Toelichting kerngegevens

Consumentenomzet

De consumentenomzet betreft de omzet inclusief btw die is gerealiseerd door kassaverkopen via de eigen Jumbo winkels (inclusief online), de eigen La Place restaurants en de aangesloten franchisenemers. De omzet van het deel Jumbo is in 2021 met 2% gegroeid tot € 9,854 miljard. De omzetgroei is deels vertekend omdat het boekjaar 2020 één week meer telde (53 i.p.v. 52). Gecorrigeerd voor deze extra omzetweek in 2020 bedraagt de omzetgroei in 2021 voor Jumbo circa 4%. De omzetbijdrage van foodserviceformule La Place was met € 52 miljoen, een plus van 4% ten opzichte van 2020, wederom tegenvallend als gevolg van de noodgedwongen sluitingen door de coronamaatregelen.

Jaarrekeningomzet

De jaarrekeningomzet is de netto-omzet die is gerealiseerd door Jumbo en La Place. Dit betreft de totale omzet exclusief btw die is gerealiseerd uit verkopen via de eigen winkels (inclusief online), restaurants en via de distributiecentra aan derden (met name franchisenemers). In 2021 nam de jaarrekeningomzet ten opzichte van het boekjaar 2020 met 1% toe. Ook hier speelt mee dat het boekjaar 2020 één week meer telde (53 in plaats van 52). Gecorrigeerd voor deze extra week bedraagt de omzetgroei in 2021 voor Jumbo circa 3%.

Resultaat

Genormaliseerde en gerapporteerde EBITDA

Het genormaliseerde bedrijfsresultaat voor afschrijvingen betreft de EBITDA gecorrigeerd voor eenmalige posten. In 2021 werden de eenmalige posten veroorzaakt door de implementatie van de Nieuwe Winkel Organisatie, advieskosten op het gebied van overnames en de uitbesteding van de exploitatie aan Vermaat Groep van 44 La Place restaurants. De daling van de EBITDA in 2021 ten opzichte van 2020 wordt voornamelijk verklaard door incidentele opbrengsten gerelateerd aan de verkoop van vastgoedlocaties in 2020 van € 40 miljoen.

Op basis van IFRS 16 worden sinds 2019 leasecontracten door middel van gebruiksrechten en leaseverplichtingen op de balans opgenomen. Het gevolg hiervan voor het resultaat is dat de huurkosten in mindering worden gebracht op de leaseverplichtingen en niet als huurlasten worden verantwoord. Dit heeft een significant effect op de EBITDA: daarom wordt de EBITDA exclusief IFRS 16 impact separaat vermeld in de kerngegevens.

Bedrijfsresultaat (EBIT)

De daling van het bedrijfsresultaat in 2021 ten opzichte van 2020 wordt voornamelijk verklaard door incidentele opbrengsten gerelateerd aan de verkoop van vastgoedlocaties in 2020 van € 40 miljoen. Het reguliere bedrijfsresultaat bleef procentueel stabiel vergeleken met vorig jaar. De afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen waren gedurende 2021 in lijn met 2020 op een niveau van € 500 miljoen. Daarvan zag € 260 miljoen toe op de gebruiksrechten leasecontracten.

Resultaat na belastingen

Ten opzichte van 2020 daalden de financiële baten en lasten met € 2 miljoen. In de belastinglast over 2021 van € 40 miljoen is een eenmalig nadelig effect opgenomen van € 6 miljoen. De voorziening latente belastingverplichtingen is herijkt als gevolg van de tariefswijzigingen in het Belastingplan 2022. Ook in 2020 en 2019 vonden tariefswijzigingen voor de vennootschapsbelasting plaats.

Vermogen

Eigen vermogen

In 2021 is extra dividend uitgekeerd, voor een belangrijk deel in verband met de financiering van de gedeeltelijke overname van HEMA B.V. door de aandeelhouders van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. De solvabiliteit, berekend als eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen, bedroeg ultimo 2021 12% (2020: 13%). Gecorrigeerd voor het ‘IFRS 16-effect’ bedroeg de solvabiliteit ultimo 2021 30% (2020: 25%).

