Geconsolideerde balans per 2 januari 2022

Voor winstbestemming, in € 1.000

   

ACTIVA

Noot

2 januari 2022

3 januari 2021

Vaste activa

   

Immateriële vaste activa

10

1.699.863

1.693.292

Materiële vaste activa

11

528.155

489.703

Gebruiksrechten leasecontracten

12

2.502.193

2.567.938

Financiële vaste activa

13

109.882

63.188

Latente belastingvorderingen

9

4.074

3.050

  

4.844.167

4.817.171

Vlottende activa

   

Voor verkoop aangehouden activa

14

17.329

28.736

Voorraden

15

187.446

198.568

Handelsdebiteuren en overige vorderingen

16

401.140

313.784

Liquide middelen

17

78.705

74.357

  

684.620

615.445

TOTAAL ACTIVA

 

5.528.787

5.432.616

    
    

PASSIVA

Noot

2 januari 2022

3 januari 2021

Groepsvermogen

   

Geplaatst kapitaal

 

8

8

Algemene reserves

 

559.498

551.744

Onverdeeld resultaat

 

114.265

136.872

Totaal groepsvermogen

18

673.771

688.624

    

Langlopende verplichtingen

   

Leaseverplichtingen

19

2.319.177

2.392.198

Leningen en overige verplichtingen

20

350.841

352.251

Pensioenen en overige uitgestelde beloningen

21

23.684

21.485

Latente belastingverplichtingen

9

187.845

186.087

Voorzieningen

22

1.527

1.777

  

2.883.074

2.953.798

    

Kortlopende verplichtingen

   

Voor verkoop aangehouden passiva

14

4.754

-

Leaseverplichtingen

19

227.934

220.316

Leningen en overige verplichtingen

20

101.009

1.928

Voorzieningen

22

891

6.088

Vennootschapsbelasting

9

1.304

15.546

Handelscrediteuren en overige schulden

23

1.636.050

1.546.316

  

1.971.942

1.790.194

Totaal verplichtingen

 

4.855.016

4.743.992

TOTAAL PASSIVA

 

5.528.787

5.432.616