2021

28. Gebeurtenissen na balansdatum

Jumbo en instant on-demand bezorgbedrijf Gorillas hebben overeenstemming bereikt over een strategische samenwerking in Nederland en Vlaanderen.

Lees meer ›28. Gebeurtenissen na balansdatum

2021

27. Statutaire bepalingen omtrent winstbestemming

In artikel 30 van de statuten is vastgelegd dat de winst wordt vastgesteld volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd en dat de winst, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, ter vrije beschikking

Lees meer ›27. Statutaire bepalingen omtrent winstbestemming

2021

26. Verbonden partijen

De transacties met verbonden partijen vinden plaats op basis van zakelijke gronden (at arm’s length). De voornaamste transacties zijn hieronder toegelicht.

Lees meer ›26. Verbonden partijen

2021

9. Belastingen

De post belastingen kan als volgt worden gespecificeerd:

Lees meer ›9. Belastingen

2021

8. Financiële baten en lasten

De post financiële baten en lasten kan als volgt worden gespecificeerd:

Lees meer ›8. Financiële baten en lasten

2021

7. Bijzondere waardeverminderingen

De bijzondere waardeverminderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Lees meer ›7. Bijzondere waardeverminderingen

2021

6. Algemene beheerkosten

De algemene beheerkosten bestaan uit:

Lees meer ›6. Algemene beheerkosten

2021

5. Verkoopkosten

De verkoopkosten bestaan uit:

Lees meer ›5. Verkoopkosten

2021

4. Overige bedrijfsopbrengsten

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit:

Lees meer ›4. Overige bedrijfsopbrengsten

2021

3. Personeelsbeloningen

De personeelsbeloningen zijn in de winst- en verliesrekening verantwoord onder de jaarrekeningposten kostprijs omzet, verkoopkosten en algemene beheerkosten.

Lees meer ›3. Personeelsbeloningen