Bericht van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Koninklijke Jumbo Food Groep nam met leedwezen kennis van het overlijden van Karel van Eerd op 15 december 2022. De grondlegger van Jumbo Supermarkten was een begenadigde en visionaire ondernemer en bovenal een zeer aimabel mens. De afgelopen 65 jaar was hij de drijvende kracht achter de groei van zijn familiebedrijf. Sinds 2009 deed hij dat in de rol van president-commissaris. Hij betoonde zich een zeer inspirerende en betrokken voorzitter. Met zijn ongekende passie voor de klant, enorme toewijding en unieke visie op retail heeft hij tot het laatste moment het verschil gemaakt. We zijn dankbaar dat we de afgelopen jaren met hem hebben mogen samenwerken.

De Raad van Commissarissen (RvC) kijkt terug op een onstuimig jaar, waarin Koninklijke Jumbo Food Groep er niettemin in is geslaagd succesvol uitvoering te geven aan haar strategische doelstellingen. De gerealiseerde omzetstijging stemt tot tevredenheid, ook al is deze voor een groot deel terug te voeren op de forse inflatiecijfers. Foodserviceformule La Place zit ‘na corona’ weer in de lift en levert daardoor een omzetbijdrage die perspectief biedt op meer. De RvC komt sinds het voorjaar van 2022 in gewijzigde samenstelling bij elkaar. Vanwege externe ontwikkelingen en de privésituatie rondom algemeen directeur Frits van Eerd, die tijdelijk zijn functie heeft neergelegd, gebeurde dat vaker dan voorheen.

Aangescherpte strategie

We hebben vertrouwen in de aangescherpte bedrijfsstrategie van Jumbo die door de directie is vastgelegd in het Meerjarenplan 2022-2025. De daarin gemaakte fundamentele keuzes zijn erop gericht de sterke marktpositie verder uit te bouwen in zowel de winkels als online. Door extra te investeren in haar omnichannelstrategie en een verdere kwaliteitsverbetering van het aanbod verse, gezonde en duurzaam geproduceerde voeding tegen betaalbare prijzen door te voeren, bestendigt Jumbo haar groeipotentieel. Het is verstandig dat de organisatie parallel hieraan blijft werken aan vereenvoudiging van de bedrijfsprocessen en verbetering van de systemen voor ICT en dataverwerking. We constateren dat alle medewerkers en zelfstandige ondernemers van Jumbo nauw zijn betrokken bij de uitvoering van de strategie en dat het gezamenlijke doel om volledige focus op de klant te houden in zeer sterke mate aanwezig is.

Vernieuwde topstructuur per maart 2022

De RvC onderschrijft de breed gevoelde behoefte om de Jumbo organisatie platter en daardoor effectiever te maken. In dat opzicht beschouwen wij het terugbrengen van het aantal bestuurslagen aan het begin van 2022 als een verstandige keuze. Door het verdwijnen van de Raad van Bestuur (RvB) kunnen we nu beschikken over de expertise van twee extra bestuurlijke ‘zwaargewichten’ in de RvC. We zijn blij met de komst van Colette Cloosterman-van Eerd en de haar toebedeelde gedelegeerde verantwoordelijkheden op de gebieden strategievorming, duurzaamheid en de ontwikkeling van ‘het winkelconcept van de toekomst’. Als RvC-lid bekleedt Colette tevens het voorzitterschap van het Commercial Committee en het nieuwe People & Culture Committee. Ook zijn we blij dat Ton van Veen is aangetreden als vicevoorzitter van de RvC, met gedelegeerde verantwoordelijkheden op de gebieden strategievorming, financieringsstrategie, en fusies en overnames. Ton heeft zitting in het Audit Committee en het People & Culture Committee, en is namens de RvC het aanspreekpunt voor de Ondernemers Vereniging Jumbo (OVJ). Met de komst van Colette en Ton bestaat de RvC uit zeven leden.

