Overige toelichting en ondertekening van de jaarrekening

Werknemers

In 2022 waren geen werknemers in dienst van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. (2021: 0).

Bezoldiging bestuurders en commissarissen 

Details inzake de bezoldiging bestuurders en commissarissen zijn opgenomen onder noot 26 van de geconsolideerde jaarrekening.

Winstbestemming en resultaatbestemming

Details inzake de statutaire winstbestemming en de bestemming van het resultaat zijn opgenomen onder noot 27 van de geconsolideerde jaarrekening.

Accountantshonoraria 

Details inzake de honoraria van de externe accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. zijn opgenomen onder noot 6 van de geconsolideerde jaarrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum

De gebeurtenissen na balansdatum zijn opgenomen onder noot 28 van de geconsolideerde jaarrekening.

Ondertekening van de jaarrekening

Veghel, 28 februari 2023

Namens de statutaire directie,

Drs. P.A. van Erp RA
Financieel directeur

C.H. van Vliet
Operationeel directeur

Namens de Raad van Commissarissen,

Drs. C.M.P.W. Cloosterman - van Eerd
Voorzitter Raad van Commissarissen

Drs. A.L. van Veen

A. Burgmans

P. Coelewij

Ir. J.C. Hoogerbrugge

Drs. W.G. Jiskoot