25. Financiële instrumenten

Algemeen

Ten aanzien van het indekken van financiële risico’s maakt Jumbo in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van verschillende financiële instrumenten. Financiële instrumenten van Jumbo omvatten liquide middelen, leningen u/g, handelsdebiteuren en overige vorderingen, rentedragende leningen en overige langlopende verplichtingen, rekening-courantkredieten, handelscrediteuren en overige schulden en afgeleide financiële instrumenten. De liquide middelen, rentedragende leningen en rekening-courantkredieten worden aangehouden of afgesloten bij gerenommeerde banken en financiële instellingen met een hoge kredietwaardigheid. Jumbo verstrekt uitsluitend leningen u/g indien dit noodzakelijk en verantwoord is op basis van goed ondernemerschap. Uitgangspunten bij leningen aan ondernemers zijn onder andere formele vastlegging van de leningsovereenkomst, een solide exploitatieplanning met een verwacht positief resultaat en een structurele monitoring van de ontwikkeling van de exploitatie en financiering gedurende de looptijd van de lening. Ten aanzien van de overige financiële instrumenten geldt dat Jumbo ernaar streeft financiële transacties aan te gaan met financieel solide tegenpartijen. Jumbo gaat transacties aan in afgeleide financiële instrumenten teneinde de aan financiële instrumenten gerelateerde risico’s af te dekken. Afgeleide financiële instrumenten worden niet voor handelsdoeleinden aangehouden.

Jumbo maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die Jumbo blootstelt aan liquiditeits-, krediet- en marktrisico’s. Jumbo schat in dat deze risico’s een geringe impact hebben op de bedrijfsuitoefening. Ondanks de stijgende (basis)rentes wordt Jumbo ten opzichte van vorig jaar niet significant meer door deze risico’s beïnvloed in haar bedrijfsuitoefening. Jumbo voert geen gewijzigd beleid ten aanzien van de beheersing van deze risico’s ten opzichte van vorig jaar.  

Beheersing van het bedrijfskapitaal

Jumbo voert een financieringsbeleid waarin de continuïteit van de onderneming voorop staat en waarbij rekening wordt gehouden met de beheersing van het bedrijfskapitaal (het vermogen dat wordt aangehouden om operationele activiteiten te ontplooien). Jumbo houdt hiertoe rekening met het investeringsniveau, voor nu en in de toekomst, en stuurt hier op bij indien dit nodig is om de continuïteit van de operationele activiteiten te waarborgen.

Vanuit nieuwe wetgeving is vanaf 1 februari 2022 de betalingstermijn tussen ondernemingen onderling beperkt tot 60 kalenderdagen. De wettelijke termijn blijft 30 dagen. Jumbo heeft ook deze ontwikkelingen meegenomen in de planning van de financieringsbehoeften.  

Jumbo maakt gebruik van verschillende vormen van financiering waaronder langere termijn bankfinanciering, een Schuldschein en werkkapitaal faciliteiten. Bij het uitschrijven van de Schuldschein in 2021 is gebleken dat er vanuit investeerders ruimschootse belangstelling is om dergelijke financiering te verstrekken aan Jumbo, waarbij Jumbo tevens haar afhankelijkheid van banken heeft verminderd.

Met betrekking tot de financieringen dient Jumbo te voldoen aan door de kredietverstrekkers gestelde vereisten. Het belangrijkste convenant, afgesproken in de lange termijn bankfinanciering, ziet toe op de leverage ratio exclusief IFRS 16 impact, waarbij een ratio van 3,00x wordt aangehouden. Per 1 januari 2023 is de leverage ratio 1,23x (2 januari 2022: 0,82x). Daarmee voldoet Jumbo ruim aan de gestelde vereisten

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico is het risico dat Jumbo op enig moment niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Jumbo houdt voldoende liquide middelen aan en heeft de beschikbaarheid over adequate kredietfaciliteiten teneinde het liquiditeitsrisico te minimaliseren, onder zowel normale als meer uitdagende omstandigheden. Om het liquiditeitsrisico te minimaliseren worden de kasstromen nauwgezet gevolgd en gepland. Het liquiditeitsrisico is beperkt aangezien er voldoende ruimte binnen de bestaande kredietfaciliteiten aanwezig is. 

