Toelichting niet-financiële kerngegevens

Lokaal in verbinding

Lokale betrokkenheid

De klanttevredenheidsscore met betrekking tot lokale betrokkenheid is stabiel gebleven. Op dit gebied is de perceptie van klanten nagenoeg gelijk aan het voorafgaande jaar, mede dankzij initiatieven zoals de Kletskassa in verschillende Jumbo winkels en onze deelname aan de Landelijke Opschoondag, statiegeldacties en inzamelingen voor de Voedselbank.

Prijskwaliteitverhouding

De score op klanttevredenheid met betrekking tot de prijskwaliteitverhouding van Jumbo is dit jaar gedaald met zes procentpunten. Deze daling is grotendeels te wijten aan de effecten van de hoge inflatie. Als gevolg hiervan is de klantperceptie op het gebied van prijskwaliteitverhouding in de hele Nederlandse supermarktbranche afgenomen. Aanhoudende investeringen in de kwaliteit van Jumbo huismerkproducten hebben dit niet kunnen voorkomen.

Gezonder eten

Gezonde producten

Het omzetaandeel van gezonde producten (Nutri-Score A/B) in ons huismerkassortiment is met een procentpunt gedaald ten opzichte van het voorafgaande jaar. Het aanbod gezonde producten is verhoudingsgewijs toegenomen, maar de verkoop van dit assortiment is daarbij wat achtergebleven. In 2023 voeren we een nieuwe nulmeting uit aan de hand van het nieuwe Nutri-Score algoritme. Dit doen we zodra het ministerie van VWS een besluit heeft genomen over de invoering van de voorgenomen aanpassingen.  

Gezonde levensstijl

Dit jaar hebben we een nulmeting uitgevoerd ten aanzien van de klantperceptie met betrekking tot het belang dat Jumbo hecht aan een gezonde levensstijl. Deze score is uitgekomen op 39%. Het doel is deze uitkomst in 2023 te verhogen door onze klanten nóg meer te helpen en inspireren bij het maken van gezonde keuzes.

Minder verspillen

Voedselverspilling

Het totale gewicht aan producten met een verstreken houdbaarheidsdatum is dit jaar licht gestegen. Dit is deels toe te schrijven aan het feit dat we er beter in slagen om het aandeel verpakkingsmateriaal binnen het totale gewicht nauwkeuriger aan te geven. Het gevolg hiervan is wel dat het relatieve aandeel verspild voedsel op het totaal wat is toegenomen. Jumbo spant zich in om verspilling van producten verder terug te dringen door onder meer de voorraden beter te beheren en te investeren in extra koelwanden op de AGF-afdeling; dit laatste is nu doorgevoerd in ruim 210 winkels. 

Verpakkingen

Onze inspanningen om de hoeveelheid verpakkingen omlaag te brengen, hebben in 2022 geleid tot een daling van 12%. Dit betreft het gewicht aan verpakkingen per consumenteneenheid voor producten van het Jumbo Huismerk. Dankzij beter inzicht in verpakkingsdata en hierop afgesteld beleid hebben we deze reductie kunnen realiseren. Zo hebben we onder meer de shakebeker voor Jumbo snackgroenten vervangen door een nieuwe verpakking, wat jaarlijks een besparing van 120 ton plastic oplevert. Ons doel is om in 2025 een reductie van 20% verpakkingsmateriaal te behalen ten opzichte van 2020.

Energie en emissies

We hebben dit jaar voor energie en emissies een nulmeting uitgevoerd voor ‘scope 3’: indirecte uitstoot van CO2-equivalenten veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van organisaties die deel uitmaken van onze ketens. De uitstoot binnen scope 1 (directe uitstoot in de vorm van brandstof en aardgas) en scope 2 (indirecte uitstoot in de vorm van elektriciteitsverbruik) is gedaald met respectievelijk 2,7% en 1,6%. De totale uitstoot binnen scope 1, 2 en 3 is uitgekomen op 10.677 kiloton. In 2023 dienen we dit resultaat samen met onze doelstellingen in bij het Science Based Targets initiative (SBTi).

In lijn met de doelstelling is de Energy Efficiency Index (EEI) dit jaar met 2 procentpunt verbeterd. Dit is het gevolg van investeringen in verduurzaming bij de nieuwbouw of verbouwing van onze winkels. In alle Nederlandse winkels hebben we een systeem van energiemanagement geïmplementeerd. Op basis daarvan kunnen we ook wekelijks een analyse uitvoeren die bijdraagt aan het verder verbeteren van de EEI.

Ketens verduurzamen

Dierenwelzijn

In 2022 is het aandeel producten in het Jumbo huismerkassortiment met een dierenwelzijnskeurmerk gedaald. Dit is het gevolg van een uitgebreidere scope producten, waarbinnen nu ook rundvlees en eieren als ingrediënt in producten zijn meegenomen. We streven naar 100% Beter Leven gecertificeerde producten of andere goedgekeurde equivalenten in 2025.

Duurzame keten

De daling in het aandeel producten van het Jumbo Huismerk met een duurzaamheidskeurmerk in vergelijking met voorgaande jaren is veroorzaakt door het meewegen van een uitgebreidere scope producten. Dit jaar is een aantal productgroepen toegevoegd in de categorie zuivel, zoals babymelk, ijs en kaas.  

Eerlijke keten

Dit jaar is 90% van de leveranciers uit aangewezen hoogrisicolanden gecertificeerd, een daling van drie procentpunten die is veroorzaakt door een wijziging in de zogeheten BSCI classificatie van hoog- en middenrisicolanden. Het gevolg hiervan is dat nu andere landen de classificatie ‘hoogrisico’ hebben gekregen. We houden vast aan onze doelstelling van 100% certificatie en hebben dit ook als zodanig opgenomen in onze MVO-voorwaarden.

Goede werkgever

Arbeidsvoorwaarden en werkomgeving

Vorig jaar is een nulmeting uitgevoerd op de eNPS-score. Dit jaar is de eNPS-score gestegen naar 37. Afgelopen jaren is per afdeling de medewerkerstevredenheid binnen Jumbo op verschillende momenten in kaart gebracht. Onderwerpen die als verbeterpunten worden genoemd, zoals werkdruk, interne communicatie en samenwerkingsvormen, volgen we zo goed mogelijk op met gerichte actie, zie pagina 54. een completer beeld te krijgen van de medewerkerstevredenheid in het algemeen, voert Jumbo vanaf 2023 elk jaar een uniform, bedrijfsbreed onderzoek uit.

Diversiteit en inclusie

Het percentage vrouwen in de top is dit jaar gedaald van 31% naar 29%. Deze daling wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal door mannen beklede functies in de top.