16. Handelsdebiteuren en overige vorderingen

De handelsdebiteuren en overige vorderingen bestaan uit:

 

2022

2021

Handelsdebiteuren

372.724

323.634

Vorderingen op nabetalingen

3.843

3.350

Voorfinanciering onroerend goed

32.797

18.152

Overlopende activa

25.824

56.004

 

435.188

401.140

In de post handelsdebiteuren is een voorziening wegens oninbaarheid opgenomen van € 7.044 (2021: € 3.834).

Ultimo 2022 zijn onder de handelsdebiteuren vorderingen op verbonden partijen opgenomen van € 41 (2021: € 33), hiervoor is geen voorziening wegens oninbaarheid opgenomen (conform 2021).

De vorderingen op nabetalingen betreffen vorderingen op ondernemers inzake nabetalingsregelingen die het komende jaar worden ontvangen. Voor de jaren daarna kan geen betrouwbare inschatting worden gemaakt van de ontvangsten en is uit dien hoofde geen vordering opgenomen.

De voorfinanciering betreft voorfinanciering voor onroerend goed die per jaareinde in ontwikkeling is.

De overlopende activa betreffen onder andere vooruitbetaalde kosten, vorderingen op personeel, overige vorderingen en overlopende activa.

Waarderingsgrondslagen

De handelsdebiteuren en overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde. Deze kortlopende vorderingen worden vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode. Dit is meestal gelijk aan de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte waardeverminderingen voor het risico van oninbaarheid zoals toelicht in noot 25.