Geconsolideerde balans per 1 januari 2023

Voor winstbestemming, in € 1.000

   

ACTIVA

Noot

1 januari 2023

2 januari 2022

Vaste activa

   

Immateriële vaste activa

10

1.681.658

1.699.863

Materiële vaste activa

11

557.176

528.155

Gebruiksrechten leasecontracten

12

2.429.625

2.502.193

Financiële vaste activa

13

130.250

109.882

Latente belastingvorderingen

9

5.404

4.074

  

4.804.113

4.844.167

Vlottende activa

   

Voor verkoop aangehouden activa

14

8.449

17.329

Voorraden

15

234.547

187.446

Handelsdebiteuren en overige vorderingen

16

435.188

401.140

Vennootschapsbelasting

9

16.905

-

Liquide middelen

17

33.372

78.705

  

728.461

684.620

TOTAAL ACTIVA

 

5.532.574

5.528.787

    
    

PASSIVA

Noot

1 januari 2023

2 januari 2022

Groepsvermogen

   

Geplaatst kapitaal

 

8

8

Algemene reserves

 

623.880

559.498

Onverdeeld resultaat

 

79.680

114.265

Totaal groepsvermogen

18

703.568

673.771

    

Langlopende verplichtingen

   

Leaseverplichtingen

19

2.234.035

2.319.177

Leningen en overige verplichtingen

20

450.459

350.841

Pensioenen en overige uitgestelde beloningen

21

18.840

23.684

Latente belastingverplichtingen

9

171.700

187.845

Voorzieningen

22

1.616

1.527

  

2.876.650

2.883.074

    

Kortlopende verplichtingen

   

Voor verkoop aangehouden passiva

14

3.478

4.754

Leaseverplichtingen

19

237.594

227.934

Leningen en overige verplichtingen

20

75.827

101.009

Voorzieningen

22

235

891

Vennootschapsbelasting

9

-

1.304

Handelscrediteuren en overige schulden

23

1.635.222

1.636.050

  

1.952.356

1.971.942

Totaal verplichtingen

 

4.829.006

4.855.016

TOTAAL PASSIVA

 

5.532.574

5.528.787