Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2021

in € 1.000

Noot

2021

2020

Resultaat uit deelnemingen na belastingen

 

116.579

155.503

Saldo van de overige baten en lasten na belastingen

1

-2.314

-18.631

Nettoresultaat

 

114.265

136.872