Verklaring over de jaarrekening voor de periode van 4 januari 2021 tot en met 2 januari 2022

Ons oordeel

Naar ons oordeel:

 • geeft de geconsolideerde jaarrekening van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V., samen met haar dochtermaatschappijen (hierna ‘de groep’) een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van de groep op 2 januari 2022 en van het resultaat en de kasstromen voor de periode van 4 januari 2021 tot en met 2 januari 2022, in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie (‘EU-IFRS’) en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (‘BW’); en

 • geeft de vennootschappelijke jaarrekening van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. (‘de vennootschap’) een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van de vennootschap op 2 januari 2022 en van het resultaat voor de periode van 4 januari 2021 tot en met 2 januari 2022 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (‘BW’).

Wat we hebben gecontroleerd

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening voor de periode van 4 januari 2021 tot en met 2 januari 2022 van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. te Veghel gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde jaarrekening van de groep en de vennootschappelijke jaarrekening.

De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit:

 • de geconsolideerde balans per 2 januari 2022;

 • de volgende overzichten voor de periode van 4 januari 2021 tot en met 2 januari 2022: de geconsolideerde winst-en-verliesrekening, het geconsolideerde overzicht van het totaalresultaat, het geconsolideerde verloop groepsvermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht; en

 • de toelichting met de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

De vennootschappelijke jaarrekening bestaat uit:

 • de vennootschappelijke balans per 2 januari 2022;

 • de vennootschappelijke winst-en-verliesrekening voor de periode van 4 januari 2021 tot en met 2 januari 2022; en

 • de toelichting met de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening is EU-IFRS en de relevante bepalingen uit Titel 9 Boek 2 BW en het stelsel dat is gebruikt voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening is Titel 9 Boek 2 BW.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Onafhankelijkheid

Wij zijn onafhankelijk van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Informatie ter ondersteuning van ons oordeel

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot fraude en continuïteit, en de aangelegenheden daaruit, bepaald in de context van de controle van de jaarrekening als geheel en bij het vormen van ons oordeel hierover. De informatie ter ondersteuning van ons oordeel, zoals onze bevindingen en observaties ten aanzien van de controleaanpak frauderisico’s en de controleaanpak continuïteit, moet in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen of conclusies.

Controleaanpak frauderisico’s

Wij hebben risico’s geïdentificeerd en ingeschat op een afwijking van materieel belang op de jaarrekening die het gevolg zijn van fraude. Wij hebben tijdens onze controle inzicht verkregen in de entiteit en haar omgeving, de componenten van het interne beheersingssysteem, waaronder het risico-inschattingsproces, de wijze waarop de Raad van Bestuur inspeelt op frauderisico’s en het interne beheersingssysteem monitort en de wijze waarop de Raad van Commissarissen toezicht uitoefent.

Wij hebben de opzet en de relevante aspecten van het interne beheersingssysteem geëvalueerd, waaronder de gedragscode van Jumbo (Code Geel) en de Jumbo Speak Up regeling. Wij hebben de opzet en het bestaan geëvalueerd, en voor zover wij noodzakelijk achtten, de werking getoetst van interne beheersmaatregelen gericht op het mitigeren van frauderisico’s.

Als onderdeel van ons proces voor het identificeren van risico’s op een afwijking van materieel belang in de jaarrekening die het gevolg is van fraude, hebben wij frauderisicofactoren overwogen met betrekking tot frauduleuze financiële verslaggeving, oneigenlijke toe-eigening van activa en omkoping en corruptie. Tevens hebben wij inzicht verkregen in de uitkomsten van de door Jumbo uitgevoerde dagelijkse analyse van kassatransacties en verstoringen in de geld-goederenbeweging.
Wij hebben geëvalueerd of deze factoren een indicatie vormden voor de aanwezigheid van het risico op afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude.

De door ons geïdentificeerde frauderisico’s en uitgevoerde specifieke werkzaamheden zijn als volgt:

Geïdentificeerd frauderisico

Controlewerkzaamheden en observaties

Het risico dat het management maatregelen van interne beheersing doorbreekt

De Raad van Bestuur en Directie bevinden zich in een unieke positie om fraude te plegen, omdat ze in staat zijn de administratieve vastleggingen te manipuleren en frauduleuze financiële overzichten op te stellen door interne beheersingsmaatregelen te doorbreken die anderszins effectief lijken te werken.