Kredietfaciliteiten

De huidige financieringsovereenkomst met een hoofdsom van € 700 miljoen is ingegaan op 15 december 2020 en heeft een looptijd van vijf jaar, met een optie tot verlenging van twee jaar. De financieringsovereenkomst is afgesloten met het bankensyndicaat bestaande uit ABN AMRO, Rabobank, ING, Deutsche Bank en BNP Paribas.

Voor deze kredietfaciliteiten is met de banken een convenant overeengekomen dat als volgt kan worden samengevat: de (gecorrigeerde) nettoschuld in verhouding tot de EBITDA (cumulatieve EBITDA op een 12-maands voortschrijdende basis) dient maximaal 3,0x te bedragen (leverage ratio). De banken corrigeren de nettoschuld voor de effecten van de implementatie van IFRS 16.

Op 26 april 2021 heeft Jumbo door middel van een Schuldschein financiering aangetrokken met een hoofdsom van € 200 miljoen. Deze financiering bestaat uit drie onderliggende leningen, zijnde twee leningen met een looptijd van vijf jaar van € 150 miljoen en één van zeven jaar van € 50 miljoen. Voor een lening van vijf jaar en de lening van zeven jaar is er een vaste rente afgesproken over de gehele looptijd. De overige vijfjarige lening is een lening met een variabele rente die gebaseerd is op het Euribor-tarief vermeerderd met een opslag. Deze financiering is afgesloten met buitenlandse banken en verzekeraars.

Tenslotte heeft Jumbo op 6 december 2021 een niet-gecommitteerde werkkapitaal faciliteit afgesloten die momenteel € 75 miljoen bedraagt.

De kredietfaciliteiten ultimo 2022 zijn als volgt:

 

Kredietfaciliteit

Aangewend

Revolving Facility

550.000

250.000

Ancillary

150.000

-

Schuldschein

200.000

200.000

Werkkapitaal faciliteit

75.000

75.000

Bruto saldo per einde boekjaar

975.000

525.000

Voor het verkrijgen van de kredietfaciliteiten heeft Jumbo de hoofdelijke aansprakelijkheid van de volgende tot Jumbo behorende dochtermaatschappijen tot zekerheid verstrekt: Jumbo Distributiecentrum B.V., Jumbo Supermarkten B.V., Jumbo Food B.V. en Jumbo Supermarkten Vastgoed B.V.

Financiële instrumenten

De rente over een deel van de financiering is variabel en gebaseerd op de Euribor vermeerderd met een opslag. De herfinanciering bevat een floor op 0%, waardoor de te betalen rente niet lager kan zijn dan de opslag.

Een deel van dit renterisico is afgedekt door middel van rentederivaten. De rentederivaten bestaan ultimo 2022 uit Interest Rate Caps, die het Euribor ‘capt’ op 0% en die eindigen per december 2023 en tevens Interest Rate Swaps, die het Euribor ieder kwartaal omzetten naar een vaste rente en die eindigen per december 2025. De nominale waarde van de per 1 januari 2023 aanwezige Interest Rate Caps en Swaps is € 300.000. Op balansdatum wordt hiermee € 300.000 (2021: € 200.000) van de aangewende kredietfaciliteit afgedekt. De Interest Rate Caps en Swaps hebben ultimo 2022 een marktwaarde van € 6.634 (2021: € 430).  

