Vooruitblik 2023

Ook in 2023 blijven we verder bouwen aan een robuuste en ondernemende organisatie. Vanzelfsprekend doen we dit geheel in het licht van de huidige ontwikkelingen en alle veranderingen die ons nog te wachten staan. De onzekerheid in de markt blijft groot, waardoor het lastig te voorspellen is óf en wanneer de prijzen stabiliseren. Het is onoverkomelijk dat de huidige marktsituatie een opwaarts effect heeft op onze bedrijfskosten. Onze missie om de klant centraal te stellen en duurzame groei voor de toekomst te realiseren, blijft niettemin vooropstaan.

Aansturing en governance

In elk geval gedurende de eerste maanden van 2023 blijft de aansturingsvorm van de onderneming aangepast. Dat wil zeggen dat Ton van Veen als gedelegeerd commissaris leidinggeeft aan de Jumbo directie en Colette Cloosterman-Van Eerd als gedelegeerd commissaris de verbindende rol tussen de organisatie, de Raad van Commissarissen (RvC) en de familie vervult. Daarnaast zit zij op interim-basis de RvC voor. Hierdoor kunnen we een eenduidige focus houden op onze meerjarenstrategie en standvastige besluitvorming waarborgen. We realiseren ons evenwel dat de organisatie baat heeft bij duidelijkheid over een permanente dagelijkse aansturing en invulling van het toezichthoudende orgaan. Daarom streeft Jumbo ernaar om nog in het eerste kwartaal van 2023 hieromtrent helderheid over te geven.

Prijsontwikkeling

Begin 2023 zien we nog geen duidelijke tekenen die wijzen op een stabilisering van de onstuimige marktsituatie. De forse prijsstijgingen van energie en brandstof lijken de piek achter zich te hebben gelaten, waardoor ook de inflatiecijfers licht dalen. Toch houden we rekening met een zeker ‘na-ijleffect’ dat dit jaar van invloed zal zijn op de inkoop- en consumentenprijzen. Dat wordt versterkt door de aanhoudende onzekerheid over het verloop van de oorlog in Oekraïne, alsmede door structurele krapte op de arbeidsmarkt en de toegenomen loondruk als gevolg van de prijsontwikkeling. Bij Jumbo doen we er alles aan om boodschappen doen voor iedereen betaalbaar te houden. Dat betekent dat we blijven investeren in het Jumbo Huismerk, dat garant staat voor een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding. Ook houden we vast aan relevante voordeelacties en ons aanbod met Altijd Lage Prijzen. In gesprekken met leveranciers blijven we actief inzetten op matiging van de inkoopprijzen.

Groei

Als gevolg van de onzekere marktsituatie voorzien we een matige omzetontwikkeling voor de supermarktbranche als geheel. Een deel van de omzetgroei zal ook in 2023 voortkomen uit de onafwendbare prijsverhogingen. Voor Koninklijke Jumbo Food Groep koersen we op een verdere omzetgroei ten opzichte van 2022. Het aandeel daarin van foodserviceformule La Place zal naar verwachting iets hoger uitvallen dan in 2022, mits we dit jaar niet te maken krijgen met lockdowns. De omzetgroei uit het supermarktbedrijf zal onder meer komen van nieuwe winkellocaties in Nederland. We gaan uit van ongeveer 13 nieuw te openen vestigingen. Verder blijven we de bestaande winkels vernieuwen. De investeringen in onze Belgische activiteiten gaan door. In 2023 verwachten we hier wederom zo’n tien nieuwe locaties te kunnen openen.

Ontwikkelingen Online

De vraag naar het thuisbezorgen van online bestelde boodschappen blijft groeien. Na de introductie afgelopen jaar van het Jumbo Bezorgeloos abonnement op thuisbezorging kijken we in 2023 naar de mogelijkheden voor uitbreiding van dit model. Verder blijven we investeren in optimalisering van het bezorgnetwerk. We verwachten aanhoudende groei van het bestand zakelijke klanten, met name in de segmenten kantoren en bedrijven, kinderopvang en educatie, sportkantines en kleine horeca en zorginstellingen.

