Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2022      

in € 1.000

Noot

2022

2021

Netto-omzet

1

8.168.494

7.840.687

Kostprijs omzet

2

-6.810.395

-6.515.951

    

Bruto-omzetresultaat

 

1.358.099

1.324.736

    

Overige bedrijfsopbrengsten

4

150.135

171.569

    

Verkoopkosten

5

-972.647

-962.435

Algemene beheerkosten

6

-259.578

-206.966

Som der kosten

 

-1.232.225

-1.169.401

    

Netto-omzetresultaat

 

276.009

326.904

    

Amortisatie immateriële vaste activa

10

-135.157

-121.938

(Terugname) bijzondere waardeverminderingen

7

-24.464

-14.563

    

Bedrijfsresultaat

 

116.388

190.403

    

Financiële baten

8

11.402

1.735

Financiële lasten

8

-36.687

-37.806

    

Resultaat voor belastingen

 

91.103

154.332

    

Belastingen

9

-11.423

-40.067

    

Resultaat na belastingen toekomende aan aandeelhouders

 

79.680

114.265