3. Liquide middelen

Van het totaal aan liquide middelen staat € 6.233 (2021: € 5.635) niet ter vrije beschikking door afgegeven bankgaranties.