Contractuele looptijden van de financiële verplichtingen

Hieronder volgen de contractuele looptijden van de financiële verplichtingen inclusief verplichte aflossingen en rentebetalingen van Jumbo op balansdatum. De rentelasten zijn ingeschat rekening houdend met een gemiddeld Euribor-tarief van 3,00% en een schuldafbouw conform de meerjarenplanning.

 

Boekwaarde

Contractuele kasstromen

Minder dan 1 jaar

1-5 jaar

Meer dan 5 jaar

2022

     

Bankleningen

324.123

355.954

81.479

274.475

-

Schuldschein

199.451

214.517

4.010

160.315

50.192

Leaseverplichtingen

2.471.629

2.654.085

267.920

1.120.676

1.265.489

Zegelverplichtingen

51.641

51.641

51.641

-

-

Crediteuren en overige schulden

1.583.581

1.583.581

1.583.581

-

-

 

4.630.425

4.859.778

1.988.631

1.555.466

1.315.681

      

2021

     

Bankleningen

248.826

261.337

102.780

158.557

-

Schuldschein

199.303

210.591

2.165

157.616

50.810

Leaseverplichtingen

2.547.111

2.708.180

255.131

1.067.652

1.385.397

Overige financieringsverplichtingen

250

250

250

-

-

Zegelverplichtingen

52.945

52.945

52.945

-

-

Crediteuren en overige schulden

1.583.105

1.583.105

1.583.105

-

-

 

4.631.540

4.816.408

1.996.376

1.383.825

1.436.207

Kredietrisico

Kredietrisico is het risico van financieel verlies voor Jumbo indien een afnemer of tegenpartij van een financieel instrument de aangegane contractuele verplichtingen niet nakomt.

De kredietrisico’s bij Jumbo bestaan uit kredietrisico’s op verstrekte financiering aan afnemers, verstrekte zekerheden aan financiële instellingen ten behoeve van de financieringsarrangementen aan afnemers en handelsvorderingen.

Voor de verstrekte financieringen en verstrekte zekerheden aan financiële instellingen ten behoeve van de financieringsarrangementen aan afnemers verlangt Jumbo van de betreffende afnemers zekerheden retour, waaronder hypothecaire inschrijvingen onroerende zaken, bankgaranties alsmede verpanding van activa, vorderingen en levensverzekeringrechten.

Het maximale kredietrisico bestaat uit de boekwaarden van de financiële activa op balansdatum en is als volgt:

 

2022

2021

Financiële vaste activa

130.249

109.882

Handelsdebiteuren

372.724

323.634

Overige vorderingen en overlopende activa

62.464

77.506

Liquide middelen

33.372

78.705

 

598.809

589.727

Voor het bepalen van de voorziening voor financiële activa wordt conform IFRS 9 het 'verwachte kredietverliezen' model toegepast. In het model worden drie stadia onderscheiden. Deze stadia hebben betrekking op beoordeling van de kredietkwaliteit van de tegenpartij. De voorziening op financiële activa en handelsdebiteuren is grotendeels bepaald en berekend op basis van stadium drie waarbij reeds daadwerkelijke betalingsachterstanden zijn ontstaan. Jumbo heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid van het toepassen van de 'simplified approach' onder IFRS 9 inzake het bepalen van de voorziening met betrekking tot de handelsdebiteuren.

De ouderdomsopbouw van de handelsdebiteuren op balansdatum is als volgt:

 

2022

2021

Niet vervallen

319.172

230.643

Overschrijding 0 - 30 dagen

15.017

47.119

Overschrijding 31 - 60 dagen

14.321

24.758

Overschrijding 61 - 90 dagen

11.959

7.753

Overschrijding meer dan 90 dagen

19.299

17.196

 

379.768

327.468

Voorziening voor oninbaarheid

-7.044

-3.834

Boekwaarde debiteuren

372.724

323.634

De reële waardeaanpassingen als gevolg van mogelijke oninbaarheid van de handelsdebiteuren vinden op individuele basis plaats. Met betrekking tot de vorderingen die niet zijn vervallen en niet zijn afgewaardeerd, bestaan er per balansdatum geen indicaties dat deze niet zullen worden voldaan.

