2022

6. Schulden aan groepsmaatschappijen

De schulden aan groepsmaatschappijen zijn begin boekjaar 2023 deels afgelost met eigen liquide middelen.

Lees meer ›6. Schulden aan groepsmaatschappijen

2022

3. Liquide middelen

Van het totaal aan liquide middelen staat € 6.233 (2021: € 5.635) niet ter vrije beschikking door afgegeven bankgaranties.

Lees meer ›3. Liquide middelen

2022

1. Saldo van de overige baten en lasten na belastingen

Het saldo van de overige baten en lasten na belastingen bestaat uit:

Lees meer ›1. Saldo van de overige baten en lasten na belastingen

2022

Overige toelichting en ondertekening van de jaarrekening

In 2022 waren geen werknemers in dienst van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. (2021: 0).

Lees meer ›Overige toelichting en ondertekening van de jaarrekening

2022

7. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

In verband met het gebruikmaken van de publicatievrijstellingen voor de in de consolidatie opgenomen groepsmaatschappijen, zoals bedoeld in BW 2 Titel 9, art.

Lees meer ›7. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

2022

5. Leningen en overige verplichtingen

De leningen en overige verplichtingen bestaan uit (zie noot 20 van de geconsolideerde jaarrekening):

Lees meer ›5. Leningen en overige verplichtingen

2022

4. Eigen vermogen

Zie noot 18 van de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening alsmede het overzicht van het geconsolideerde verloop van het groepsvermogen 2022.

Lees meer ›4. Eigen vermogen

2022

2. Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaan uit: 

Lees meer ›2. Financiële vaste activa

2022

Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening

De vennootschappelijke jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

Lees meer ›Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening

2022

Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2022

Lees meer ›Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2022