20. Leningen en overige verplichtingen

De leningen en overige verplichtingen bestaan uit:

 

2022

2021

Langlopende leningen en overige verplichtingen

  

Schuldschein

199.451

199.303

Bankleningen

249.123

148.826

Verplichtingen uit hoofde van triple-net-distributiecentra

1.885

2.712

 

450.459

350.841

   

Kortlopende leningen en overige verplichtingen

  

Bankleningen

75.000

100.000

Verplichtingen uit hoofde van triple-net-distributiecentra

827

759

Overige verplichtingen

-

250

 

75.827

101.009

Totaal rentedragende leningen

526.286

451.850

Het verloop van de langlopende leningen en overige verplichtingen is als volgt:

 

2022

2021

Bruto saldo per begin boekjaar

350.000

350.000

Aflossingen

-75.000

-200.000

Toename / afname faciliteit

-

200.000

Opnamen

175.000

-

Bruto saldo per einde boekjaar

450.000

350.000

Uitgestelde bankenfee

-1.426

-1.871

Overig

1.885

2.712

Netto saldo per einde boekjaar

450.459

350.841

Op 26 april 2021 heeft Jumbo een Schuldschein-financiering aangetrokken met een hoofdsom van € 200 miljoen. Deze financiering bestaat uit drie onderliggende leningen, zijnde twee leningen met een looptijd van vijf jaar en één lening van zeven jaar. Voor een lening van vijf jaar en de lening van zeven jaar is een vaste rente afgesproken over de gehele looptijd. De overige vijfjarige lening is een lening met een variabele rente die gebaseerd is op het Euribor-percentage vermeerderd met een opslag. Deze financiering is afgesloten met buitenlandse banken en verzekeraars. Per 1 januari 2023 is het bedrag volledig geclassificeerd onder langlopende leningen. Het gemiddelde rentepercentage in 2022 bedroeg 1,12% (2021: 1,00%).

De aangegane bankleningen maken onderdeel uit van de op 15 december 2020 afgesloten vijfjarige financieringsovereenkomst. Daarnaast is er op 6 december 2021 een werkkapitaalfinanciering gesloten. Over de aangegane bankleningen is een rentevergoeding verschuldigd die gelijk is aan het Euribor-tarief, vermeerderd met een opslag, dan wel is er een vaste rente afgesproken over de volledige looptijd van de financieringen. Voor de langlopende bankleningen is het rentepercentage afhankelijk van het gebruik van de faciliteit en de leverage ratio. Met ingang van 2022 wordt voor het bepalen van het rentepercentage tevens rekening gehouden met het behalen van duurzaamheidsindicatoren. Het gemiddelde rentepercentage van de bankleningen in 2022 bedroeg 1,18% (2021: 0,94%).

De op de leningen gesaldeerde bankenfee betreft de kosten die aan de banken zijn betaald bij het aangaan van de kredietfaciliteit. Deze kosten worden gedurende de looptijd van de financieringsovereenkomst evenredig ten laste van de financiële baten en lasten in de winst- en verliesrekening gebracht.

Triple-net-verplichtingen

Onder de verplichtingen is inzake triple-net-verplichtingen een bedrag van € 827 (2021: € 759) opgenomen, dat binnen 1 jaar wordt aangewend in de exploitatie. Dit bedrag bestaat uit een vrijval van € 1.071 (2021: € 1.071) en een discontering van € 244 (2021: € 312). Eind 2022 bedraagt de resterende looptijd van de verplichtingen uit hoofde van triple-net-distributiecentra 3 jaar.

Waarderingsgrondslag

Leningen en overige verplichtingen betreffen schulden aan financiële instellingen en investeerders, triple-net-verplichtingen inzake onroerend goed en overige leningen en verplichtingen. Opgenomen rentedragende leningen en verplichtingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde, verminderd met transactiekosten voor verwerving. Na de eerste verwerking worden rentedragende leningen en verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde de nominale waarde onder aftrek van de niet geamortiseerde kosten van verwerving.

De kosten van verwerving worden over de looptijd van de respectievelijke financieringsovereenkomsten ten laste van de winst- en verliesrekening geamortiseerd zodanig dat er gedurende de looptijd sprake is van een gelijkblijvende effectieve rente.

Triple-net verplichtingen komen voort uit leaseovereenkomsten, aangegaan op basis van zogenaamde triple-net voorwaarden, waarbij Jumbo zich heeft verplicht tot het betalen van alle eigenaarslasten verbonden aan het gehuurde onroerend goed gedurende de looptijd van de leaseovereenkomsten. De verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomsten heeft Jumbo verantwoord als langlopende verplichtingen en betreffen de contante waarde van toekomstige geschatte kasstromen. Het contant maken geschiedt tegen een disconteringsvoet gebaseerd op een rente die geldt voor gelijksoortige financieringsovereenkomsten en past bij de gemiddelde verwachte resterende looptijd.