10. Immateriële vaste activa

Het verloop van de immateriële vaste activa over 2021 is als volgt:

Lees meer ›10. Immateriële vaste activa

11. Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa over 2021 is als volgt:

Lees meer ›11. Materiële vaste activa

12. Gebruiksrechten leasecontracten

Het verloop van de gebruiksrechten leasecontracten over 2021 is als volgt:

Lees meer ›12. Gebruiksrechten leasecontracten

13. Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaan uit: 

Lees meer ›13. Financiële vaste activa

14. Voor verkoop aangehouden activa en passiva

De voor verkoop aangehouden activa en passiva bestaan uit:

Lees meer ›14. Voor verkoop aangehouden activa en passiva

16. Handelsdebiteuren en overige vorderingen

De handelsdebiteuren en overige vorderingen bestaan uit:

Lees meer ›16. Handelsdebiteuren en overige vorderingen

17. Liquide middelen

Van het totaal aan liquide middelen staat € 43.311 (2020: € 7.111) niet ter vrije beschikking door de afgegeven bankgaranties € 7.758 (2020: € 7.111) en € 35.553 (2020: nihil) in verband met liquide middelen op derdenrekeningen.

Lees meer ›17. Liquide middelen

18. Groepsvermogen

Het geplaatste en gestorte kapitaal ultimo boekjaar 2021 bestaat uit 8.008 gewone aandelen (2020: 8.008). De nominale waarde per gewoon aandeel bedraagt € 1 (één euro).

Lees meer ›18. Groepsvermogen

19. Leaseverplichtingen

De leaseverplichtingen, waaraan de gebruiksrechten leasecontracten zijn gekoppeld, zijn als volgt te specificeren:

Lees meer ›19. Leaseverplichtingen

20. Leningen en overige verplichtingen

De leningen en overige verplichtingen bestaan uit:

Lees meer ›20. Leningen en overige verplichtingen