Risicobeheersing

De controleomgeving omvat het gedrag, de bedrijfscultuur en de deskundigheid van de medewerkers ten aanzien van (risico)beheersing, de administratieve organisatie en een adequaat functionerend Internal Control Framework (ICF). Van belang hierbij is de balans tussen de ingerichte monitoring ten aanzien van risicobeheersing en het ondernemerschap bij Jumbo als familiebedrijf. Het ICF voorziet ook in maatregelen gericht op preventie en detectie van fraude, zowel binnen onze eigen organisatie als gepleegd door derden. Onze medewerkers denken na over kansen en risico‚Äôs die verbonden zijn aan het realiseren van onze doelstellingen en ambities. Die manier van denken is onderdeel van het Jumbo DNA en vormt samen met onze gedragscode Code Geel een belangrijk vertrekpunt bij het samen maken van de juiste keuzes en (risico)afwegingen. De directie stelt hoge eisen aan deze controleomgeving en aan de waarden die Jumbo belangrijk vindt. Zij legt op vaste momenten daarover verantwoording af aan het Audit Committee en de Raad van Commissarissen als geheel.

De Internal Audit Functie (IAF) monitort het proces van risicobeheersing en voert onder meer audit- en advieswerkzaamheden uit op de operationele processen. Dat is nodig om te kunnen toetsen of de processen correct worden beheerst. De IAF is tevens de aanjager van de continue verbetering van het ICF. Het ICF is in 2022 geoptimaliseerd aan de hand van de volgende uitgangspunten:

  • Key controls: van beschrijvende beheersmaatregelen (processen en activiteiten) naar focus op key controls.

  • Focus en Operational Excellence: verschuiving naar meer preventieve maatregelen die kunnen leiden tot efficiencyvoordeel.

  • Eigenaarschap: kanteling van het ICF van proces naar keten met ketenverantwoordelijkheden en een ander actiemodel.

  • Doelgericht en actiegericht: een doelgericht ICF dat als hulpmiddel wordt ingezet om processen te verbeteren en beheersen met een actiegerichte ICF-rapportage per keten, inclusief terugkoppeling aan de directie en het Audit Committee.

  • Procesinrichting: inrichtings- en automatiseringsvraagstukken worden geoptimaliseerd, waarmee een efficiënte procesgang wordt gewaarborgd door het gebruik van zoveel mogelijk geautomatiseerde controls.