Daarom besteden wij bij al onze controles aandacht aan het risico van het doorbreken van maatregelen van interne beheersing door het bestuur, waaronder risico's op mogelijke afwijkingen als gevolg van fraude op basis van een analyse van mogelijke belangen van het bestuur.

Wij hebben in dat kader bijzondere aandacht gehad voor tendenties in schattingen als gevolg van mogelijke druk op management om het resultaat gunstiger voor te stellen vanwege resultaatafhankelijke beloningen voor het management.

Wij hebben, voor zover relevant voor onze controle, de opzet geëvalueerd van de maatregelen van interne beheersing die het risico op doorbreking van de interne beheersing moeten mitigeren en de werking van de maatregelen getoetst in de processen voor het genereren en verwerken van journaalposten en het maken van schattingen. Tevens hebben wij specifieke aandacht gegeven aan de toegangsbeveiligingen in het IT-systeem door het toetsen van de werking van de IT General Controls en door middel van data-analyse op eventuele doorbrekingen in kritieke functiescheidingen.

Wij concluderen dat wij, in het kader van onze controle, konden steunen op de voor dit risico relevante maatregelen van interne beheersing.

Wij hebben journaalposten geselecteerd op basis van risicocriteria gericht op journaalposten gegenereerd tijdens het proces van opmaken van de jaarrekening met een positief effect op het resultaat en journaalposten gegenereerd door de Raad van Bestuur en de Directie. We hebben hierop specifieke controlewerkzaamheden verricht waarbij wij tevens aandacht hebben besteed aan significante transacties buiten de normale bedrijfsuitoefening, zoals de acquisitie en verkoop van Coback B.V. (HEMA Bakkerijen).

Het management heeft in de jaarrekening in de paragrafen ‘Schattingen’ als onderdeel van de toelichting van de jaarrekeningpost haar belangrijkste schattingen opgenomen. Wij hebben specifieke controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van deze schattingen, waaronder:

 • de waardering van de immateriële en materiële vaste activa;

 • de verantwoording van ingeschatte nog te ontvangen leveranciersbijdragen;

 • de bepaling van de reële waarde van de activa en passiva in de verwerking van de acquisitie en verkoop van Coback B.V. (HEMA Bakkerijen);

 • de inschatting van de looptijd van de leasecontracten en de gehanteerde disconteringsvoet;

 • de waardering van latente belastingverplichtingen en -vorderingen; en

 • de waardering van de uitgestelde omzet als gevolg van spaaracties, waaronder Jumbo Extra’s.

Wij hebben in het bijzonder aandacht gehad voor het inherente risico van vooringenomenheid van het management bij deze schattingen.

Onze werkzaamheden hebben niet geleid tot specifieke aanwijzingen voor fraude of vermoedens van fraude ten aanzien van het doorbreken van de interne beheersing door het management.

Het risico van frauduleuze financiële verslaggeving, ten gevolge van een onjuist verantwoorde omzet

Als onderdeel van onze risico inschatting en uitgaande van de veronderstelling dat er bij de opbrengstenverantwoording frauderisico's bestaan, hebben wij geëvalueerd welke soorten opbrengsten of beweringen aanleiding geven tot een risico op afwijking van materieel belang die het gevolg is van fraude.

De Raad van Bestuur van Jumbo heeft een duidelijke en ambitieuze taakstelling neergelegd voor het realiseren van omzetgroei. Management ontvangt een variabele beloning welke mede gebaseerd is op deze taakstelling. Hierdoor zou druk op management kunnen bestaan om een te hoge omzet te verantwoorden.

De juistheid van de financiële afrekening met de franchisenemers, heeft op basis van onze evaluatie een significant risico op afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude. Dit ziet specifiek toe op het handmatige element en de complexiteit in opbouw van de financiële afrekening met de franchisenemers.

Wij hebben, voor zover relevant voor onze controle, de opzet geëvalueerd en de werking getoetst van de interne beheersingsmaatregelen rondom de franchise omzetverantwoording en in de processen voor het genereren en verwerken van journaalposten betreffende de franchiseomzet

 

Wij hebben door middel van data-analyse opvallende franchise omzetboekingen in het boekjaar geïdentificeerd op basis van risicocriteria gericht op boekingen gegenereerd tijdens het proces van opmaken van de jaarrekening, handmatige franchise omzetboekingen gedurende het boekjaar en journaalposten ten aanzien van franchiseomzet gegenereerd door de Raad van Bestuur en de Directie. Wij hebben specifieke gegevensgerichte werkzaamheden uitgevoerd op de juistheid van deze omzetboekingen.