De mutaties in de voorziening voor oninbaarheid met betrekking tot handelsdebiteuren gedurende het jaar zijn als volgt:

 

2022

2021

Stand begin boekjaar

-3.834

-2.539

Dotaties

-3.335

-3.392

Onttrekkingen

-

192

Vrijvallen

125

1.905

 

-3.210

-1.295

Stand einde boekjaar

-7.044

-3.834

Per balansdatum is er geen sprake van concentratie van kredietrisico’s bij bepaalde partijen. Daarnaast wordt het maximale kredietrisico gemitigeerd door de verkregen zekerheden ten aanzien van de activa. Deze worden toegelicht onder noot 24 onder koop- en terugkoopverklaringen en andere garanties.

Marktrisico

Marktrisico betreft het risico dat de inkomsten van Jumbo of de waarde van financiële instrumenten nadelig worden beïnvloed door veranderingen in rentetarieven.

Renterisico

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij een deel van de door Jumbo aangegane leningen is sprake van een variabele rente. Jumbo heeft rentederivaten afgesloten ter beperking van de renterisico’s. Ook heeft Jumbo leningen afgesloten met een vast rentepercentage over de gehele looptijd van de lening.

Per ultimo boekjaar 2022 bezit Jumbo, Interest Rate Caps met looptijden tot en met 2023 en Interest Rate Swaps met looptijden tot en met 2025. De reële waarde van de rentederivaten is het geschatte bedrag dat Jumbo zou ontvangen om het contract per balansdatum te beëindigen, waarbij rekening wordt gehouden met de actuele rente en de actuele kredietwaardigheid van de contractpartijen waarbij de rentederivaten zijn afgesloten. Jumbo past, in lijn met voorgaand jaar, voor de afgesloten rentederivaten geen hedge-accounting toe.

De reële waardemutaties op de Interest Rate Caps en Swaps zijn verwerkt onder de afgeleide financiële instrumenten in de balans en in de financiële baten en lasten in de winst- en verliesrekening. Ultimo 2022 is 76,5% van de variabele rentedragende schulden afgedekt door middel van de rentederivaten (2021: 92,2%). Het gemiddelde rentepercentage over de variabele rentedragende schulden bedroeg 0,98% in 2022 (2021: 0,94%).

Het tegenpartijrisico wordt zeer laag ingeschat, aangezien de rentederivaten zijn afgesloten bij vooraanstaande financiële instellingen.

Gevoeligheidsanalyse rente

De beheersing van het renterisico heeft ten doel het effect van kortetermijnrenteschommelingen op de groepsresultaten te beperken. Op de lange termijn echter zullen blijvende wijzigingen in rentepercentages van invloed zijn op het resultaat.

Op balansdatum is het renteprofiel van de rentedragende financiële instrumenten van Jumbo, rekening houdend met de aan deze instrumenten gekoppelde effectieve afdekkingsinstrumenten, als volgt:

 

2022

2021

Instrumenten met een vaste rente

  

Financiële activa

29.578

29.000

Financiële verplichtingen

184.270

252.945

   

Instrumenten met een variable rente

  

Financiële activa

33.372

78.715

Financiële verplichtingen

390.945

248.129

De financiële activa hebben betrekking op rentedragende leningen u/g en liquide middelen, de financiële verplichtingen hebben betrekking op opgenomen bankleningen en zegelverplichtingen.

Gevoeligheidsanalyse kasstroom voor instrumenten met een variabele rente

Schommelingen van de variabele rente worden grotendeels afgedekt middels de rentederivaten. Desondanks zal een stijging van het Euribor-tarief zich in enige mate doorvertalen in hogere rentelasten.

