24. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Jumbo heeft voorwaardelijke vorderingen op voormalige en bestaande ondernemers inzake naverrekeningsregelingen van onder meer koopsommen en investeringsbijdragen.

Lees meer ›24. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

23. Handelscrediteuren en overige schulden

De handelscrediteuren en overige schulden bestaan uit:

Lees meer ›23. Handelscrediteuren en overige schulden

25. Financiële instrumenten

Ten aanzien van het indekken van financiële risico’s maakt Jumbo in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van verschillende financiële instrumenten.

Lees meer ›25. Financiële instrumenten

22. Voorzieningen

De voorzieningen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Lees meer ›22. Voorzieningen

21. Pensioenen en overige uitgestelde beloningen

De verplichtingen uit hoofde van pensioenen en overige uitgestelde beloningen bestaan uit:

Lees meer ›21. Pensioenen en overige uitgestelde beloningen

20. Leningen en overige verplichtingen

De leningen en overige verplichtingen bestaan uit:

Lees meer ›20. Leningen en overige verplichtingen

19. Leaseverplichtingen

De leaseverplichtingen, waaraan de gebruiksrechten leasecontracten zijn gekoppeld, zijn als volgt te specificeren:

Lees meer ›19. Leaseverplichtingen

18. Groepsvermogen

Het geplaatste en gestorte kapitaal ultimo boekjaar 2021 bestaat uit 8.008 gewone aandelen (2020: 8.008). De nominale waarde per gewoon aandeel bedraagt € 1 (één euro).

Lees meer ›18. Groepsvermogen

17. Liquide middelen

Van het totaal aan liquide middelen staat € 43.311 (2020: € 7.111) niet ter vrije beschikking door de afgegeven bankgaranties € 7.758 (2020: € 7.111) en € 35.553 (2020: nihil) in verband met liquide middelen op derdenrekeningen.

Lees meer ›17. Liquide middelen

16. Handelsdebiteuren en overige vorderingen

De handelsdebiteuren en overige vorderingen bestaan uit:

Lees meer ›16. Handelsdebiteuren en overige vorderingen