Passende aansturing

Vanwege een lopend onderzoek door het OM waarbij algemeen directeur Frits van Eerd betrokken is, heeft laatstgenoemde op 23 september 2022 tijdelijk zijn functie neergelegd. Als gevolg hiervan hebben we als RvC advies uitgebracht aan de aandeelhouders over een passende aansturing van de onderneming gedurende deze periode. In goed overleg is besloten dat Ton van Veen als gedelegeerd commissaris tijdelijk leidinggeeft aan het directieteam van Jumbo. Zijn ruime ervaring binnen Jumbo als Chief Finanical Officer is daarbij van grote waarde. Colette Cloosterman-van Eerd vervult als gedelegeerd commissaris en tijdelijk vicevoorzitter van de RvC een verbindende rol tussen de organisatie, de RvC en de aandeelhouders. Sinds het overlijden van Karel van Eerd in december neemt zij de rol van voorzitter waar. De RvC is ervan overtuigd dat deze aanpassingen – voor zolang nodig – een waarborg zijn voor het op koersvaste wijze aansturen van de organisatie. Juist in een tijd met verschillende maatschappelijke en economische uitdagingen hechten we daar veel waarde aan.

Uiteraard hebben de ontwikkelingen rondom Frits van Eerd de RvC niet onberoerd gelaten. We respecteren zijn besluit om tijdelijk een stap terug te zetten en blijven in deze periode alert op het adequaat naleven van de bestuurlijke vereisten voor de Jumbo organisatie. Het onderzoek van het Openbaar Ministerie richt zich niet op Jumbo. Wel wilden we onafhankelijk en objectief kunnen vaststellen dat er in dit verband sprake is geweest van een correcte bedrijfsvoering. Dat is de reden geweest dat Allen & Overy in het najaar van 2022 KPMG opdracht heeft gegeven om een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar sponsoractiviteiten in de motorsport en een deel van de autosport. Het onderzoek is begin 2023 afgerond en daaruit zijn binnen Jumbo geen strafbare feiten naar voren gekomen. Wel heeft het onderzoek ertoe geleid dat in overleg met de RvC enkele procedures binnen Jumbo zullen worden aangescherpt.

Marktontwikkelingen

In 2022 hebben we op verschillende fronten turbulentie in de markt ervaren. Na wat naweeën van het coronavirus in de eerste twee maanden van het jaar, lijkt de pandemie richting haar einde te gaan. Maar sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne eind februari, doen zich nieuwe, grootschalige handelsverstoringen voor. Waar we al te maken hadden met verminderde transportcapaciteit en prijsstijgingen door ‘corona’, zijn daar nu fors gestegen energieprijzen en grondstoftekorten door de oorlog bijgekomen. Als gevolg hiervan hebben we te maken met een zeldzaam hoge inflatie, waar burgers en bedrijven direct hinder van hebben.

De omzetgroei die Jumbo in 2022 heeft weten te realiseren, en daarmee het doorbreken van de omzetgrens van € 10 miljard, is voor een belangrijk deel terug te voeren op noodzakelijke prijsverhogingen. Toch is Jumbo terughoudend geweest met het doorvoeren van hogere prijzen, deels door scherp te onderhandelen met leveranciers en uitsluitend akkoord te gaan met werkelijke kostprijsstijgingen, deels door genoegen te nemen met een lagere marge op bepaalde dagelijkse boodschappen. Daarnaast heeft Jumbo zich extra ingespannen om met de gunstige prijs-kwaliteitverhouding van het eigen huismerk en met speciale acties de kostenstijging van het ‘boodschappenmandje’ in bedwang te houden.

Foodserviceformule La Place heeft baat gehad bij het wegvallen van de coronamaatregelen begin maart 2022. Dat heeft volgens planning geresulteerd in een behoorlijke omzetgroei en een bescheiden winstbijdrage. Nu La Place in stabieler vaarwater terecht is gekomen, kijken we met veel interesse naar de voorbereidingen die de formule treft om het concept te versterken en nieuwe doelgroepen aan te spreken.