Bij een, voor zover mogelijk, daling van 100 basispunten in de rentestanden (Euribor) over 2022 zou het groepsresultaat voor belastingen stijgen met € 330. Bij een stijging van 100 basispunten in de rentestanden (Euribor) over 2022 zou het groepsresultaat voor belasting met € 1.877 dalen. Dit is het gevolg van de stijgende rentelasten van de financiering, die grotendeels gecompenseerd worden door de ontvangsten uit de rentederivaten. Aangenomen wordt dat alle andere variabelen constant blijven. De impact van (contante) waarde mutaties van de financiële instrumenten en overige balansposities maken geen onderdeel uit van deze gevoeligheidsanalyse.

In de balans opgenomen financiële instrumenten en reële waarde

De bepaling van de reële waarde van (afgeleide) financiële instrumenten is toegelicht in onderstaande waarderingsgrondslagen, waarbij het niveau van de hiërarchie van de reële waarde is vermeld. Er hebben geen overdrachten plaatsgevonden van financiële instrumenten tussen de verschillende hiërarchieën.

Op balansdatum is de reële waarde en bijbehorende hiërarchie van de financiële instrumenten als volgt:

  

2022

 

2021

  

Boekwaarde

Reële waarde

Hiërarchie

 

Boekwaarde

Reële waarde

Hiërarchie

Vaste activa

        

Financiële vaste activa (a)

 

123.615

123.615

3

 

109.452

109.452

3

Afgeleide financiële instumenten (e)

 

6.634

6.634

2

 

430

430

2

  

130.249

130.249

  

109.882

109.882

 
         

Vlottende activa

        

Handelsdebiteuren (a)

 

372.724

372.724

3

 

323.634

323.634

3

Liquide middelen (a)

 

33.372

33.372

1

 

78.705

78.705

1

  

406.096

406.096

  

402.339

402.339

 
         

Langlopende verplichtingen

        

Bankleningen (c)

 

249.123

249.123

2

 

148.826

148.826

2

Schuldschein (c)

 

199.451

199.451

2

 

199.303

199.303

2

  

448.574

448.574

  

348.129

348.129

 
         

Kortlopende verplichtingen

        

Bankleningen (c)

 

75.000

75.000

2

 

100.000

100.000

2

Zegelverplichtingen (c)

 

51.641

51.641

2

 

52.945

29.489

2

Handelscrediteuren (c)

 

1.263.744

1.263.744

3

 

1.247.598

1.247.598

3

  

1.390.385

1.390.385

  

1.400.543

1.377.087

 

Totaal financiële instrumenten

 

2.375.304

2.375.304

  

2.260.893

2.237.437

 
         

Totaal per categorie

        

(a) Financiële activa tegen geamortiseerde kostprijs

 

529.711

529.711

  

511.791

511.791

 

(b) Financiële activa tegen reële waarde in de winst- en verliesrekening

 

-

-

  

-

-

 

(c) Financiële verplichtingen tegen geamortiseerde kostprijs

 

1.838.959

1.838.959

  

1.748.672

1.725.216

 

(d) Financiële verplichtingen tegen reële waarde in de winst- en verliesrekening

 

-

-

  

-

-

 

(e) Afgeleide financiële instrumenten

 

6.634

6.634

  

430

430

 

Totaal

 

2.375.304

2.375.304

  

2.260.893

2.237.437

 

De boekwaarde van de leningen en vorderingen benadert de reële waarde, omdat de eventuele oninbaarheid tot uitdrukking wordt gebracht in de waarde ultimo boekjaar.

De reële waarde van de rentedragende langlopende verplichtingen benadert de geamortiseerde kostprijs, gegeven gedurende de looptijd overeengekomen variabele rente op basis van 3-maands-Euribor. Voor de overige financiële verplichtingen benadert de boekwaarde de reële waarde. De verplichtingen zijn opgenomen tegen reële waarde, zijnde de waarde waartegen naar verwachting wordt afgewikkeld.