Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2021      

in € 1.000

Noot

2021

2020

Netto-omzet

1

7.840.687

7.736.836

Kostprijs omzet

2

-6.515.951

-6.347.578

    

Bruto-omzetresultaat

 

1.324.736

1.389.258

    

Overige bedrijfsopbrengsten

4

171.569

180.468

    

Verkoopkosten

5

-962.435

-945.008

Algemene beheerkosten

6

-206.966

-240.951

Som der kosten

 

-1.169.401

-1.185.959

    

Netto-omzetresultaat

 

326.904

383.767

    

Amortisatie immateriële vaste activa

10

-121.938

-105.719

(Terugname) bijzondere waardeverminderingen

7

-14.563

-40.634

    

Bedrijfsresultaat

 

190.403

237.414

    

Financiële baten

8

1.735

7.261

Financiële lasten

8

-37.806

-40.996

    

Resultaat voor belastingen

 

154.332

203.679

    

Belastingen

9

-40.067

-66.807

    

Resultaat na belastingen toekomende aan aandeelhouders

 

114.265

136.872