Omnichannel

Met het uitdoven van de coronabeperkingen zien we dat steeds meer consumenten winkelbezoek combineren met het gemak van online boodschappen doen. We verwachten dat klanten van Jumbo in toenemende mate zelf willen bepalen waar, wanneer en hoe zij hun aankopen doen, én hoe en wanneer zij de boodschappen thuis willen ontvangen. Het is goed dat Jumbo met gerichte investeringen en samenwerkingsinitiatieven blijft inspelen op deze ontwikkelingen en zorgvuldig werkt aan haar omnichannelstrategie. Investeringen richten zich op vernieuwing en uitbreiding van het winkelportfolio én versterking van de onlineactiviteiten. Ook zien we een forse groei in de zakelijke markt voor thuisbezorging, die Jumbo succesvol bedient in samenwerking met groothandelaar Makro. Het partnership met flitsbezorger Gorillas richt zich op het leren kennen van de behoeften en het aankoopgedrag van nieuwe klantengroepen in de Nederlandse binnensteden.

Van Nederlandse bodem

In lijn met de aangescherpte strategie zet Jumbo flinke stappen in het verder verbeteren van haar versaanbod. Dat juichen we toe, want we zien dat consumenten in toenemende mate op zoek zijn naar lekkere, verse, meer verantwoorde én betaalbare voeding die bij voorkeur lokaal is geproduceerd. Jumbo hanteert daarvoor bij het inkopen van verse producten al jarenlang het motto: van dichtbij als het kan, verder weg als het moet. Het is een goed teken dat inmiddels al ruim 75% van het versassortiment in de Jumbo winkels afkomstig is van Nederlandse bodem. Hiervoor werkt Jumbo nauw en voor de lange termijn samen met leveranciers, boeren en telers. We vinden het belangrijk dat dit boeren en telers naast een gezond verdienmodel, ook ruimte biedt om te innoveren en te verduurzamen. Vanuit de langetermijnsamenwerkingen zijn er ook dit jaar weer mooie stappen gezet om het assortiment verder te verduurzamen. Zo is al het verse kippenvlees in het Jumbo schap voorzien van het 1 ster Beter Leven keurmerk en voldoet een groter deel van het Jumbo Huismerk zuivelassortiment aan de vereisten van dit keurmerk.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

We constateren dat Jumbo op tal van terreinen haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Met het verduurzamen van de voedselketens zijn in 2022 en de jaren daarvoor veelbetekenende stappen gezet, onder meer bij het zorgen voor een eerlijk verdienmodel voor boeren en telers. Op het vlak van dierenwelzijn heeft Jumbo in samenwerking met de Dierenbescherming het Beter Leven keurmerk geïntroduceerd voor zuivelproducten van het eigen huismerk. Sinds het najaar van 2022 voldoet ook al het verse kippenvlees in het Jumbo schap aan het 1 ster Beter Leven keurmerk. Jumbo werkt daarnaast consistent aan het verminderen van haar milieu-impact. Dat gebeurt met het verminderen van energieverbruik en -uitstoot binnen de eigen bedrijfsvoering, maar ook met oplossingen waar klanten baat bij hebben. Zo plaatst Jumbo in samenwerking met PowerGo snellaadpalen voor elektrische auto’s bij verschillende Jumbo winkels en La Place restaurants. Ook wordt hard gewerkt aan duurzamere verpakkingen die minder afval en verspilling opleveren. Jumbo beschouwt het ook als haar verantwoordelijkheid om klanten te stimuleren tot een gezonde en bewuste leefstijl. Bij steeds meer producten maakt Jumbo gebruik van het Nutri-Score voedselkeuzelogo, zodat klanten een doordachte keuze uit het aanbod kunnen maken.