17. Liquide middelen

Van het totaal aan liquide middelen staat € 8.320 niet ter vrije beschikking door de afgegeven bankgaranties (2021: € 43.311, waarvan € 7.758 met betrekking tot afgegeven bankgaranties en € 35.553 in verband met liquide middelen op derdenrekeningen). 

Waarderingsgrondslagen

Liquide middelen bestaan uit kas, banksaldi en termijndeposito’s met een oorspronkelijke looptijd van maximaal 3 maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Gegeven het kortlopende karakter van de liquide middelen is de nominale waarde nagenoeg gelijk aan de reële waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt daarvan melding gemaakt in de toelichting.