 

Tevens hebben wij specifieke gegevensgerichte cijferanalyses verricht ten aanzien van franchiseomzet, aan de hand van contractuele afspraken van de franchiseomzet.

 

Onze werkzaamheden hebben niet geleid tot specifieke aanwijzingen voor fraude of vermoedens van fraude ten aanzien van de juistheid van de omzetverantwoording vanuit de financiële afrekening met de franchisenemers.

In onze controle bouwen wij een element in van onvoorspelbaarheid. Ook hebben wij de uitkomst van andere controlewerkzaamheden beoordeeld en overwogen of er bevindingen zijn die aanwijzing geven voor fraude of het niet-naleven van wet- en regelgeving.

Commissarissen, de Audit Committee, de Raad van Bestuur, Directie, het management, Internal Audit Functie, de afdeling juridische zaken en de afdeling personeelszaken. Hieruit volgden geen signalen van fraude die kunnen leiden tot een afwijking van materieel belang.

Tevens hebben we kennisgenomen van advocatenbrieven en correspondentie met relevante toezichthouders en zijn wij tijdens de controle alert gebleven op indicaties voor signalen van fraude en hebben de uitkomst van andere controlewerkzaamheden geëvalueerd en overwogen of er bevindingen zijn die aanwijzing geven voor fraude. Indien daar sprake van was, hebben wij onze evaluatie van het risico van fraude en de gevolgen daarvan voor onze controlewerkzaamheden opnieuw geëvalueerd.

Controleaanpak continuïteit

De Raad van Bestuur heeft de jaarrekening opgemaakt uitgaande van de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden voor de voorzienbare toekomst. Onze werkzaamheden om de continuïteitsbeoordeling van de Raad van Bestuur te evalueren omvatten onder andere:

 • het overwegen of de continuïteitsbeoordeling van de Raad van Bestuur alle relevante informatie bevat waarvan wij als gevolg van onze controle kennis hebben, zoals de beheersbaarheid van de loonkosten, het risico met betrekking tot de invloed van informatiebeveiliging en het voeren van een passend financieringsbeleid;

 • de Raad van Bestuur bevragen over de belangrijke veronderstellingen en uitgangspunten en nagaan of het bestuur gebeurtenissen of omstandigheden heeft geïdentificeerd die gerede twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de entiteit om haar continuïteit te handhaven (hierna: continuïteitsrisico's);

 • het analyseren van de financiële positie per einde van het huidige boekjaar ten opzichte van die per einde van het vorige boekjaar ter identificatie van indicatoren die kunnen duiden op continuïteitsrisico’s. De Raad van Bestuur heeft haar financiële positie opgenomen in het jaarverslag, zoals de ontwikkeling van de solvabiliteit en de leverage ratio op pagina 11 van de Kerngegevens, de vereiste convenanten en de ontwikkeling hierin op pagina 115 in toelichting 25 ‘Financiële instrumenten’ en het inzicht in de leningen en overige verplichtingen op pagina 105 in toelichting 20 ‘Leningen en overige verplichtingen’. De Raad van Bestuur heeft haar vrije kasstroom opgenomen in het geconsolideerde kasstroomoverzicht over 2021 op pagina 75 van de jaarrekening, waarbij de operationele kasstroom positief is, ook na aftrek van de investeringsbehoefte uit het afgelopen jaar;

 • het evalueren van het negatieve kortlopende werkkapitaal volgens de geconsolideerde balans per 2 januari 2022 op pagina 74 van de jaarrekening, wat inherent is aan een retailorganisatie met contante verkopen;

 • het evalueren van de begrote operationele resultaten en daaraan gerelateerde kasstromen ten opzichte van het afgelopen jaar;

 • het evalueren van de ontwikkelingen in de branche, waaronder de nieuwe wettelijke betalingstermijn vanaf 1 januari 2022 zoals toegelicht op pagina 115 van de jaarrekening en het effect op de liquiditeitspositie; en

 • het inwinnen van inlichtingen bij de Raad van Bestuur over zijn kennis van continuïteitsrisico's na de periode van de door de Raad van Bestuur verrichte continuïteitsbeoordeling.

Onze controlewerkzaamheden hebben geen informatie opgeleverd die strijdig is met de veronderstellingen en aannames van de Raad van Bestuur over de gehanteerde continuïteitsveronderstelling.