Vers is ook écht vers

In 2023 werken we doelbewust aan ‘Jumbo kwaliteit voor een Jumbo prijs’, dat een wezenlijk onderdeel is van onze meerjarenstrategie. Een verdere optimalisering van het versaanbod onder de noemer ‘Vers is ook écht vers’ heeft hierbij onze volledige aandacht. We voeren een transitie door in de keten voor aardappelen, groente en fruit (AGF) die moet leiden tot een hogere kwaliteit en beschikbaarheid, duurzamere teelt en een betere prijs voor klant én leverancier. We realiseren dit door samen met zogeheten Toegevoegde Waarde Partners (TWP’s) een strakkere regie te voeren in de versketens en deze zoveel mogelijk te verkorten. Met dit doel voor ogen hebben we begin 2023 een strategisch partnership gesloten met coöperatie The Greenery. In de loop van 2023 volgen meer van dit soort samenwerkingsverbanden voor de lange termijn op het terrein van AGF. De ervaringen die we hiermee opdoen, zijn in de nabije toekomst ook te benutten voor andere groepen versproducten, zoals zuivel, vlees en vleeswaren. Met het oog op de snelgroeiende vraag naar verse producten bouwt Jumbo aan een landelijk gemechaniseerd distributiecentrum voor de categorie ‘Houdbaar Vers’ in Nieuwegein. Vanaf begin 2024 zullen de winkels vanuit deze locatie worden bevoorraad. De regionale distributiecentra gaan zich vanaf dat moment toeleggen op het uitleveren van producten in de categorie Ultravers, zoals gesneden groente en fruit, salades en kant-en-klaar-maaltijden. In 2023 bereiden we deze overgang gedetailleerd voor.

Werken aan duurzaamheid

Parallel aan de nadruk die we leggen op ons versassortiment, blijven we in 2023 ons aanbod verder toespitsen op gezonde en verantwoorde voeding. We willen dat klanten eenvoudiger en bewuster gezondere keuzes kunnen maken en zijn in afwachting van het besluit van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de invoering van Nutri-Score in Nederland om op producten van het Jumbo Huismerk het Nutri-Score voedselkeuzelogo te plaatsen. Ook op verschillende andere vlakken blijven we werken aan de verduurzaming van ons assortiment en onze bedrijfsvoering. De maatschappij eist terecht dat iedereen bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverandering. Sinds enkele jaren hanteren we eigen doelstellingen op dit terrein, deze willen we uitbreiden naar onze hele waardeketen. Om op deze en andere terreinen vooruitgang te boeken, zetten we in op een open dialoog met uiteenlopende groepen stakeholders, variërend van klanten tot maatschappelijke belangenorganisaties, en van medewerkers tot leveranciers. We willen transparant zijn over de activiteiten die we ondernemen en vinden het erg belangrijk om kennis en inzichten met elkaar te delen. We blijven hierover periodiek verslag doen op Jumborapportage.com.

Constante factor: aandacht voor klant en medewerker

De veranderingen en onzekerheden in de foodbranche zijn groter dan ooit. Het supermarktbedrijf kenmerkt zich momenteel door een grotere druk op de marges. Daarnaast blijven alle spelers zoeken naar een renderend model voor onlineboodschappen. Het speelveld blijft bovendien hinder ondervinden van de aanhoudende schaarste aan grondstoffen en transportcapaciteit, hogere inkoopprijzen en een beweeglijke arbeidsmarkt. Deze situatie van krappere marges en stijgende kosten vraagt om een kritische blik op onze verdienmodellen en zo nodig aanpassingen van onze formule en bedrijfsvoering. Het is vooral een kwestie van slim vernieuwen én tegelijkertijd de kosten in toom houden. De verschillende initiatieven in ons Meerjarenplan 2022-2025 zijn hier in sterke mate op geënt. Gedurende 2023 brengen we steeds meer van deze initiatieven ten uitvoer. Tussen alle onzekerheid en veranderingen is ook sprake van één constante: volledige aandacht voor de klant is en blijft van het grootste belang. Als familiebedrijf houden we daarom onverminderd vast aan onze gewoonte om de klant op 1 te zetten. Onze medewerkers vervullen hierin een doorslaggevende rol. Vanuit die wetenschap bouwen we aan een robuuste en ondernemende organisatie met collega’s die goed in hun vel zitten en passie hebben voor de klant. Om een prettige werkomgeving te bieden blijven we investeren in vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.