

Claire Saes is Secretaris van de vennootschap. Daarnaast is zij eindverantwoordelijk voor Corporate Affairs en ad interim voor HR.

 

Fit for Purpose-teams

Fit for Purpose-teams zijn ingesteld voor crossfunctionele besluitvorming rondom thema’s als commercie, format development, MVO, operational excellence en people & culture.

De overlegstructuur verschilt per team en varieert van eenmaal per week tot eenmaal per kwartaal.