23. Handelscrediteuren en overige schulden

De handelscrediteuren en overige schulden bestaan uit:

 

2021

2020

Handelscrediteuren

1.247.598

1.216.795

Personeelsgerelateerde verplichtingen

87.602

96.321

Belastingen en sociale premies

95.740

81.192

Zegelverplichtingen

52.945

50.361

Verplichting inzake spaaracties

15.595

8.246

Overlopende passiva

136.570

93.401

 

1.636.050

1.546.316

Onder de handelscrediteuren is een vordering inzake nog te ontvangen inkoopbonussen en promotionele bijdragen opgenomen. Deze vordering bedraagt ultimo boekjaar 2021 € 77.959 (2020: € 69.283). Ultimo 2021 is onder de handelscrediteuren een schuld aan verbonden partijen opgenomen van € 51 (2020: € 658).

Jumbo biedt haar leveranciers de mogelijkheid om gebruik te maken van Supply Chain Finance. Hierdoor is het voor leveranciers mogelijk om, onder aftrek van een marktconforme rentevergoeding, eerder betaald te krijgen door de banken waarmee Jumbo de faciliteit heeft afgesloten. Jumbo blijft zelf op het met de leverancier contractueel  afgesproken betaalmoment betalen en hierdoor heeft de faciliteit een positief effect op het werkkapitaal.

De gemiddelde betaaltermijn van handelscrediteuren is gedurende 2021 wederom gedaald: naar 25 dagen ten opzichte van 27 dagen gedurende 2020. Hiermee komt Jumbo tegemoet aan de maatschappelijke wens om handelscrediteuren sneller te betalen. Zie hieronder de specificatie van de daadwerkelijk gerealiseerde betaaltermijnen.

 

2021

2020

Handelscrediteuren (incl. btw)

1.247.598

1.236.819

Btw-bedrag in handelscrediteuren

-142.226

-140.997

Faciliteiten Supply Chain Finance en Dynamic Discounting en overige

-562.660

-532.538

Handelscrediteuren (genormaliseerd)

542.712

563.284

   

Kostprijs omzet

6.507.232

6.347.578

Inkoop niet-handelsgoederen en -diensten en overige

1.357.800

1.236.819

Totale inkopen (genormaliseerd)

7.865.032

7.584.397

   

Betaaltermijn Handelscrediteuren

25 dagen

27 dagen

De betaaltermijn is bepaald middels het delen van de genormaliseerde handelscrediteuren door de genormaliseerde totale inkopen en de uitkomst daarvan te vermenigvuldigen met het aantal dagen in een jaar. Daarbij zijn voor het boekjaar 2020 de totale inkopen genormaliseerd voor de 53e week. Voor een juiste berekening worden de handelscrediteuren gecorrigeerd voor btw en daarnaast worden uitstaande bedragen inzake de faciliteiten Supply Chain Finance en Dynamic Discounting buiten beschouwing gelaten, aangezien deze bedragen direct beschikbaar zijn voor de leveranciers. Daarmee heeft Jumbo een genormaliseerd saldo handelscrediteuren. Om de totale inkopen te bepalen, dienen zowel de kostprijs van de omzet als de inkoop van niet-handelsgoederen en diensten meegenomen te worden. Daarnaast worden indien nodig correcties doorgevoerd op de inkopen in geval van overnames gedurende het boekjaar om de juiste totale inkoopwaarden te bepalen die gerelateerd zijn aan de betreffende handelscrediteuren.

Onder de reserveringen van personeelsgerelateerde verplichtingen is ook een schuld terzake van pensioenen opgenomen van € 13.006 (2020: € 7.614).

Ten aanzien van zegelverplichtingen is in 2021 voor een totaalbedrag van € 73.082 (2020: € 75.285) aan koopzegels uitgegeven, te weten 730.825 (2020: 752.850) koopzegels. De mutatie van de zegelverplichtingen in 2021 bedraagt € 2.584.

De verplichting inzake spaaracties betreft een verplichting voor uitgestelde omzet, in lijn met IFRS 15, die wordt gerealiseerd wanneer consumenten spaarpunten aanwenden voor korting of gratis producten.

De overlopende passiva bestaat met name uit te betalen rente, vastgoed-gerelateerde posten, overige schulden, en overlopende passiva. Deze kortlopende schulden zijn niet-rentedragend.

Schattingen en oordelen

De Supply Chain Finance overeenkomst is een betaalservice voor de leveranciers van Jumbo. Vanuit Jumbo bezien leidt deze overeenkomst niet tot wijzigingen in de betaalmomenten, betaaltermijnen, vervaldata, omvang van de te betalen bedragen en andere voorwaarden. Jumbo heeft verplichtingen uit hoofde van de ontvangst van goederen en/of diensten aan de betreffende leverancier, waarbij de betalingen verlopen via het platform van de deelnemende banken. Deze verplichtingen worden daarom geclassificeerd als schulden aan handelscrediteuren. 

Waarderingsgrondslagen

Handelscrediteuren en overige schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Deze kortlopende schulden worden vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode. Dit is meestal gelijk aan de nominale waarde. Onder de overige schulden zijn overheidsheffingen opgenomen. De overheidsheffingen worden verantwoord in de periode waarin de overheidsheffing is ontstaan.