Netto schuld

De netto schuld (exclusief de IFRS 16-impact) is gedurende 2021 gestegen als gevolg van gedane investeringen. Dit resulteert in een stijging van de leverage ratio tot 0,82 ultimo boekjaar ten opzichte van 0,57 ultimo 2020. Onderdeel van de netto schuld is een in 2021 uitgegeven Schuldschein. De kredietinstellingen corrigeren in de convenanten, waaronder in relatie tot de netto schuld, voor IFRS 16-effecten.

Medewerkers

Het aantal medewerkers betreft de stand ultimo boekjaar. Het gaat hier om medewerkers die aan het einde van het boekjaar in dienst waren van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. In deze aantallen zijn niet de medewerkers opgenomen die in dienst zijn bij de franchisenemers. Het aantal medewerkers bij La Place liep met 1.193 terug ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze daling is het gevolg van het overdragen van de exploitatie van 44 locaties naar Vermaat gedurende het jaar, maar ook van de tijdelijke sluiting van vestigingen door de coronamaatregelen. Medewerkers van La Place zijn in veel gevallen ingezet in de Jumbo supermarkten, waardoor de daling van het aantal medewerkers in de tijdelijk gesloten vestigingen zoveel mogelijk beperkt is gebleven.

Vestigingen

Het aantal Jumbo winkels is toegenomen tot 705 ultimo boekjaar, bestaande uit 334 eigen filialen (incl. vijftien Belgische winkels) en 371 franchisewinkels (incl. twee Belgische winkels). In 2021 zijn negen nieuwe winkels in Nederland geopend, waaronder zeven voormalige HEMA en Marqt winkels, en negen nieuwe winkels in België. Het aantal La Place restaurants is gestegen tot 73 restaurants ultimo boekjaar, bestaande uit tien eigen restaurants en 63 franchiserestaurants. Door de coronamaatregelen waren alle La Place vestigingen gedurende 2021 tijdelijk gesloten.

Investeringen en verwervingen via bedrijfscombinaties in (im)materiële vaste activa

in € 1.000

2021

2020

Immateriële vaste activa

  

Goodwill

6.641

3.880

Vestigingspunten

28.936

59.794

(Zelfontwikkelde) software

101.031

84.799

Overig

1.581

19.325

 

138.189

167.798

   

Materiële vaste activa

  

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

3.226

1.803

Bouwkundige voorzieningen

58.193

73.870

Inventarissen en installaties

77.116

72.594

Andere vaste bedrijfsmiddelen

3.436

4.331

Activa in uitvoering

17.569

7.800

 

159.540

160.398

   

Totaal investeringen en verwervingen via bedrijfscombinaties

297.729

328.196

Immateriële vaste activa

De goodwill-investering betreft met name de verwerving van vier locaties in België in 2021 (in 2020: verwerving van vier locaties in Nederland).

De investeringen in vestigingspunten zien toe op de verkrijging van nieuwe individuele winkellocaties van Jumbo in Nederland en België. De nieuwe winkellocaties in 2021 zijn met name verkregen van ondernemers in deze twee landen. Het gaat hier om de locatie (met huurcontract) en eventuele materiële vaste activa en medewerkers.

De investeringen in (zelfontwikkelde) software hebben met name betrekking op investeringen in ICT-applicaties, licenties en Online.

Materiële vaste activa

De investeringen in de materiële vaste activa houden met name verband met de ombouw van overgenomen winkellocaties, alsmede met de opening van nieuwe winkels en de verbouwing van bestaande Jumbo winkels en La Place vestigingen. Daarnaast zijn reguliere vervangingsinvesteringen gedaan in bestaande filialen, de distributiecentra, het hoofdkantoor, hardware en intern transportmaterieel. De investeringen in activa in uitvoering hebben met name betrekking op de bouw van nieuwe vestigingen in Nederland en België en van het gemechaniseerd distributiecentrum in Nieuwegein.