Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De vennootschappelijke jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. Onder toepassing van artikel 362 lid 8 BW zijn de gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in overeenstemming met de waarderingsgrondslagen die Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. toepast in de geconsolideerde jaarrekening. Voor de waarderingsgrondslagen en de grondslagen voor de resultaatbepaling wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

De bedragen in de vennootschappelijke jaarrekening zijn gepresenteerd in duizenden euro’s, behalve waar dit anders is aangegeven.

De financiële gegevens van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening zodat, gebruikmakend van artikel 2:402 BW, is volstaan met een verkorte winst- en verliesrekening in de vennootschappelijke jaarrekening.

In 2022 is gekozen voor een andere wijze van verwerken van vennootschapsbelasting tussen Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. en haar dochterondernemingen. Als gevolg van deze stelselwijziging zijn de belastinglatenties toebehorend aan de dochterondernemingen van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. verantwoord in de administratie van deze dochterondernemingen en daarmee niet meer zichtbaar in de vennootschappelijke jaarrekening van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. De verwerking van deze stelselwijziging heeft retrospectief plaatsgevonden en heeft geen impact op het eigen vermogen en het resultaat van het voorgaand boekjaar. De impact op het vermogen en resultaat van het huidige boekjaar blijft beperkt tot de mutatie in de belastinglatenties.