2022

28. Gebeurtenissen na balansdatum

Na de balansdatum van 1 januari 2023  hebben geen belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden, die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum en die verwerking en/of toelichting in de jaarrekening 2022 behoeven.

Lees meer ›28. Gebeurtenissen na balansdatum

2022

27. Statutaire bepalingen omtrent winstbestemming

In artikel 30 van de statuten is vastgelegd dat de winst wordt vastgesteld volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd en dat de winst, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, ter vrije beschikking

Lees meer ›27. Statutaire bepalingen omtrent winstbestemming

2022

26. Verbonden partijen

De transacties met verbonden partijen vinden plaats op basis van zakelijke gronden en zijn marktconform (at arm’s length). De voornaamste transacties zijn hieronder toegelicht, waarbij voor transacties hoger dan € 100 de bedragen zijn weergegeven.

Lees meer ›26. Verbonden partijen

2022

9. Belastingen

De belastingen bestaan uit:

Lees meer ›9. Belastingen

2022

8. Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten bestaan uit:

Lees meer ›8. Financiële baten en lasten

2022

7. Bijzondere waardeverminderingen

De bijzondere waardeverminderingen bestaan uit:

Lees meer ›7. Bijzondere waardeverminderingen

2022

6. Algemene beheerkosten

De algemene beheerkosten bestaan uit:

Lees meer ›6. Algemene beheerkosten

2022

5. Verkoopkosten

De verkoopkosten bestaan uit:

Lees meer ›5. Verkoopkosten

2022

4. Overige bedrijfsopbrengsten

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit:

Lees meer ›4. Overige bedrijfsopbrengsten

2022

3. Personeelsbeloningen

De personeelsbeloningen zijn in de winst- en verliesrekening verantwoord onder de jaarrekeningposten kostprijs omzet, verkoopkosten en algemene beheerkosten.

Lees meer ›3. Personeelsbeloningen