22. Voorzieningen

De voorzieningen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

2021

2020

Reorganisatie

2.418

5.215

Overige voorzieningen

-

2.650

 

2.418

7.865

   

Langlopend

1.527

1.777

Kortlopend

891

6.088

 

2.418

7.865

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde. De disconteringsvoet is gebaseerd op de risicovrije rentevoet van 0,00% (2020: 0,00%).

De dotatie en de onttrekkingen van de reorganisatievoorziening zien met name toe op de herstructurering van het hoofdkantoor en de Nieuwe Winkelorganisatie. 

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

 

Reorganisatie

Overige

Totaal 2021

Totaal 2020

Stand begin boekjaar

5.215

2.650

7.865

7.450

     

Dotaties

8.447

-

8.447

15.985

Vrijvallen

-499

-2.600

-3.099

-557

Onttrekkingen

-10.745

-50

-10.795

-15.013

Mutaties contante waarde

-

-

-

-

Mutaties in boekwaarde

-2.797

-2.650

-5.447

415

Stand einde boekjaar

2.418

-

2.418

7.865

     

Langlopend

1.527

-

1.527

1.777

Kortlopend

891

-

891

6.088

Stand einde boekjaar

2.418

-

2.418

7.865

Waarderingsgrondslagen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen uit hoofde van gebeurtenissen op of voor balansdatum waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. Voorzieningen worden gewaardeerd door de verwachte toekomstige kasstromen contant te maken op basis van een disconteringsvoet die een afspiegeling is van de actuele marktinschattingen van de tijdswaarde van geld en van de specifieke risico’s met betrekking tot de verplichting. Oprenting van de voorzieningen wordt als een financieringslast verantwoord.

Reorganisatievoorziening
De reorganisatievoorziening heeft betrekking op kosten in verband met de reorganisatie van activiteiten en wordt gevormd indien voor Jumbo een feitelijke of juridische verplichting is ontstaan.

Overige voorzieningen
De overige voorzieningen bestaan voornamelijk uit voorzieningen voor juridische claims.