14. Voor verkoop aangehouden activa en passiva

De voor verkoop aangehouden activa en passiva bestaan uit:

 

2022

2021

Voor verkoop aangehouden activa

  

Immateriële vaste activa

1.081

3.839

Materiële vaste activa

3.977

8.984

Gebruiksrechten leasecontracten

3.391

4.506

 

8.449

17.329

   

Voor verkoop aangehouden passiva

  

Leaseverplichtingen

3.478

4.754

 

3.478

4.754

Acquisitie en verkoop locaties Jan Linders Supermarkten

Op 3 november 2021 hadden Jumbo en Jan Linders Supermarkten overeenstemming bereikt over de onderlinge verkoop van enkele winkellocaties in Limburg en Noord-Brabant. Onder deze overeenkomst neemt Jumbo twee locaties over van Jan Linders Supermarkten. Jan Linders Supermarkten neemt vier locaties over van Jumbo. Daarnaast neemt Jan Linders één locatie van Jumbo over in verband met de relocatie door Jumbo naar een andere winkellocatie. De activa en passiva van de locaties die aan Jan Linders Supermarkten zullen worden overgedragen zijn in de jaarrekening opgenomen als voor verkoop aangehouden activa en passiva. In 2022 zijn drie van de voorgenomen vijf locaties overgegaan naar Jan Linders.

De verkoopopbrengsten van voor verkoop aangehouden activa zijn verwerkt als overige bedrijfsopbrengsten. Zie noot 4.

Waarderingsgrondslagen

Vaste activa of groepen activa worden aangemerkt als ‘aangehouden voor verkoop’ indien het in hoge mate waarschijnlijk is dat de boekwaarde via verkoop, en niet via het voortgezette gebruik ervan, binnen 12 maanden wordt gerealiseerd.

De activa aangehouden voor verkoop worden gewaardeerd tegen de boekwaarde of lagere reële waarde, onder aftrek van de geschatte verkoopkosten. Eventueel benodigde bijzondere waardeverminderingen worden ten laste van het resultaat verantwoord. Op deze activa worden geen afschrijvingen en amortisaties meer verantwoord, zodra classificatie als activa aangehouden voor verkoop heeft plaatsgevonden. De verplichtingen die samenhangen met de activa aangehouden voor verkoop worden afzonderlijk weergegeven onder de voor verkoop aangehouden verplichtingen.